(10.00 hodin)

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, na rozdíl od svých předřečníků tento senátní návrh podpořím. Podpoří ho i klub sociální demokracie. Víte, rozpočtové určení daně, to je takový stálý evergreen, ta problematika se stále opakuje. Je třeba si říci, že rozpočtové určení daní vlastně nikdy nebude úplně spravedlivé pro všechny obce. Samozřejmě kontroverzi vyvolává to rušení motivačního 30procentního příspěvku z daně z příjmu fyzických osob z daňového přiznání, ale on vlastně už ten motivační příspěvek neplní tu funkci, kterou měl plnit. Zdaleka neplní a daň z příjmu fyzických osob v přiznáních má stále klesající tendenci. A bylo tady již řečeno, že výběry jsou malé, výnos je malý a v podstatě dosahuje bezmála jedné miliardy korun.

Je třeba si také říci, že ne všechny obce mají možnost vytvářet podmínky pro podnikání. V řadě obcí nemůže mít sídlo podnikatel, který na základě daňového přiznání odvádí daň z příjmu. To pravda je. 80 % obcí prostě takové možnosti nemá. A mí kolegové předřečníci, pan kolega Vilímec tady říká: Obce s tím senátním návrhem nesouhlasí. Jaké obce? Všechny obce? Vždyť to přece není pravda. Samozřejmě že je to predikce. Je to odhad, kolik může změna vynést, být dodatečným příjmem pro obce jedenapůl, dvě miliardy korun. To pravda je.

Ještě možná stojí za to také zdůraznit, a to jsem říkal, že 30procentní příspěvek je vlastně navázán na bydliště podnikatele a ne vždy bydliště podnikatele se shoduje s provozovnou toho podnikatele. To je další věc. To je na úvahu, pokud budeme dále přemýšlet o tom, jak jinak nastavovat parametry rozpočtového určení daní. A určitě je to třeba.

Vůbec nezpochybňuji, že by nějaký motivační prvek býti měl. Měl by být. Ale tento prvek se opravdu přežil. A nadále je třeba, aby zůstala určitá solidarita, protože jak jsem řekl, tak většina obcí prostě nemůže dosáhnout, nemá ty podmínky, nemá ty podmínky, aby měla podnikatele na svém katastru, aby měla třeba provozovny na svém katastru.

Bylo tady zmíněno, že se ustavila určitá skupina pro změnu zákona o rozpočtovém určení daní. Ano. Já jsem v této skupině byl také účasten. Tam se hovořilo mimo jiné v podstatě i o tom návrhu, který podával pan senátor Martínek. Já mu za to děkuji, že ten návrh podal. Ministerstvo tam tehdy připouštělo zrušení motivačního příspěvku s tím, že se zvýší o určitou část, že se zvýší podíl pro obce na dani z přidané hodnoty. Byli tam zástupci Svazu měst a obcí. Byli tam zástupci Sdružení místních samospráv. Padaly tam docela zajímavé návrhy, jak změnit určité parametry, jak jinak konstruovat rozpočtové určení daní. Pro vaši představu, Svaz měst a obcí přišel například se zvýšením samozřejmě podílu na DPH, o tom tam byla asi největší diskuse. Daň z příjmu právnických osob vázat na sídlo právnické osoby, daň z nemovitých věcí, zavedení daně z tržní ceny pozemku. To byl další návrh. Zavedení podílu na spotřebních daních, nová samostatná komunální daň. To byly návrhy Svazu měst a obcí.

Proti tomu tam samozřejmě byly návrhy Sdružení místních samospráv, které navrhovalo například rozšíření struktury sdílených daní o daně ekologické, o daně spotřební. A budu-li citovat z podkladového materiálu, tak jak tedy Sdružení místních samospráv předalo své návrhy, tak mělo například takovéto postoje: Rámcový souhlas s postojem Ministerstva financí vůči stávajícímu nastavení koeficientu sdílení daně z příjmů fyzických osob. Tento motivační prvek skutečně neplní roli, která mu byla původně určena. To je jedno z vyjádření Sdružení místních samospráv. Nebo konstantní odmítavý postoj vůči zavádění nových motivačních prvků v rámci rozpočtového určení daní. Zásada rovnosti všech obcí.

Takže je vidět, že je opravdu rozpočtové určení daní poměrně složitá záležitost. Pohledy jsou různé. A myslím si, že je dobře, že skupina pracuje. Samozřejmě měla by mít a musí mít nějaký výstup. A já věřím, že výstup bude z tohoto jednání této pracovní skupiny a dobereme se k nějakým změnám parametrů struktury toho rozpočtového určení daní tak, aby to lépe vyhovovalo obcím. Ale znovu říkám, nikdy to rozpočtové určení daní nebude naprosto spravedlivé pro všechny obce. To asi nikdy nebude.

Dámy a pánové, ještě si neodpustím poznámku. Pan kolega Gazdík tady hovořil velice zaujatě a říkal: Vždyť ani nevíme, jestli bude Ministerstvo financí schopno vybírat daně tak, aby bylo zajištěno, když tedy se zvedne podíl z DPH, aby také ty prostředky narostly v obecních pokladnách. Samozřejmě, pane kolego prostřednictvím paní předsedající, pokud budete bránit tomu, abychom mohli zavést opatření v boji proti daňovým únikům, tak samozřejmě ty prostředky nebudou dosahovat takové výše, jako si představujeme a jako tím opatřením, ať tedy kontrolním hlášením, tak evidencí tržeb, předpokládáme. Takže prosím nebraňte v zavádění těchto opatření. Nakonec si myslím, že vy ani nemáte zájem, aby se bojovalo proti daňovým únikům. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. V tuto chvíli eviduji pět faktických poznámek. S první prosím k mikrofonu pana poslance Vilímce. Připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, musím reagovat na řečnickou otázku, jaké obce s tím nesouhlasí. Nesouhlasí s tím Svaz měst a obcí České republiky, který sdružuje 50 % všech obcí. Nesouhlasí s tím ani Sdružení místních samospráv. Pane kolego Votavo prostřednictvím paní předsedající, můžete se podívat na tiskové prohlášení podepsané všemi předsedy krajských organizací Sdružení místních samospráv, které se nazývá Senát v roli ochránce samospráv selhal. Můžete si přečíst tento text.

Když pan Votava mluvil o tom, že je potřeba, aby pracovní skupina, která byla ustanovena k rozpočtovému určení daní, pracovala, tak já nevím, co bude pracovat, pokud se přijme senátní verze. Nebude pracovat vůbec, protože není co pracovat. Garantuji, že v takovém případě v tomto volebním období žádný další návrh nemůže vzniknout.

A jenom abyste měli představu, jaké jsou například dopady, alespoň to publikovalo Ministerstvo financí, byť tvrdí, že to neumí, dopady na jedno konkrétní město, které v prezentaci bylo vypíchnuto, tak dopad zrušení motivační složky podle údajů z roku 2014 na hlavní město Prahu je téměř 700 milionů korun. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím s faktickou paní poslankyni Kovářovou. Připraví se pan poslanec Beznoska. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Ráda bych reagovala na kolegu Votavu. Otázka zněla: Jaké obce nesouhlasí? No my bychom se to také docela rádi přesně dověděli. Bohužel nemáme v ruce seznam. Jak vypadá příjem obcí právě v této motivační složce, případně jejich ztráty? Proč ho nemáme k dispozici? Já jsem o něj žádala a v podstatě jsem žádný seznam nedostala. Bylo mi to odmítnuto!

To, že se ten motivační prvek přežil, to všichni víme. O tom se právě na té pracovní skupině diskutovalo. A řeklo se tam, že se o tom musí diskutovat velmi dlouho a že to je velmi problematické tuto složku zrušit. A náhle ze dne na den máme zrušení motivační složky. Jestliže říkáme, že to chceme pro všechny obce, tak proč nebyl podpořen náš návrh, aby se zvýšil podíl DPH obcí na 20,4 %? Kolegové, měli jsme ho tady. Mohli jsme to zvýšit a byl by v podstatě klid. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP