Úterý 20. ledna 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

4.
Vládní návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu části schodku
státního rozpočtu za rok 2013, části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu
na rok 2014 a některých dluhů státu splatných v letech 2015 a 2016
/sněmovní tisk 329/ - druhé čtení

Pan ministr financí a místopředseda vlády Andrej Babiš je připraven, z pověření vlády návrh uvede. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, nejdřív odpovím kolegovi poslanci, protože to, co jsme schválili, se týká dluhopisů 2015 a 2016 a potřebujeme ještě dodělat to uplynulé období.

Takže každý rok náš stát vydává dluhopisy, aby splatil splatné dluhopisy, a buď to tedy vydává kvůli tomu, aby kryl schodek také samozřejmě, anebo jak jsme to udělali my, že i když jsme měli schodek, tak jsme dokonce státní dluh snížili. A pokud někdo tomu nerozumí, tak ho rád přijmu na Ministerstvu financí a tam mu to vysvětlím. I privátní firmy mají cash poolingy, takže když má někdo 300 firem, některé firmy mají peníze na účtě, některé mají dluhy. A když to někdo organizuje, tak v podstatě peníze, které jsou na účtu, se použijí na dluhy, a tím se sníží, tím se organizuje cash flow. A to jsme začali dělat na Ministerstvu financí a vydělali jsme na tom 233 mil. za minulý rok.

Takže my musíme ty dluhopisy dělat opakovaně. Teď jsme schválili novelu zákona o rozpočtových pravidlech, podle níž už nebude nutné povolení k vydání státních dluhopisů ke krytí rozpočtového schodku státního rozpočtu ani k vydání státních dluhopisů ke krytí splátek státního dluhu, které je stanoveno zvláštním zákonem, a zvláštní zákon bude nutný jen pro případ, že skutečný schodek bude vyšší než rozpočtovaný, a tedy bude nutné peněžními prostředky vypůjčenými prostřednictvím prodeje státních dluhopisů krýt částku, se kterou zákon o státním rozpočtu nepočítal.

Návrh zákona, jako je tento, proto vláda už v budoucnu nebude předkládat. S návrhem zákona povolujícím vydání státních dluhopisů přijdeme zcela výjimečně - já doufám tedy, že nepřijde. A je to, jako když byl kdysi přijat zákon o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní a ve zmíněném případě, že skutečný schodek bude vyšší než rozpočtovaný, který též doufejme bude zcela výjimečný.

Chtěl bych jenom připomenout to, co jsem řekl už na úvod prvního čtení, že Ministerstvo financí se rozhodlo v roce 2015 dluh nezvyšovat, a když jsme v roce 2014 snížili poprvé od roku 1995 absolutně náš dluh o 19,7 mld. korun na 1663,7 mld. korun, tak naším úsilím bude určitě, abychom tuto hodnotu nepřekročili.

Proto Ministerstvo financí bude prodávat jen státní dluhopisy o úhrnné jmenovité hodnotě nepřevyšující úhrn částek použitých v téže době na splátky státního dluhu. Zároveň chci jenom říct, že naše země se těší velice dobrému ratingu a desetileté dluhopisy jsou neustále atraktivnější, dokonce dneska už jsme na kuponu 0,5, dokonce se naše dluhopisy lépe obchodují než dluhopisy Německa. Naše pověst je velice dobrá a jsem rád, že se nám daří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí. Dovolte mi, abych než budeme pokračovat, konstatoval dvě omluvy, a to paní místopředsedkyně Jaroslavy Jermanové z pracovních důvodů a pana kolegy Marka Černocha, také z pracovních důvodů od 17.10.

Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 329/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Václav Votava, a po jeho vystoupení zahájím rozpravu, do které mám přihlášeného pana kolegu Kalouska. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z jeho 15. schůze, konané 13. listopadu 2014 k tomuto vládnímu návrhu zákona.

Po úvodních slovech náměstka ministra financí a zpravodaje rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu části schodku státního rozpočtu za rok 2013 a části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2014 a některých dluhů státu splatných v letech 2015, 2016, sněmovní tisk 326, schválila, a to bez připomínek; za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což jsem tímto také učinil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi rozpočtového výboru poslanci Václavu Votavovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil nejdříve pan předseda klubu TOP 09 Miroslava Kalousek. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, jen několik poznámek.

Za prvé odpověď k té řečnické otázce, kterou tady položil pan poslanec Vilímec, jestli v okamžiku, kdy jsme schválili rozpočtová pravidla, která už neukládají vládě nechat schválit dluhopisové programy, pokud nepřesahují schválený rámec Poslaneckou sněmovnou, jestli má cenu o tomto jednat. Upřímně řečeno, tohle je věc, která mi vadí ze všeho nejméně, protože pokud se pohybujeme na poli politických rozhodnutí, tak každý z nás jsme to rozhodnutí již učinili. Prosím, připomeňme si, že při schvalování zákonů o státním rozpočtu kromě jednotlivých ukazatelů je také formulace o profinancování schodku, který je navržen, a vždy je tam řečeno, že tolik a tolik bude profinancováno vydáním státních dluhopisů, tolik a tolik operací na státních finančních aktivech a třeba tolik a tolik úvěry Evropské investiční banky. Každý rok je to trochu jiné. Ale to politické rozhodnutí, které každý z nás dělá, děláme v podstatě při schvalování zákona o státním rozpočtu, tedy vyrovnání schodku na rok 2014 už bylo politicky rozhodnuto na sklonku roku 2013, když Poslanecká sněmovna hlasovala o státním rozpočtu. Leč protože zákon o státním rozpočtu není zákon jako každý jiný, je to v podstatě exekutivní norma povýšená Poslaneckou sněmovnou na zákon, a proto ho také schvaluje jenom Poslanecká sněmovna, nikoli Parlament jako celek, zatímco zákony o dluhopisových programech jsou zákony standardní, které musí schvalovat i Senát, tak trochu paradoxně se to politické rozhodnutí muselo vždycky opakovat. Pak se musel ještě ten zákon schválit.

Znovu říkám, to mi nevadí, protože legitimní politické rozhodnutí bylo učiněno vždy, když Poslanecká sněmovna hlasovala o zákonu o státním rozpočtu, kde také jako jeden z odstavců je vypořádání schodku. To, co mi vadí v této souvislosti, je ne úplně férový přístup Ministerstva financí, který nerespektuje v této předloze tu politickou odpovědnost za schodky v jednotlivých letech. Já bych se rád, nebo možná ne rád, ale cítil bych se povinen přihlásit k politické odpovědnosti za dluhopisy, kterými se vyrovnává schodek v roce 2013, cítil bych se povinen přiznat se k politické odpovědnosti za některé reemise jistin, které budou muset být učiněny v letech 2015 a 2016, ale na mou duši nechci nést žádnou odpovědnost za vyrovnání schodku z roku 2014. A hrozně rád bych tento rozdíl svým hlasováním vyjádřil. Což Mi ministerstvo financí nedává šanci, protože to dává do jednoho balíku. Jinými slovy, já se tak maximálně můžu zdržet hlasování. Není to fér. Technicky je to asi výhodné, chápu, že emitent má pro to své důvody, umím ho pochopit. Ale z hlediska toho, kdo má učinit transparentní a pro historii obhajitelné politické rozhodnutí, to není fér. Není fér to dát do jednoho balíku, protože každý bychom se měli přihlásit ke své politické odpovědnosti.

To je první poznámka a zdůvodnění, proč se při hlasování o tomto programu zdržíme hlasování, byť bychom minimálně polovinu objemu rádi podpořili, protože se hlásíme k politické odpovědnosti za něj.

Druhá poznámka se týká snižování dluhu, přestože narůstá deficit. To samozřejmě jde, když vyprazdňujeme sýpky a lépe používáme existující likviditu díky té nefunkční pokladně. Mě vždycky fascinuje, když slyším v jedné větě, jak je státní pokladna nefunkční a jak díky ní snižujeme státní dluh. Buď jedno, nebo druhé. Do toho nechci zabíhat. Možné to je, ale vždy jen do určité míry.

A tady si dovoluji říct určité zdrženlivé varování. V době, kdy existovalo obrovské riziko... (Řečník se odmlčel.)

Promiňte, pane předsedající, tam vlevo je strašně živo. Já počkám. Ne, já samozřejmě počkám. Mám času dost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, požádám kolegy, kolegyně, včetně členů vlády, aby případné debaty o něčem jiném, než je státní dluhopisový program, resp. programy, přenesli mimo sněmovnu, aby pan poslanec Kalousek mohl v klidu dokončit svůj projev. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já nijak nepospíchám, mohu klidně počkat, až si to kolegové dopovídají. Děkuji za pochopení.

Samozřejmě že v letech 2008, 2009, kdy tady existovalo obrovské riziko, že nebude likvidita, protože krize se jmenovala dluhová krize státu, a kdy bylo zcela namístě vytvořit poměrně masivní rezervy pro potřeby, kdyby ta likvidita buď nebyla k dispozici, anebo by byla neúnosně drahá, tak za podmínek, které v tu chvíli byly mimořádně výhodné, jsme vytvořili poměrně masivní rezervy, které jsme mohli začít rozpouštět. V roce 2013 jsem to zahájil já, hlásím se k té politické odpovědnosti. Snížil jsem rezervu o 110 mld. A skutečně již tenkrát, nikoli v letošním roce poprvé, již tenkrát poklesl státní dluh. Když si holt to obilí nekoupíte a vezmete si ho z vlastních sýpek, tak si ho nemusíte kupovat, to každý pochopí, přestože máte deficit.

Umím pochopit i tu operaci, kterou udělal pan ministr Babiš v roce 2014, oproti některým kritikům jsem ji podporoval. Ale faktem je, že po této operaci jsou rezervy dluhové služby na, řekl bych, operativním minimu, a to jediné, s čím tedy může stát kalkulovat, je přehled o cash flow na jednotlivých účtech díky té nefunkční státní pokladně, jinak by žádný přehled nebyl. A to není žádné dramatické číslo. To jsou desítky miliard a to v okamžiku ne úplně předvídatelných turbulencí může být rezerva dostatečná.

Já to teď říkám jako velmi vlídné přátelské varování nebo memento, že tyto operace nejsou opakovatelné donekonečna. Byly racionální v tom roce 2013, já jsem připraven kdykoliv hájit a podpořit i tu operaci, kterou udělal pan ministr Babiš v roce 2014. Ale když ho slyším říkat, že ani v roce 2015 nechce zvýšit státní dluh, což je rozpor s tím, co jste schvalovali - když jste schvalovali zákon o státním rozpočtu, tak jste říkali, že souhlasíte se zvýšením státního dluhu zhruba o 9 miliard, takže v tuto chvíli je ministr ambicióznější než jeho vlastní zákon, chce to stlačit i o těch dalších 9 miliard. To nemůže udělat jinak, než že půjde na doraz s rezervami. A prosím, tady velmi opatrně.

Já rozumím tomu, že takhle se chová drtivá většina korporací na finančních trzích, ale korporace nemají ve svém rozpočtu 68 % mandatorních a 81 % kvazimandatorních výdajů. Ty důchody se musejí zaplatit, i když zrovna v tu chvíli ta likvidita není, mzdy státním zaměstnancům se prostě musejí zaplatit, i když v tu chvíli ta likvidita není, ty sociální dávky, které jsou - ponechme teď vhodnost těch zákonů stranou - se musejí vyplatit, i když ta likvidita není. Rozumný stát nejde úplně na doraz a bez rezerv.

Takže v téhle souvislosti já odpovědnost nenesu, dokonce nikdo z nás. Tady opravdu nese vždycky odpovědnost jenom vláda. Ale troufnu si říci, a to teď není kritika, pane ministře, pane premiére, rozumná dluhová rezerva je vždy otázkou bezpečnosti a suverenity státu a také dobrého ratingového hodnocení. Pan ministr Babiš před chvílí říkal, jak si stojíme dobře před ratingovými agenturami a na kapitálových trzích. Děkuji za kompliment, pane ministře. To je výsledek naší práce. (Směje se.) To nemůže být výsledek letošní práce. To je dlouhodobý výsledek nějaké práce, stabilizace veřejných financí. Ano, díky tomu si skutečně stojíme dobře na kapitálových trzích.

A nutno říci, že k té dobré pozici - připomínám, že v roce 2011 jsme byli jedinou zemí Evropské unie, které byl zvýšen rating o dva stupně - tak kromě dlouhodobého stabilizačního úsilí k tomu obrovsky přispívá intervence centrální banky. Tím, že se centrální banka rozhodla intervenovat proti silné koruně, vytvořila obrovské haldy likvidity na domácím trhu a ta likvidita samozřejmě jako obrovská poptávka si hledá svoji nabídku, a proto ty dluhopisy jsou ještě o něco levnější, než by byly normálně. Také pan ministr ne náhodou - a já mu to nevyčítám - porovnává pozici na domácích trzích, neporovnává německé a naše dluhopisy na eurotrzích, protože tam už by to takhle nevypadalo. Ale ano, na domácím trhu díky mimořádně dobré pozici českých veřejných rozpočtů a díky mimořádnému převisu likvidity domácí měny mají české dluhopisy tuhle pozici, což je fajn, ale nemůžeme se za současné nejisté situace na to spoléhat donekonečna.

A jestli tady teď ministr financí řekl, že i v roce 2015, byť počítá se stomiliardovým deficitem, nepočítá se zvýšením dluhu, tak já říkám fajn, to může vyjít, nebo také nemusí. Je to úplně zbytečné riziko. Riziko, za které si nekupuji nic jiného než kredit toho, kdo to prezentuje, vůči těm neinformovaným. Ti informovaní vědí, že to je jenom z těch sýpek, že to jsme neušetřili, to jsme nevydělali, že jsme jenom snížili rezervy. Ti neinformovaní možná zatleskají, ale zvyšujeme si riziko a zvyšujeme si ho velmi neúměrně.

Teď apeluji na pana ministra, na pana premiéra i na Poslaneckou sněmovnu, která schvalovala ten zákon. Jestliže jste schválili nárůst dluhu alespoň o těch 8,5 mld., protože to jste schválili, netlačte svého ministra do toho, aby byl ještě ambicióznější. Ono jet úplně bez rezervy v okamžiku jakékoliv nepředvídatelné turbulence - může se stát cokoliv, prostě trh není stoprocentně stabilní na několik let dopředu - jet bez jakékoliv rezervy je obrovské riziko. Víte, že když v následujícím měsíci potřebujete 56 mld. cash na důchody, výplaty a sociální dávky, najednou je nemáte. Najednou si je prostě budete muset půjčit a najednou ta půjčka bude nevýhodná. Mít rezervu na několik měsíců dopředu je rozumný a konzervativní přístup.

Děkuji. (Potlesk z pravé strany.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Budeme pokračovat v rozpravě. Pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš se hlásí do rozpravy. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane místopředsedo. No, pan poslanec Kalousek je neskutečný, fakt. Chtěl bych to umět jako on.

Já bych vás jen chtěl informovat - to, co jste dnes odhlasovali nebo prohlasovali, to pan Kalousek navrhoval v minulosti. Stejnou věc, kterou my jsme dnes prohlasovali, pan Kalousek navrhoval. Zamrzlo to ve Sněmovně. Takže asi neměl tu koncovku. Dnes to kritizuje a sám to navrhoval. Nerozumím tomu.

Také není pravda, že se dluh 2013 snížil. Pan Kalousek už zapomněl, ale 2013 se dluh zvýšil o 15,7 mld. Takže není to pravda. Zase lže. Že ministr ambiciózní je odmalička, tak se narodil.

Když jsem přišel do úřadu a řekl jsem, že je tam 350 mld, že se tam válí někde, tak všichni ze mě dělali pitomce, že vlastně nevím, o čem mluvím. Já vím, co jsou to rezervy. Já jsem totiž i řídil nějaké firmy, které měly obrat 230 mld., a bylo jich asi 350, takže něco o tom vím. A také vím, že rozpočet co je, že to výnosy, náklady a dluh je cash flow.

Škoda, že pan Kalousek už dávno nešel někde kolem České republiky se zeptat, jak to dělají kolem. Ano, ta státní pokladna je nefunkční, stála nás 5 mld. Nemáme tam to účetnictví. Pokud všechna ministerstva zveřejní open data jako Ministerstvo financí v pátek, tak konečně se dozvím i od ostatních ministerstev, za kolik nakupují advokáty, poradenské služby atd., auta a podobně. Takže je nefunkční.

Takže my nejsme na Ministerstvu financí pitomci, my víme, co máme dělat. A my jsme na lépe organizovaném cash flow vydělali ty peníze.

Také není pravda, že je to místní trh. My dnes na trhu eurobondů máme skvělý rating a organizujeme finance ve prospěch tohoto státu.

Také ještě máme - tady je plno peněz, které nejsou ve státní pokladně. Je to asi 120 mld. V jiných státech to mají v jednom koši, jeden cash pooling.

Určitě si myslím, že děláme velice rozumnou politiku. Snížili jsme úroky státu za rok 2014 ve srovnání s rokem 2013 asi o 2,7 mld. a předpokládám, že snížíme ještě více, protože jsme si nechali rezervy, ale zároveň jsme neměli zbytečně půjčených tolik peněz za drahé peníze. My si dnes půjčujeme za podstatně nižší peníze.

Já si myslím, že politickou odpovědnost k tomu mám, a myslím si, že jsme udělali za minulý rok velice dobrou práci, že jsme snížili dluh. Ano, někomu to připadá nenormální, že máme deficit a zároveň se snížil dluh. V roce 2015 nechceme zvyšovat dluh, protože chceme lépe organizovat veřejné rozpočty a finance tohoto státu. Já si myslím, že to je pozitivní a že by to měla Sněmovna ocenit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády Andreji Babišovi. Kdo dále? Pan kolega Vilímec se ještě hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych se chtěl zeptat pana ministra financí, pokud to ví, z jakých zdrojů, z jakých prostředků, jestli z cizích prostředků, jak uhradil nebo snížil ten státní dluh. Myslím si, že by to všechny zajímalo. Protože expozé pana ministra je velmi květnaté, ale myslím si, že určitě já jako poslanec a člověk, také jsem ekonom, vystudoval jsem vysokou školu ekonomickou, obor finance a úvěr, bych docela rád slyšel, z jakých prostředků Ministerstvo financí snížilo státní dluh, pokud dosáhlo schodku, běžného schodku rozpočtu ve výši 77 miliard. To znamená, z jakých zdrojů, pan ministr mluví o nějakých cizích zdrojích, 120 miliard - to jsou zdroje obcí, krajů nebo jiných? Nebo jaké zdroje si vypůjčil, aby státní dluh snížil o 17 miliard a ještě uhradil 77 miliard schodku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana kolegy Michala Kučery. Poté pana poslance Pavla Holíka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já bych chtěl nepřímo odpovědět panu kolegovi Vilímcovi, z jakých zdrojů. Já jsem se z otevřených zdrojů teď dočetl, že pan ministr Babiš v loňském roce, 2014, jak říká, obhájil post nejzadluženějšího člověka v České republice. Dluží 25 miliard korun. Možná že tam je ta odpověď. Protože pokud ten český rozpočet spravuje jako ten svůj rozpočet, tak ten směr je nám všem jasný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní pan poslanec Holík k faktické poznámce. Nevidím ho. Tak pan místopředseda vlády Andrej Babiš, řádně přihlášený.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Já nevím, jestli tady mám dělat bilanci své firmy. Skutečně mě bavíte, pane kolego, protože je evidentní, že vůbec nerozumíte tomu, o čem mluvíte. Moje firma údajně udělala asi 230 miliard tržeb za minulý rok. A oběžná aktiva, cizí zdroje jsou plusové. A dělá EBITDA asi 16,5 miliardy. Tak zkuste si najít nějakého poradce, ať vám to někdo spočítá, o čem to je. Pokud máte pocit, že na 230 miliard 23 miliard dluhů je moc, tak je mně líto, ale asi potom tomu moc nerozumíte.

Ten předřečník. Znovu opakuji, že si pan Kalousek napůjčoval strašně moc peněz za špatné úroky. Tak když jsem přišel, tak jsem řekl, já nepotřebuji mít tolik 350 rezerv, mně stačí možná 150 nebo méně, 120. Takže my nejsme na Ministerstvu financí pitomci. My víme, co děláme. Věřte mi! A ty trhy nám věří.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Dovolte, abych ještě před ukončením obecné rozpravy konstatoval omluvy. Pan poslanec Jiří Holeček se omlouvá od 17.30 z rodinných důvodů, od 17 hodin se také omlouvá z rodinných důvodů paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová a pan předseda vlády Bohuslav Sobotka také od 17.30 z pracovních důvodů.

Ptám se, kdo dál v rozpravě. Pokud nikdo, rozpravu obecnou končím. Zahajuji rozpravu podrobnou, do které nemám také žádnou přihlášku. Nikdo se nehlásí z místa, a proto končím podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Pane zpravodaji? Není tomu tak.

Vzhledem k tomu, že nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli hlasovat ve druhém čtení, ani pro třetí čtení nepadl návrh na zamítnutí nebo zkrácení lhůty, končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi.

 

Budeme pokračovat dalším bodem našeho jednání, kterým je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP