(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pěkné odpoledne, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Je 14.30 hodin a my budeme pokračovat v našem jednání odpoledním blokem. Budeme pokračovat projednáváním vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 298. Nacházíme se ve druhém čtení.

Prosím pana zpravodaje, případně pana ministra životního prostředí, je-li přítomen, aby zaujali místa u stolku zpravodajů. Obecná rozprava byla přerušena před polední přestávkou. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych jenom velice krátce vystoupil vzhledem k tomu, že tady není přítomen pan ministr Brabec, tak pouze s podporou pozměňovacího návrhu, který tady přednesl pan poslanec Zahradník s tím, že by zprávy o stavu životního prostředí měly zpracovávat i jednotlivé kraje. Myslím si, že tyto krajské zprávy umožní lépe cílit a směřovat podporu zejména ke krajům se silnou ekologickou zátěží, to znamená k Ústeckému kraji a ke kraji Moravskoslezskému.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi a ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestli nikdo takový není, končím obecnou rozpravu a zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych se chtěl v podrobné rozpravě přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jsem již přečetl v rozpravě obecné. Jenom připomínám, tento návrh stanoví povinnost Ministerstvu životního prostředí v návaznosti na zprávu o životním prostředí České republiky vypracovávat zprávy o životním prostředí za jednotlivé kraje, čili ministerstvo shromáždí agregované údaje z velké zprávy do malých zpráv a bude to vydávat ministerstvo. Můj pozměňovací návrh byl zařazen do systému jako sněmovní dokument s číslem 1878.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Není nikdo takový, končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova paní ministryně, případně pana zpravodaje. Není zájem, končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem je

 

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb.,
o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 266/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr kultury Daniel Herman. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, Ministerstvo kultury předložilo uvedený návrh zákona vládě v souladu s plánem legislativních prací vlády. Hlavním účelem navrhované právní úpravy je vytvořit změnou zákona o Českém rozhlasu podmínky pro rozšíření možností příjmu stanice mluveného slova Českého rozhlasu Českého rozhlasu Plus, a to v pásmu velmi krátkých vln. Jedná se o stanici, kterou Český rozhlas již v omezeném rozsahu vysílá a která posluchačům kromě zpravodajství přináší rovněž publicistiku a vzdělávací pořady zejména v oblasti vědy, techniky a historie.

Návrh obsahuje rovněž dílčí změnu zákona číslo 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, kterou se napravují legislativně technické nedostatky, mění se termín předkládání výroční zprávy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Poslanecké sněmovně a pro stanici Český rozhlas plus se zakotvuje zákaz zařazování reklamy a teleshoppingu.

Z navrhované právní úpravy neplynou žádné nároky na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty. Všechny náklady související s rozšířením možnosti vysílat stanici Český rozhlas Plus na velmi krátkých vlnách budou hrazeny z vlastních prostředků Českého rozhlasu.

Vláda projednala tento návrh zákona dne 9. července 2014 a usnesením číslo 526 jej schválila. První čtení návrhu zákona v Poslanecké sněmovně proběhlo 24. října loňského roku. Dne 12. listopadu 2014 proběhlo projednání tohoto návrhu zákona ve volebním výboru. Projednávání ale bylo přerušeno za účelem zpracování kompromisního pozměňovacího návrhu. Při následujícím projednávání návrhu zákona dne 7. ledna 2015 volební výbor předložené pozměňovací návrhy schválil a usnesením číslo 70 doporučil Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s tímto vládním návrhem zákona ve znění přijatých pozměňujících návrhů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi Danielu Hermanovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání volebnímu výboru. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisky 266/1 a 266/2. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Stanislav Berkovec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám příjemné odpoledne. Dovolte krátkou exkurzi do této problematiky, jak se k ní postavil volební výbor, který se snaží na to nahlížet opravdu komplexně a velmi zodpovědně.

V České republice je v podstatě takzvané duální rozhlasové prostředí, to znamená, že na jedné straně máme veřejnoprávní rozhlas, který ke svému vysílání využívá 13 regionálních studií a vysílá 8 celoplošných stanic, na druhé straně jsou to soukromí licencovaní provozovatelé rozhlasového vysílání, kterých je 51 a provozují 94 stanice.

Ta novela je v podstatě velmi jednoduchá. Snaží se poskytnout co nejlepší veřejnou službu a v podstatě pokrýt stávající vysílání stanice mluveného slova, která už se vysílá pod názvem Český rozhlas Plus a která vlastně vznikla sloučením Rádia Leonardo, Rádia Česko a Rádia Český rozhlas 6. Protože v současné době je tato stanice provozována na středních vlnách a pomocí digitálního šíření, tak tady jde o navýšení kmitočtů VKV.

Volební výbor si byl vědom toho, že by návrh mohl vzbudit obavy z narušení z duálního rozhlasového prostředí, a také vzbudil. My jsme tedy využili možnosti prodloužené lhůty k projednání a iniciovali jsme jednání vedení Českého rozhlasu s Asociací provozovatelů soukromého vysílání, protože ti se možná právem obávali toho, že dojde k narušení tržního prostředí, i když v současné době na rozhlasovém trhu Český rozhlas zaujímá podíl 21 %, což je mimochodem jeden z nejmenších podílů v současné Evropě. Nicméně je tam ve hře také využívání sponsoringu obchodních sdělení při vysílání kulturních a sportovních pořadů. Dovolte mi, abych osobně poděkoval za vstřícný přístup všem při těchto jednáních, ať už je to generální ředitel Českého rozhlasu pan Peter Duhan, anebo jsou to zástupci asociace, které při jednáních v podstatě vedl pan Michel Charlie Fleischmann. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP