(17.00 hodin)
(pokračuje Kratochvíle)

Pozměňovací návrh Senátu č. 8 reaguje na ustanovení nabytí účinnosti navrhované novely zákona o rozpočtových pravidlech k 1. lednu 2015, kterou již nelze dodržet, a takto pevně navrhovaná účinnost by znamenala pravou retroaktivitu, která není přípustná. Tuto vadu návrhu by senátní verze návrhu zhojila.

Závěrem mi dovolte, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, vyslovit přesvědčení, že Poslanecká sněmovna důvody, které vedly Senát k přijetí pozměňovacích návrhů, posoudí jako změny prospěšné a předložený návrh zákona schválí ve znění senátních pozměňovacích návrhů. Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátoru Karlu Kratochvílemu, a ještě než budeme pokračovat v rozpravě, do které konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku, budu konstatovat jednotlivé omluvy, které došly předsedovi Sněmovny. Ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Milan Urban, pan ministr Stropnický se omlouvá z dnešního jednání od 16.45 do konce z pracovních důvodů, pan poslanec Robin Böhnisch se omlouvá od 17 do 19 hodin a od 18.15 žádá o omluvu z pracovních důvodů pan poslanec Jiří Štětina.

Ptám se tedy, jestli se někdo hlásí z místa. Ano, prosím. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, pane místopředsedo. Chci se zeptat pana ministra financí, protože to, co já jsem nejvíce kritizoval na tomto návrhu zákona již v Poslanecké sněmovně, je zbavení pravomocí Poslanecké sněmovny a potažmo i Senátu, tedy Parlamentu, souhlasit nebo vydávat souhlas při vydávání státních dluhopisů. Proto jsem navrhoval, aby tato kontrolní pravomoc byla zachována. Bohužel jsem neuspěl. Podobný návrh byl v Senátu, kde pro něj hlasovalo 27 senátorů, z toho kvora 35 to byl poměrně velký počet senátorů. Neprošel ani tam. To znamená, hlasujeme o jednom i druhém návrhu, který toto již neobsahuje, to znamená, zbavuje nás té kontrolní pravomoci dohledu nad Ministerstvem financí.

Já se chci ale v této souvislosti zeptat, byť se to týká dalšího bodu, pokud schválíme rozpočtová pravidla buď tím, že schválíme senátní verzi, anebo většinou 101 hlasu verzi vzešlou z Poslanecké sněmovny, má-li vůbec smysl pokračovat při projednávání sněmovního tisku 329 o dluhopisových programech, protože v zásadě pokud odsouhlasíme ať v té, nebo oné podobě rozpočtová pravidla, tak jsme zbaveni pravomoci projednávat a hlasovat o dluhopisových programech. To bych prosil pana ministra, jestli by to mohl zodpovědět.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vilímcovi za jeho vystoupení. Faktická poznámka pana kolegy Klučky už zmizela. Ptám se, jestli se hlásil do rozpravy. Nehlásil. Nikoho dalšího nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo pana navrhovatele - pane místopředsedo vlády? Nikoliv. I pánů zpravodajů? Také nikoho nevidím, a přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 295/6, ve znění schváleném Senátem, tedy podle sněmovního tisku 295/7."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 15 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 15 z přítomných 179 pro 47, proti 94. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že návrh zákona ve znění schváleném Senátem jsme nepřijali.

 

Budeme tedy hlasovat znovu podle § 97 odst. 5 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Nastavené kvorum máme.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 295/6.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 16 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 16 z přítomných 178 poslanců pro 130, proti 26. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Děkuji panu místopředsedovi vlády, ministru financí Andreji Babišovi, děkuji zpravodajů, děkuji i panu senátorovi a končím tento bod.

 

Pokračovat budeme bodem

 

4.
Vládní návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu části schodku
státního rozpočtu za rok 2013, části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu
na rok 2014 a některých dluhů státu splatných v letech 2015 a 2016
/sněmovní tisk 329/ - druhé čtení

Pan ministr financí a místopředseda vlády Andrej Babiš je připraven, z pověření vlády návrh uvede. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, nejdřív odpovím kolegovi poslanci, protože to, co jsme schválili, se týká dluhopisů 2015 a 2016 a potřebujeme ještě dodělat to uplynulé období.

Takže každý rok náš stát vydává dluhopisy, aby splatil splatné dluhopisy, a buď to tedy vydává kvůli tomu, aby kryl schodek také samozřejmě, anebo jak jsme to udělali my, že i když jsme měli schodek, tak jsme dokonce státní dluh snížili. A pokud někdo tomu nerozumí, tak ho rád přijmu na Ministerstvu financí a tam mu to vysvětlím. I privátní firmy mají cash poolingy, takže když má někdo 300 firem, některé firmy mají peníze na účtě, některé mají dluhy. A když to někdo organizuje, tak v podstatě peníze, které jsou na účtu, se použijí na dluhy, a tím se sníží, tím se organizuje cash flow. A to jsme začali dělat na Ministerstvu financí a vydělali jsme na tom 233 mil. za minulý rok.

Takže my musíme ty dluhopisy dělat opakovaně. Teď jsme schválili novelu zákona o rozpočtových pravidlech, podle níž už nebude nutné povolení k vydání státních dluhopisů ke krytí rozpočtového schodku státního rozpočtu ani k vydání státních dluhopisů ke krytí splátek státního dluhu, které je stanoveno zvláštním zákonem, a zvláštní zákon bude nutný jen pro případ, že skutečný schodek bude vyšší než rozpočtovaný, a tedy bude nutné peněžními prostředky vypůjčenými prostřednictvím prodeje státních dluhopisů krýt částku, se kterou zákon o státním rozpočtu nepočítal.

Návrh zákona, jako je tento, proto vláda už v budoucnu nebude předkládat. S návrhem zákona povolujícím vydání státních dluhopisů přijdeme zcela výjimečně - já doufám tedy, že nepřijde. A je to, jako když byl kdysi přijat zákon o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní a ve zmíněném případě, že skutečný schodek bude vyšší než rozpočtovaný, který též doufejme bude zcela výjimečný.

Chtěl bych jenom připomenout to, co jsem řekl už na úvod prvního čtení, že Ministerstvo financí se rozhodlo v roce 2015 dluh nezvyšovat, a když jsme v roce 2014 snížili poprvé od roku 1995 absolutně náš dluh o 19,7 mld. korun na 1663,7 mld. korun, tak naším úsilím bude určitě, abychom tuto hodnotu nepřekročili.***
Přihlásit/registrovat se do ISP