(12.20 hodin)
(pokračuje Babiš)

Na základě uvedeného doporučuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala v úvahu zmíněné skutečnosti při projednávání daného protokolu ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění a vyslovila souhlas s jeho ratifikací. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Andreji Babišovi za úvodní slovo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán zahraničnímu výboru a rozpočtovému výboru. Usnesení výborů vám byla doručena jako sněmovní tisky 112/1 a /2. Nyní žádám zpravodaje ze zahraničního výboru pana poslance Pavla Plzáka, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji vám za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, jestli si pamatujete, při prvním čtení tohoto protokolu jsem zde vyjádřil pochybnost, zda tehdejší a vlastně i dnešní mezinárodní situace na Krymu může mít nějaký vliv na aplikaci této smlouvy.

Zahraniční výbor projednal protokol k této smlouvě na své 9. schůzi 15. dubna 2014 za účasti náměstka ministra financí pana doktora Martina Prose. Tam jsme byli ujištěni, že mezinárodní situace kolem Krymu nemá žádný vliv na problematiku dvojího zdanění, že daňový subjekt, který podléhá této smlouvě a následně i tomuto protokolu, buďto prokáže, že danil ať v Ruské federaci, nebo na Ukrajině. A pokud neprokáže, je zdaňován u nás.

Takže bych přečetl usnesení zahraničního výboru. Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení, že Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a který byl podepsán v Kyjevě dne 21. října 2013.

Já jsem tehdy ještě doporučil právě, že bych byl rád, kdyby se touto věcí zabýval i rozpočtový výbor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, i tímto návrhem se zabýval rozpočtový výbor 9. dubna 2014 na svém jednání a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas s ratifikací Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a který byl podepsán v Kyjevě dne 21. října 2013." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Vidím paní poslankyni Němcovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já jsem zaznamenala dílčí odpověď ve zpravodajském slově pana kolegy, zástupce zahraničního výboru. Přesto se chci ujistit vzhledem k tomu, že Krym byl následně anektován, Poslanecká sněmovna přijala také v tomto slova smyslu usnesení, a tak se chci ujistit, že smlouva, kterou tady teď podrobíme hlasování, zda se tedy vztahuje i na území Krymu, nebo se nevztahuje na území Krymu.

Tady bylo řečeno, že máme tedy obdobnou smlouvu s Ruskem a že zdanění proběhne na Krymu - asi tedy přes Rusko, jestli tomu tak rozumím. Ale v takovém případě bych se já obávala, že tím Česká republika stvrzuje souhlas s touto anexí. A to já myslím, že je v rozporu s usnesením, které přijala Poslanecká sněmovna, i s dosavadními stanovisky jak Ministerstva zahraničních věcí, tak i s výroky ostatních reprezentantů této vlády. Já chci tedy jednoznačné vyjádření od pana ministra, zda tato smlouva tedy bude platná na Krymu, zda to hlasování, které teď proběhne, se bude vztahovat také na území Krymu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Pane ministře, máte zájem o závěrečné slovo? Ano. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Pokud vím, na praktickou aplikaci to vlastně nemá vliv. V podstatě naše subjekty, které tam podnikají - ta smlouva byla připravovaná dřív, takže já teď nejsem schopen říct, jestli se to aplikuje, nebo ne. Ale pokud Krym se stal ruským, tak pravděpodobně naši podnikatelé, kteří tam podnikají, tak asi vlastně se to bude týkat zdanění Ruska. Já nejsem schopen na to teďka tady zásadně říct, že to tak je. Ta smlouva samozřejmě byla připravována v čase, když ještě Krym byl součástí Ukrajiny. Ale nemyslím si, že z hlediska - Ukrajina má teď nějaké jasné teritorium, Rusko má nějaké jasné teritorium a není to zahraničněpolitická záležitost, ale záležitost daňová.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní závěrečné slovo paní zpravodajky. (Z místa se hlásí další řečník.)

Já jsem ukončil rozpravu. A je to jenom závěrečné slovo předkladatele. Jestli chcete znovu otevřít rozpravu, je třeba požádat některého z ministrů, protože nyní má závěrečné slovo pan - ano, já tomu rozumím, hovořil ministr. Už jsme se s tím setkali, takže pokud je zájem o otevření rozpravy, mohu dát slovo někomu s přednostním právem a případně si požádá pan předseda klubu ODS o znovuotevření rozpravy, což očekávám. Samozřejmě rád někoho vyzvu z pánů ministrů.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Já nepožádám, mám krátký komentář a pak jeden procedurální návrh.

Ty smlouvy jsou dvoustranné a stanovisko české vlády a českého Parlamentu je jasné. Podle našeho stanoviska Krym není ruský. Doufám, že se nepletu, že se tam shodujeme, že takhle jsme přijali usnesení. A tu aplikační praxi bude dělat Česká republika. Dvojí zdanění. To znamená, jestliže my se rozhodneme, my sami, že případně daně zaplacené na Krymu budeme aplikovat podle česko-ruské smlouvy, tak de facto uznáváme, že Krym je ruský, a ne naopak. Není pravda, jak se tady pan ministr snaží říct, že to to je otázka zahraničněpolitická a není to daní. To se prostě takhle nedá vůbec pochopit a aplikovat. Je to mezistátní smlouva - a u Krymu budeme postupovat podle česko-ruské, nebo podle česko-ukrajinské smlouvy? To přece je zásadní. A podle mě odpověď je velmi jednoduchá a pan ministr by to tady měl říct - podle česko-ukrajinské. Dokud se vláda a Parlament České republiky nerozhodne jinak. Podle mě se zatím rozhodl dobře, my nenavrhujeme žádnou změnu. Předpokládal jsem, že ta odpověď bude velmi jednoduchá a ne takhle vyhýbavá. No tak daně budeme dělat s Ruskem, ale v zahraniční politice to neuznáme, budeme na straně Ukrajiny. To ale není možné. To se možná může dělat v byznyse, že odpovíte tu s tím, tu s tím, ale nedá se to dělat na úrovni státní politiky vůbec v oblasti zahraničních vztahů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní se hlásí pan ministr financí a místopředseda vlády a tím otevře rozpravu.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Chápu, že zase chceme vyvolat nějaký problém. My to podepíšeme s ukrajinskou vládou. Předpokládám, že ukrajinská vláda ví, co je Ukrajina a co není Ukrajina. A my tady přece nerozhodujeme o tom, kam patří Krym a nepatří. Pokud český podnikatel podnikal na Krymu a půjde si na finanční úřad pro papír, tak tam se dozví, co to je. A to je jeho problém. (Tleskají poslanci hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Nyní přihlášky do rozpravy. Nejdříve s přednostním právem zpravodaj, poté paní kolegyně Černochová, poté paní kolegyně Miroslava Němcová, protože je znovu otevřená rozprava. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji. Četl jsem i tu původní smlouvu a tam prostě určuje, kdo je ten daňový rezident, tedy kdo podléhá režimu dvojího zdanění. A to se řídí podle toho, kde převážně podnikáte, to znamená převážnou dobu z toho roku, a kde je sídlo firmy atd. Takže si myslím, že když ten subjekt přinese potvrzení, že danil ve státě Ukrajina, nejsem ekonom, omlouvám se, tak pro naše finanční úřady to znamená, že u nás zdaňován nebude. Jestli přinese potvrzení ruské, tak pro naše daňové úřady to zase znamená, že zdaňován nebude. Nepolemizuji s tím, jestli je Krym ruský, anebo jestli je ukrajinský. Ale myslím si, že se to této smlouvy netýká. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní paní poslankyně - nechce paní poslankyně Černochová, paní Němcová ano a potom pan kolega Laudát. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji. Já chci polemizovat s tezí, že se to této smlouvy netýká. Bezprostředně se to této smlouvy týká.

A za druhé velmi silně chci polemizovat s tím, co řekl pan ministr, že to je problém těch podnikatelů - až tam přijedou a začnou podnikat, tak ať si to tam laskavě zjistí. Ne. Čeští podnikatelé mají českou vládu a český Parlament a ten jim má jasně říci, do jakého jdou prostředí a jaké podmínky v tomto prostředí budou mít. Ne že až tam přijdou, tak si to nějak mají zjistit, a potom tedy jaká práva (poslankyně zvyšuje intenzitu svého hlasu, v sále se zvedá vlna hluku) pro ně vyplývají z této smlouvy nebo nevyplývají. To mi připadá úplně nenormální. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP