(13.50 hodin)

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Myslím si, že všemu tomu bychom předešli v okamžiku, kdy by Česká republika, český stát tlačil maximálně na digitalizaci rozhlasového vysílání. Už bychom se nepřeli o to, kdo kterou frekvenci mít bude, či nikoli, a mohl by se na trh dostat kdokoli, kdo splní zákonné podmínky pro to, aby se choval v souladu s etikou atd., v souladu se zákony ČR. Tohle všechno by nemuselo být. Já bych moc prosil pana ministra kultury, aby se v tomto interesoval a dělal maximum proto, abychom motivovali nejenom Český rozhlas k tomu, aby přešel na digitální vysílání.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Dnes ruší svoji omluvu od 13.30 pan poslanec Josef Kott, pokračuje s námi v jednání. Děkuji. A také vicepremiér vlády Pavel Bělobrádek se s námi účastní jednání a ruší svoji omluvenku.

Nyní neeviduji nikoho do rozpravy, v tom případě rozpravu končím. Chci se zeptat, zda pan zpravodaj nebo pan navrhovatel si vezme závěrečné slovo. Není tomu tak.

Nyní tedy přikročíme k hlasování o pozměňujících návrzích a já prosím pana zpravodaje, aby ohlásil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Máte slovo.

Eviduji, než začnete mluvit, omlouvám se, pane zpravodaji, žádost o odhlášení, tedy vás všechny odhlásím, požádám vás, abyste se opětovně registrovali. Pane zpravodaji, můžete mluvit.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, vážení páni ministři, přeji vám hezký den.

Nejprve bychom tedy hlasovali o pozměňovacím návrhu, sněmovní tisk 266/3 jako celek, ten sestává ze tří bodů. Potom bychom hlasovali o zákonu jako celku, tedy sněmovní tisk 266, a potom o doprovodném usnesení ke sněmovnímu tisku 266.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Nyní vás poprosím, abyste četl jednotlivé pozměňovací návrhy, vyjadřoval se k nim a budeme o nich hlasovat. (Zpravodaj mimo mikrofon: Jako celek.) Omlouvám se, řešil jsem zde něco s kolegou Sklenákem, takže jsem nezaznamenal to, co jsem říkal. Znamená to, že budeme hlasovat o zákonu jako celku?

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Ne, ne, ne. Ještě jednou prosím. Nejprve bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu, tak jak vyplynul ze zasedání volebního výboru ze 17. schůze, tedy je to sněmovní tisk 266/3, který má tři body, jako o celku. Potom o návrhu zákona, tedy sněmovní tisk 266, a na konci o doprovodném usnesení ke sněmovnímu tisku 266.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za návrh postupu. Chci se zeptat, zda někdo vznáší námitku proti navrženému postupu. Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k hlasování nejprve o pozměňujících návrzích jako o celku a zajímá mě vaše stanovisko, pane zpravodaji. (Souhlasné). Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 208, přihlášených poslankyň a poslanců je 140, pro návrh bylo 137, proti žádný, návrh byl přijat.

 

Nyní můžeme tedy pokračovat. Lze konstatovat, že o všech pozměňujících návrzích bylo hlasováno, a můžeme přikročit k hlasování o návrhu celého zákona. Říkám to dobře? (Zpravodaj: Ano.) Ano.

 

Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 266, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou a přijatých pozměňujících návrzích.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 209, přihlášených poslankyň a poslanců je 142, pro návrh bylo 137, proti žádný, tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a žádám ještě zpravodaje, aby uvedl návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny. Žádám vás, pane zpravodaji, jestli nám ho přečtete.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji, pane řídící schůze. Tak tedy doprovodné usnesení zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá ministra kultury České republiky a volební výbor, aby do připravované novely zákona o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, zapracovali ustanovení o programové specifikaci jednotlivých celoplošných okruhů Českého rozhlasu, případně i s vymezením programových prvků zpravodajství, publicistiky a kultury tak, aby byly jednoznačně definovány obsahové nástroje veřejnoprávní služby a základní obsahový rámec jejího naplňování."

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Zahajuji hlasování. (Připomínky v sále.) Pardon? Stanoviska, ano, pravda. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné a požádám pana zpravodaje o stanovisko k tomuto doprovodnému usnesení. (Souhlasné.) Pan ministr? (Neutrální.) Děkuji.

 

V tom případě tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh tohoto usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 211, přihlášených poslankyň a poslanců je 144, pro návrh 99, proti 18, tento návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Vzhledem k tomu, že je 13.56, je důležité domluvit se s volební komisí, dokdy volební komise - pane předsedo Kolovratníku, dokdy budete potřebovat čas, aby byly sčítány výsledky a mohlo se to oznámit Poslanecké sněmovně?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Mám informaci, že chybí sečíst pouze onen státní fond kinematografie, všechny ostatní výsledky už máme, tak poprosím o 10 minut.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Navrhuji, aby další body zařazené na 25. schůzi Poslanecké sněmovny byly vyřazeny z jednání. Bylo tak učiněno na základě jednání a shody se všemi předsedy poslaneckých klubů, ale musíme to odhlasovat.

Dávám hlasovat a táži se, kdo je pro vyřazení všech ostatních bodů z jednání 25. schůze. Kdo je pro, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 212, přihlášených je 142 poslankyň a poslanců, pro 110, proti 18, návrh byl přijat.

 

Teď tedy udělám to, že přeruším jednání Poslanecké sněmovny do 14.10, kdy nám předseda volební komise oznámí výsledky dnešních voleb. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 13.58 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP