(Schůze byla zahájena ve 14.15 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 23. schůzi Poslanecké sněmovny. Chtěl bych říci, že organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 23. schůze dne 20. listopadu tohoto roku a pozvánka vám byla rozeslána v pátek dne 21. listopadu.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Náhradní karty a jejich čísla, což byl případ paní poslankyně Berdychové, platí tak, jak bylo oznámeno na 20. schůzi.

 

Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, aby ověřovali byli určeni pan poslanec Jiří Dolejš a pan poslanec František Laudát. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, aby ověřovateli schůze byli poslanci Jiří Dolejš a pan František Laudát, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 1. Přihlášeno je 146, pro 141, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 23. schůze určili pány poslance Jiřího Dolejše a Františka Laudáta.

 

Potvrzuji, že omluvy na dnešní jednání jsou shodné s omluvami sdělenými na 20. schůzi, plus ještě zaznamenejte omluvu mou mezi 18. a 19. hodinou a rovněž omluvu pana poslance Běhounka, který se omlouvá mezi 15.30 a 18. hodinou. Tolik omluvy.

Nyní bychom stanovili pořad 23. schůze, jehož návrh byl uveden na pozvánce.

Chtěl bych vám sdělit, že poslanec Adolf Beznoska vzal zpět jménem navrhovatelů tyto návrhy: návrh poslanců Adolfa Beznosky, Petra Fialy, Ivana Adamce, Martina Novotného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady číslo 583/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, tisk 184, a návrh poslanců Adolfa Beznosky, Petra Fialy, Jana Zahradníka, Zbyňka Stanjury, Pavla Blažka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, tisk 205 v prvém čtení. O tomto nehlasujeme, pouze pro informaci. Škrtněte si tedy body 33 a 36.

Ještě bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium.

Navrhujeme zařadit do programu 23. schůze nový bod. Ten by zněl: Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, sněmovní dokument číslo 1676, a to do bloku Zprávy, návrhy a další jako první bod.

Dále navrhujeme vyhovět žádosti primátorky hlavního města Prahy paní Adriany Krnáčové, která požádala o vyřazení bodu 18 a 103 návrhu pořadu schůze, což tisk 115 ve druhém a třetím čtení, zákon o regulaci prostituce, z programu 23. schůze Sněmovny, důvodem je zvolení nového zastupitelstva.

Ještě navrhujeme vyřadit následující body návrhu pořadu, to znamená body 12 a 97, což je druhé a třetí čtení školského zákona, tisk 288, a bod 19, tisk 309, první čtení návrhu zákona o podpoře regionálního rozvoje. Tolik návrhy z grémia.

Mám zde celou řadu přihlášek k pořadu schůze. První je paní poslankyně Němcová, po ní pan poslanec Kalousek, potom paní poslankyně Chalánková, paní poslankyně Černochová a poslední zatím pan poslanec Martin Kolovratník. Slovo má paní poslankyně Miroslava Němcová. Prosím, máte slovo. (V sále je silný ruch.)

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážení členové vlády, chtěla bych navrhnout do pořadu této schůze nový bod a ten by nesl název "Zahraniční politika České republiky". K tomu, abych tento bod navrhla, mě vedou následující věci, které se v poslední době odehrály.

Určitě si všichni, nejenom my politici, ale určitě i veřejnost všímáme opakovaného nesouladu mezi jednotlivými vystoupeními v poslední době prezidenta republiky na straně jedné a některými vyjádřeními členů vlády v čele s předsedou vlády na straně druhé. Všímáme si toho, že poprvé od roku 1989 dochází k tomu, že jsou dokonce zpochybňovány naše euroatlantické vazby. Česká republika -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se velmi omlouvám. Prosím, aby případné konzultace se členy vlády byly vedeny mimo tento sál. a prosím i ostatní, aby zaujali místa v lavicích a nechali paní poslankyni argumentovat v důstojné atmosféře. Děkuji.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Česká republika, je otřeseno její postavení nejenom ve strukturách NATO, jejímž jsme dlouholetým členem, ale také na půdě Evropské unie, a jak jsem řekla, vzhledem k těm kontroverzních výrokům na straně jedné, prezidenta republiky na straně druhé, je také rozpor uvnitř České republiky. A to bylo nebylo všechno. Dochází ještě k rozporům v samotném Ministerstvu zahraničních věcí, kdy si nutně všímáme izolovaných, zvláštních výroků pana náměstka Druláka, který sám vlastně zpochybňuje dosavadní politický kurz České republiky. K němu se ještě vrátím.

Já bych vám chtěla postupně představit věci, které se odehrály, a proč si myslím, že o nich právě na parlamentní půdě máme mluvit.

Samozřejmě, že všechno má svůj vývoj. Některé události už jsou staré dva měsíce, některé tři, některé dva týdny, ale parlament je kontrolním orgánem, který má za úkol z Ústavy kontrolovat vládu, a proto je potřeba, aby na parlamentní půdě tato debata byla slyšet.

Chtěla bych zmínit tedy za prvé. Pokud jde o výroky prezidenta republiky, mohli bychom se vrátit až do počátku září, kdy těmi prvními na summitu NATO ve Walesu prezident republiky zpochybnil to, že na Ukrajině operují ruští vojáci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP