(14.20 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Dále bod 18, což je vládní návrh zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, a bod 6, což je vládní návrh zákona o odpadech, oba tyto body zařadit na pátek 13. 6., předpokládám jako čtvrtý a pátý bod, protože jsme zařadili již bod pana prezidenta NKÚ, takže to bude čtvrtý a pátý bod v pátek 13. 6.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 5, přihlášeno 185, pro 135, proti 12. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Klučka navrhuje bod 11, což je vládní návrh zákona o kybernetické bezpečnosti ve druhém čtení, a bod 45, což, předpokládám... Ne? Bod 45 je vládní návrh zákona o správních poplatcích atd., neboli zákon o silničním provozu, také v prvém čtení. Chce zařadit na 10. 6. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 6, přihlášeno je 185, pro 161, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Blažek navrhuje nový bod, který by zněl: Informace předsedy vlády o situaci na Ministerstvu spravedlnosti a v justici. Já se omlouvám, na kdy jste si to přál zařadit, pane poslanče? Jako bod 2 dnešního programu, dobrá. Takže budeme hlasovat o novém bodu, jehož název jsem právě přečetl.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s novým bodem Informace předsedy vlády o situaci na Ministerstvu spravedlnosti a v justici, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 7, přihlášeno je 185, pro 73, proti 80. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Kolovratník navrhuje volební body, to znamená body 92, 93, 94, což jsou změny ve složení orgánů Sněmovny, návrh Sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a návrh na volbu členů Rady ČTK, všechny tři body na středu 18. 6. od 12.30.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 8, přihlášeno 185, pro 176, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Konečná navrhuje bod 69, což je vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, a navrhuje tento bod vyřadit.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 9, přihlášeno je 184, pro 82, proti 36. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Laudát, bod číslo 7, což je vládní návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů neboli zákon o silničním provozu, a to pevně na pátek 13. 6. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 10, přihlášeno je 185, pro 180, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

A posledním podle mých poznámek je pan poslanec Krákora, který navrhuje vyřadit bod číslo 3, což je vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích, tisk 87 ve druhém čtení.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 11, přihlášeno je 185, pro 180, proti 1. I tento návrh byl přijat.

 

Já se zeptám, zda bylo o všech návrzích hlasováno. Nejsou žádné námitky? Není tomu tak a tím pádem budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 10. schůze Poslanecké sněmovny tak, jak byl písemně předložen a jak byl upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem pořadu 10. schůze ve znění pozměňovacích návrhů, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 12, přihlášeno 185, pro 182, proti 1. Konstatuji, že jsme schválili pořad schůze.

 

Mám zde přihlášku paní poslankyně Zuzky Bebarové. Zeptám se, zda se jedná o procedurální návrh, popřípadě opravu hlasování.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Pane předsedo, nejedná, ale před několika dny zemřela dlouholetá členka tohoto zákonodárného sboru a členka petičního výboru Ing. Hana Orgoníková. Vzhledem k tomu, že její pohřeb se koná zítra v době konání schůze, takže většina z nás se nebude moci zúčastnit, navrhuji, abychom jí vzdali úctu minutou ticha. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano a já prosím, abyste povstali a uctili památku paní exposlankyně Orgoníkové. (Všichni přítomní vstávají.) Děkuji.

 

Dámy a pánové, přistoupíme tedy k prvnímu bodu schváleného pořadu schůze, kterým je

 

1.
Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny
k trestnímu stíhání poslankyně Zuzany Kailové

Tímto bodem jsme se zabývali 15. května na 8. schůzi a přerušili jsme jej usnesením 282, a to do doby projednání mandátovým a imunitním výborem. Usnesení tohoto výboru vám bylo rozdáno na lavice a já prosím předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Miroslavu Němcovou, aby nám podala zprávu o projednání žádosti Policie České republiky, Krajského ředitelství Ústeckého kraje, o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslankyně. Paní předsedkyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a vážení kolegové, chtěla bych vás pouze ve stručnosti informovat o průběhu projednávání této žádosti policie na půdě mandátového a imunitního výboru. Po mně vystoupí zpravodajové určení k tomuto bodu a poskytnou vám obšírnější informaci.

Tedy k tomu průběhu. 23. dubna 2014 obdržel předseda Poslanecké sněmovny žádost Policie České republiky, Krajského ředitelství Ústeckého kraje, o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslankyně Zuzany Kailové. Originál žádosti spolu s kopií trestního spisu jsem převzala následujícího dne a téhož dne byli členové výboru informováni o doručení žádosti a možnosti seznámení se s kopií trestního spisu. Projednávání žádosti policie o vydání paní poslankyně bylo výborem zahájeno 29. dubna 2014, jednání ve věci bylo přerušeno z důvodu přípravy zpravodajských zpráv a také proto, protože jsme pozvali na jednání výboru, jak bývá zvykem, paní poslankyni Zuzanu Kailovou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP