(16.50 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Probíhá kontrola... Kontrola proběhla bez problémů, přistoupíme k dalšímu hlasování. Pane zpravodaji, prosím stanovisko. (Kladné.) Paní ministryně. (Záporné.)

 

Zahajuji tedy hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 94, přihlášeno 116 poslanců, pro návrh 46, proti 48, návrh nebyl přijat.

 

Prosím, poslední hlasování. (Zpravodaj: Kladné.) Kladné stanovisko. Paní ministryně. (Nebylo slyšet.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 95, přihlášeno 116 poslanců, pro 88, proti 10, návrh byl přijat.

 

Pane zpravodaji, podle mého názoru bylo hlasováno o všech návrzích. Je tomu tak? (Je to tak, ano.) Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, podle sněmovního tisku 986, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Prosím o stanoviska. (Zpravodaj: Neutrální.) Paní ministryně. (Nebylo slyšet.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 96, přihlášeno 116 poslanců, pro 55, proti 20, návrh byl zamítnut, ale probíhá kontrola.

 

Pan poslanec Doktor se hlásí. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Konfrontován s technickým záznamem svého hlasování konstatuji, že přestože jsem hlasoval pro, je na listině x. Prosím o zpochybnění hlasování.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Nyní vás všechny odhlásím předtím, než budeme hlasovat. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými registračními kartami. (Nejsme odhlášeni!) Tak ještě jednou, pokouším se o to, mačkám to. Doufám, že už jste odhlášeni. Výborně. To je ta vlhkost na prstech.

 

Nyní budeme hlasovat o námitce pana poslance Doktora.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 97, přihlášeno 106 poslanců, pro 87, proti žádný, námitka byla přijata.

 

Opakuji tedy, že budeme hlasovat opakovaně o závěrečném usnesení předloženém ve sněmovním tisku. Poprosím ještě jednou pana zpravodaje a paní ministryni o stanoviska. (Zpravodaj: Neutrální.) Paní ministryně - kladné. Já nevím, zda máte zapnutý mikrofon, nebylo to slyšet.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 98, přihlášeno 110 poslanců, pro 60, proti 25, návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tím uzavírám bod 19 a přecházíme k bodu 20. Jedná se opět o

 

20.
Vládní návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti
/sněmovní tisk 989/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně spravedlnosti paní Marie Benešová a zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Viktor Paggio. Konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 989/2.

Otevírám rozpravu, do které mám přihlášenou paní poslankyni Fischerovou. Paní poslankyně, prosím, máte slovo. Předtím než začnete mluvit, poprosím všechny o klid v sále. Paní poslankyně, prosím.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Pane předsedající, děkuji za slovo.Vážené kolegyně, vážení kolegové, já zde v souladu s jednacím řádem ve třetím čtení načtu dodatek k pozměňovacímu návrhu poslankyně Ivany Weberové, která je řádně omluvena, a tento dodatek je načten v systému pod číslem 7192.

Jedná se tedy pouze o technické upřesnění pozměňovacího návrhu k tisku 989, který je v systému načten pod číslem 7192 v tom smyslu, že v bodě D2 uvedeného pozměňovacího návrhu není obsahem tohoto pozměňovacího návrhu začátek věty, který zní: Neodstraní-li poboční spolek se statusem nedostatek podle odst. 1 ani v přiměřené lhůtě. Součástí pozměňovacího návrhu je pouze druhá část věty, která zní: může to být důvodem pro odnětí statusu. Ten, kdo veřejný rejstřík vede, vyrozumí o této skutečnosti soud. Čili toto je vedeno jako dodatek k pozměňovacímu návrhu 989, a je to sněmovní dokument, vedený pod číslem 7841.

Toť vše, děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně paní poslankyni. Ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Ptám se nyní na závěrečná slova. Paní navrhovatelka, pane zpravodaj? (Neměli zájem.)

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Viktor Paggio: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Navrhuji následující postup. Nejdříve bychom hlasovali o legislativně technické změně poslankyně Weberové, kterou nám zde přednesla kolegyně Fischerová v jejím pozměňovacím návrhu. Poté budeme hlasovat o bodu A, což je pozměňovací návrh ústavněprávního výboru. Dále budeme hlasovat body B1 až B7 paní poslankyně Řápkové, která požádala, abychom o nich hlasovali samostatně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP