(12.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Já zahájím bod číslo

 

56.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky
a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému
úniku v oboru daní z příjmu a který byl podepsán v Singapuru dne 26. června 2013
/sněmovní tisk 111/ - druhé čtení

Žádám, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Zároveň žádám pana poslance Roma Kostřicu a paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby se jako zpravodajové připravili ke zpravodajským zprávám. Pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, na jednání naší schůze se předkládá nový protokol k mezinárodní smlouvě, která souvisí s mezinárodním zdaňováním. V tomto konkrétním případě se jedná o protokol k již existující smlouvě o zamezení dvojitého zdanění se Singapurem. V současné době se ve vzájemných daňových vztazích mezi ČR a Singapurem uplatňuje Smlouva mezi vládou ČR a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daně z příjmů, která byla podepsána v Singapuru dne 21. listopadu 1997. Tato smlouva vstoupila v platnost 21. srpna 1998 a byla v ČR publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 224/1998 Sb. Nedílnou součástí této smlouvy je i protokol, který byl podepsán současně.

ČR má sjednány protokoly k daňovým smlouvám s několika státy a průběžně probíhají jednání o sjednání protokolů s dalšími státy za účelem vyhovění mezinárodním standardům především v oblasti výměny informací. Protokol, který bude tvořit nedílnou součást smlouvy, zcela jistě přispěje k větší právní jistotě a dále především k lepší koordinaci činnosti daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků a podvodů.

V této souvislosti lze zmínit, že se podařilo sjednat zcela nový text článku Výměna informací, který zajistí její rozšířenou formu ve vztahu k daním všeho druhu a pojmenování. Rovněž pak tento protokol zajistí získávání bankovních informací ze Singapuru a prolamuje koncept domácího zájmu na informaci v Singapuru, což v současné době brání efektivní výměně informací. Doporučuji proto, aby Poslanecká sněmovna PČR vzala v úvahu zmíněné skutečnosti při projednávání daného protokolu ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění a vyslovila souhlas s jeho ratifikací. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Andreji Babišovi a prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Roma Kostřicu, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno Sněmovně jako sněmovní tisk 111/2. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Zahraniční výbor na své 9. schůzi dne 15. dubna tohoto roku se touto problematikou zabýval a jednohlasně se vyjádřil v tom smyslu, že doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a který byl podepsán v Singapuru dne 26. června 2013." Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji zahraničního výboru. Iniciativně tento návrh projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 111/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, tímto vládním návrhem se zabýval rozpočtový výbor na svém jednání 9. dubna 2014 a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a který byl podepsán v Singapuru dne 26. června 2013." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavě Vostré a otevírám rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Nemyslím si, že je zájem o závěrečná slova. Není.

 

Přikročíme tedy k hlasování o navrženém usnesení zahraničního výboru, protože usnesení jak zahraničního, tak rozpočtového výboru jsou shodná.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 63, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro navržené usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 63, z přítomných 120 pro 98, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodajům a končím bod číslo 56.

Ještě jedna oprava. Pan ministr Zaorálek se omlouvá až do 18 hodin, protože ze zahraniční cesty do 17 nedorazí.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

 

57.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky
a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku
v oborudaní z příjmu a z majetku a který byl podepsán v Kyjevě dne 21. října 2013
/sněmovní tisk 112/ - druhé čtení

Než požádám pana ministra financí a místopředsedu vlády Andreje Babiše o to, aby návrh odůvodnil, požádám, aby se připravili pan poslanec Pavel Plzák a paní poslankyně Miloslava Vostrá, kteří jsou zpravodaji uvedeného tisku jednotlivých výborů. Pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, tak jak v předchozím bodě předkládám smluvní dokument upravující mezinárodní zdaňování. V tomto konkrétním případě se jedná o protokol s Ukrajinou k již existující smlouvě o zamezení dvojího zdanění, přičemž je nutno zdůraznit, že z hlediska ČR současná vnitropolitická a mezinárodní situace Ukrajiny nemá vliv na probíhající legislativní proces a ratifikaci protokolu k mezinárodní daňové smlouvě. Protokol byl již projednán a byl dán souhlas k ratifikaci rozpočtovým a zahraničním výborem Poslanecké sněmovny a rovněž Senátem, včetně obou výborů, a to výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

Ve vzájemných daňových vztazích mezi ČR a Ukrajinou se uplatňuje Smlouva mezi vládou ČR a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku, která byla podepsána v Kyjevě dne 30. června 1997. Smlouva vstoupila v platnost dne 20. dubna 1999 a je v ČR publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 103/1999 Sb.

Rád bych uvedl, že protokol, který vznikl z iniciativy české strany, plně odráží mezinárodní vývoj a trendy v mezinárodní daňové oblasti, a to zejména v rámci činnosti Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Protokol, který bude tvořit nedílnou součást smlouvy o zamezení dvojího zdanění, zcela jistě přispěje jak prostřednictvím zajištění rozšířené výměny daňových informací, tak dalšími úpravami textu k větší právní jistotě a k lepší koordinaci činnosti daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků a podvodů a současně českým daňovým rezidentům zajistí za splnění všech podmínek například bezproblémovou aplikaci metody vynětí v kontextu příjmů pobíraných ze zdrojů na území Ukrajiny z titulu výkonu závislé činnosti.

Jsem přesvědčen, že uzavřením tohoto protokolu ke smlouvě se dále usnadní podnikání českým subjektům na perspektivním ukrajinském trhu a bude významnou příležitostí pro navázání dalších obchodních vztahů s Ukrajinou. Potřeby rozvíjející se ukrajinské ekonomiky mají velký potenciál. Za perspektivní odvětví lze jmenovat například energetiku, infrastrukturu, zemědělsko-potravinářský komplex, ekologii, strojírenství, metalurgii, chemický průmysl, zdravotnickou techniku, výrobu léků apod. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP