(9.40 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Milé kolegyně, milí kolegové, jste před návrhem, kdy ani jedno ani druhé řešení není dobře. Jediné štěstí v tomto případě je, že ty změny jsou navrženy až na 1. ledna 2017, kromě změn v rozpočtovém určení daní krajů, na které vládla i tady ve Sněmovně všeobecná shoda. Já bych se chtěl přihlásit k tomu, že pokud ten senátní návrh, který v tuto chvíli není analyzován, prostě škrtá motivační složku, nezavádí nic, co by to jakýmkoli způsobem nahradilo, a nevíme o tom, jak to dopadne na konkrétní obce, tak pokud takový návrh tady projde, tak já se hlásím k tomu, že budu jeden z těch, kdo během příštího roku určitě bude iniciovat nový pozměňovací návrh nebo novelu zákona o rozpočtovém určení daní, která by měla být jasná, zanalyzovaná a která nepřinese do rozpočtu obcí a měst chaos.

Děkuji za pozornost. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím k mikrofonu dalšího řádně přihlášeného pana poslance Vilímce, připraví se pan poslanec Votava. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, návrh o rozpočtovém určení daní, tak jak byl předložen vládou, v zásadě vycházel pouze ze zvýšení daňových výnosů pro kraje. Tak to bylo celou dobu prezentováno, a protože mnozí poslanci vyslyšeli legitimní požadavky obcí, aby také v souvislosti s kraji byla řešena i otázka zvýšení podílu obcí na výběru daně z přidané hodnoty, tak se zde objevily některé návrhy. Ten návrh, který byl komplexní, vyvážený a který předpokládal v určitém časovém údobí sjednocení a navýšení podílu na sdílených daních i v případě obcí, měl podporu jak Svazu měst a obcí, tak Sdružení místních samospráv, tak Spolku pro obnovu venkova. To bylo docela unikátní, protože dříve většinou jedna profesní organizace byla proti, druhá byla pro, tentokrát byly všichni pro.

Víme dobře, že ten návrh nakonec nebyl přijat, nebyl přijat ani ten dílčí návrh, který předkládala paní poslankyně Kovářová, resp. výbor pro veřejnou správu.

Díval jsem se včera do záznamu z hlasování o té konečné verzi návrhu. Tak o konečné verzi ve třetím čtení návrhu, který v zásadě přidával nebo přidává pouze krajům, hlasovalo 160 poslanců. To znamená, všechny poslanecké kluby podpořily nakonec bez ohledu na to, že se neprosadily obce, podpořily navýšení daňových výnosů pro kraje. Říkám to z toho důvodu, že se pak něco odehrálo v Senátu. V Senátu se nejprve objevil a byl projednán ve výborech téměř s jednomyslnou podporou modifikovaný návrh, který jsme předkládali, jehož jsem byl také spoluautorem v Poslanecké sněmovně, který vypadal, že bude Senátem schválen. V tu chvíli přišel pan senátor Martínek, napsal svým kolegům, že se obává o to, aby v případě návrhu, se kterým pan ministr financí nesouhlasí, bude schválen a bude postoupen Sněmovně, aby v případě tohoto návrhu to nakonec nedopadlo tak, že nebudou zvýšeny ani daňové výnosy pro kraje.

Nic takového nikdo neavizoval. Neslyšel jsem z jakéhokoli poslaneckého klubu, že by nebyl připraven podpořit zvýšení daňových výnosů pro kraje. Na základě této podle mě nesmyslné domněnky vyjednal s panem ministrem financí, nebo s Ministerstvem financí, pozměňovací návrh, který byl předložen a který já považuji za past pro obce, byť s tím Ministerstvo financí zásadně nesouhlasí. Já zase zásadně nesouhlasím a ohrazuji se proti článku, který uveřejnilo Ministerstvo financí. Past z toho důvodu, že náhle senátním návrhem se sice o něco navyšuje podíl obcí na dani z přidané hodnoty, ale kompletně se zasahuje a kompletně se ruší tzv. jedna z motivačních složek. To znamená, zasahuje se bez jakékoli konzultace ať už se Svazem měst a obcí, se Sdružením místních samospráv do struktury rozpočtového určení daní. Ta struktura rozpočtového určení daní vznikla v roce 2000, zákon je z roku 2000. Od té doby se různě měnila procenta, dokonce se měnila i kritéria, podle kterých se daňové výnosy rozdělují, ale nikdy se nezasáhlo do struktury rozpočtového určení daní. Já si nedokážu představit, že ad hoc návrhem, který nebyl projednán ani v Poslanecké sněmovně, který nebyl dohodnut ani na té pracovní skupině, kterou pan ministr financí ustanovil pro návrhy změn rozpočtového určení daní, který nebyl projednán ani se Sdružením místních samospráv, tak si nedokážu představit, že takový návrh by měl mít podporu Poslanecké sněmovny.

Bylo zde volání od paní Kovářové i od pana Gazdíka, volání po tom, aby Ministerstvo financí zveřejnilo odhady za každou jednotlivou obec. Jaké dopady za každou jednotlivou obec, jaké dopady ta změna, kterou senátní verze přináší, by měla.

Já jsem byl účastníkem té pracovní skupiny, pracovní skupina byla svolána dvakrát. Jednou byla svolána 27. listopadu 2014, kde pan náměstek Gregor sdělil, že se nepočítá s nějakým navýšením rozpočtového určení daní u obcí a že je vůle Ministerstva financí řešit nějaké dílčí věci, mj. i dílčí věci spojené s onou motivační složkou. Jednání, já mám zápis z toho jednání, nebylo vedeno tím, že se má ta motivační složka zrušit bez nějaké náhrady. Na tom jednání se diskutovaly možné přístupy k motivační složce, buďto že se nahradí jinou motivační složkou, která existuje, tzn. rozdělováním daňových výnosů ze závislé činnosti podle počtu zaměstnanců, nebo že se to v případě zrušení té motivační složky nahradí zvýšeným podílem na dani nikoli z přidané hodnoty, ale na dani z příjmů fyzických osob. Zástupci samospráv požadovali po Ministerstvu financí, a myslím si, že to technicky lze, aby se oddělilo v případě té motivační složky, aby se oddělily ty daňové výnosy, které skutečně plynou do této položky od podnikatelů, od osob samostatně výdělečně činných, od těch, kteří podávají daňová přiznání pouze jako poplatníci daně ze závislé činnosti s cílem získat daňové bonusy.

Ministerstvo financí tvrdí, že je to komplikované, složité, nikoli nemožné. Bylo dohodnuto v listopadu 2014, že pracovní komise bude svolána, nebo pracovní skupina, jak se to oficiálně jmenuje, nejpozději v první polovině letošního roku. Nestalo se tak a byla svolána po odkladu až předminulé pondělí. Na tom jednání jsem nebyl, protože jsem se toho účastnit nemohl. Ale podle aktérů, alespoň zástupců ze Svazu měst a obcí, na tom jednání nedošlo k žádné dohodě, už vůbec k žádné dohodě spojené s tím, že by měla být bez náhrady zrušena motivační složka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP