(16.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Páni zpravodajové? Také ne.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Dříve než tak učiníte, všechny vás odhlásím. Svolám kolegy z předsálí. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartičkami. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Nyní přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 294/6, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 294/7."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 13, do kterého je přihlášeno 166 přítomných, pro 39, proti 90. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali.

 

Nyní budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance.

 

Nyní přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 294/6."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 14, přihlášeno 173 přítomných, pro 142, proti 29. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali, a tímto končím projednávání bodu číslo 2.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

 

3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 295/6/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 295/7. Mám zde poznámku k hlasování. Prosím pana poslance Janulíka.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji, vážená paní předsedající. Vážení kolegové, na sjetině mám ne, a hlasoval jsem ano. Nezpochybňuji hlasování, jenom pro zápis. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Nyní vítám mezi námi senátora Karla Kratochvíleho.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, tak jak jsme schválili nebo přehlasovali malá rozpočtová pravidla, tak tento návrh zákona řeší rozpočtová pravidla hlavně pro ministerstva a fondy a posiluje jejich úlohu při poskytování dotací. Senát předložil osm pozměňovacích návrhů, z toho některé bychom mohli označit za akceptovatelné, ale podle Ústavy Sněmovna buď přijme všechny, nebo je odmítne. Takže tím zásadním problémem, který pro nás byl, byla vlastně definice - nebo jeden z hlavních, se kterým máme problém, byla definice státních aktiv a pasiv. Takže pokud Senát navrhuje, aby z definice státních pasiv byly vyňaty dluhy státu za vystavené směnky, tak samozřejmě je to nesmysl a pro nás je to nepřijatelné. Z toho důvodu Ministerstvo financí nemůže souhlasit s těmito návrhy a navrhujeme, abychom tyhle návrhy Senátu zamítli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne. Děkuji panu místopředsedovi vlády Andreji Babišovi a ptám se, jestli se chtějí k usnesení Senátu postupně vyjádřit zpravodajové rozpočtového výboru pan Roman Kubíček nebo zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan Petr Bendl. Pan kolega Kubíček nechce, pane kolega Bendl také nechce. Otevírám v tom případě rozpravu a jako první v rozpravě vystoupí pan senátor Karel Kratochvíle. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Karel Kratochvíle: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené poslankyně a poslanci, předem mi dovolte, abych vás přivítal v novém roce a popřál vám hodně zdraví a osobních úspěchů v tomto roce.

Před sebou máme návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který projednal Senát dne 18. 12. a vrací zpět do Poslanecké sněmovny s celkem osmi pozměňovacími návrhy. Důvody, které vedly Senát k přijetí pozměňovacích návrhů, byly podrobně vysvětleny v informaci, která vám byla rozdána k předstihu před touto schůzi písemně, a tímto pádem vlastně byla snaha o zkvalitnění tohoto projednávání.

Nechci vám zde znovu obšírně dávat zdůvodnění k jednotlivým Senátem přijatým pozměňovacím návrhům, neboť věřím, že jste se s nimi a jejich odůvodněním již všichni seznámili. Dovolte mi proto jen ve stručnosti všechny Senátem přijaté pozměňovací návrhy shrnout. Pozměňovací návrh Senátu číslo 1 je veden snahou zachovat platnost opatření, které může napomoci v boji proti korupci při poskytování dotací. Pozměňovací návrhy Senátu číslo 2 a 3 se snaží upřesnit a upevnit právo příjemce dotace na spravedlivé a nediskriminační postavení v řízení o poskytnutí dotace. Pozměňovací návrhy Senátu číslo 4 a 5 si kladou za cíl upustit od návrhu, aby jako státní finanční pasiva byly vyjmenovány i dluhy ze státem vystavených směnek. Pozměňovací návrh Senátu číslo 6 navrhuje zrušit společně tři body, které všechny společně mění současný stav vracení dotací. Senát současný stav, kdy vrácená dotace je opět prostředkem státního fondu, který ji poskytl, doporučuje zachovat. Pozměňovací návrh Senátu číslo 7 je opravou legislativně technické chyby, a to zrušení poznámky pod čarou s citací vyhlášky ke zmocňovacím ustanovením a k vydání právě této vyhlášky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP