(15.20 hodin)

 

Poslanec Pavel Čihák: Nyní budeme hlasovat o C1 - odkladný účinek řízení o námitkách při soudní ochraně. To vysvětloval pan poslanec Huml. Takže hlasujeme pro C1.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu C1, jestli to dobře chápu. (Zpravodaj souhlasí.) Pan poslanec Novotný se hlásí k faktické poznámce? Nehlásí.

 

Takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu C1. Poprosím pana zpravodaje o stanovisko. (Záporné.) Pan ministr? (Záporné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 212, přihlášeno 118 poslankyň a poslanců, pro 47, proti 49. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji, dále.

 

Poslanec Pavel Čihák: Nyní budeme hlasovat o legislativně technické úpravě, což je pozměňovací návrh číslo 2.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko prosím. (Zpravodaj: Kladné.) Pan ministr? (Kladné.)

Zahajuji hlasování o legislativně technické úpravě. Kdo je pro, zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 213, přihlášeno 118 poslankyň a poslanců, pro 101, proti 4. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Čihák: A na závěr budeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, ale legislativa mi tady signalizuje, že prosí o tříminutovou pauzu. Vznikl při hlasování a při proceduře, kterou přednesl pan zpravodaj, drobný problém. Takže prosím o pauzu v délce tří minut. Budeme pokračovat v 15.25 hodin. Děkuji vám.

 

(Jednání přerušeno od 15.22 do 15.25 hodin.)

 

Milé kolegyně, milí kolegové, je 15.25 hodin. Prosím, abyste se vrátili na svá místa, a poprosím pana zpravodaje o informování, jestli opravdu byly všechny pozměňující návrhy hlasovány v pořádku.

 

Poslanec Pavel Čihák: Děkuji za slovo. (Stále hluk a nepřehledno v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, páni kolegové, ale pořád je to tu jak v židovské škole. Prosím, abyste se usadili na svá místa. Děkuji vám. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Čihák: Po poradě s legislativním odborem proběhlo vše podle pravidel a hlasování je v pořádku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Jsem rád, že jsme upřesnili. Jsme tedy připraveni hlasovat o návrhu jako celku. Bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 173, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 214, přihlášeno 117 poslankyň a poslanců, pro 89, proti 10. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji za spolupráci i panu ministrovi.

 

Dalším bodem našeho jednání je

 

76.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské
plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 177/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů zaujal místo pan ministr dopravy Antonín Prachař a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Josef Pfléger. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 177/2.

Otevírám rozpravu k tomuto návrhu. Neeviduji žádnou přihlášku do rozpravy. Pakliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje nebo pana ministra. Není zájem.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby přišel k řečnickému pultíku a oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a vyjádřil se k nim. Prosím, pane zpravodaji. (V sále je silný hluk.)

 

Poslanec Stanislav Pfléger: Dobrý den, pane předsedo, dámy a pánové.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, páni kolegové. Posloucháme návrh procedury. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Stanislav Pfléger: Takže ještě jednou dobrý den, pane předsedo, dámy a pánové. Já bych vás velmi rád potěšil při pátku odpoledne s návrhem velmi jednoduchého hlasování na rozdíl od zákona o dětských skupinách a silničním provozu. K tomuto zákonu byly předloženy pozměňovací návrhy, které mají jenom legislativně technické úpravy, které nemají zásadní vliv na obsah zákona. Čili navrhuji hlasovat všechny pozměňovací návrhy společně a potom celý zákon jako celek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP