(17.30 hodin)
(pokračuje Bendl)

Dne 22. října 2012 přijala Agentura pro zemědělství a venkov Písek zprávu o závěrečném vyhodnocení. Dne 14. listopadu 2012 byla zpráva o závěrečném vyhodnocení přijata Ministerstvem zemědělství. Byl doložen také protokol o výsledku kontroly provedené Finančním ředitelstvím v Českých Budějovicích o čerpání dotací poskytnutých obci Putim, a to bez závad. Všechny požadované doklady byly doloženy a byly v souladu s vydaným rozhodnutím o poskytnutí dotace. Dne 29. listopadu 2012 byla investorovi definitivně přiznána dotace.

Dále je možné uvést, že celkové náklady akce byly stanoveny na základě výběrového řízení, které proběhlo podle mých informací v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, a podle mých informací ve výběrovém řízení zvítězila společnost, která podala nejlevnější nabídku.

Na základě četných podnětů byla akce tlaková kanalizace a čistírna odpadních vod Putim prověřena odborem vodovodů a kanalizací a také odborem auditu a supervize Ministerstva zemědělství, který provedl kontrolu ve dnech 3. prosince 2010 až 10. února 2011, v rámci kteréžto nebylo zjištěno žádné pochybení v činnostech orgánů státní správy. Současně ale probíhalo šetření Policie České republiky a útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, expozitura České Budějovice, který provedl šetření ve věci zneužívání veřejných zdrojů při výstavbě tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Putim, a bylo konstatováno, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti, nasvědčující tomu, že by byl spáchán nějaký trestný čin. Kontrolu provedlo také Finanční ředitelství v Českých Budějovicích o čerpání dotací poskytnutých obci Putim a výsledek kontroly finančního ředitelství v Českých Budějovicích ukázal, že vše je bez závad.

Toto je konstatování informací, které jsem zjistil poté, co jsem se dozvěděl, že se budete ptát na toto téma. Pokud máte cokoliv, co by nasvědčovalo jakémukoliv kriminálnímu činu nebo podobně, předejte to Policii České republiky. Více k tomu neumím říci, případně dát možnost nahlédnout do všech dokladů, které se této aktivity týkají, plus do všech protokolů, které jsme měli v rámci kontroly celé této akce k dispozici, protože evidentně byla zaměstnávána veřejná správa nejenom na Ministerstvu zemědělství, ale i v jiných orgánech, které mají šanci takovéto akce po republice šetřit a případně řešit.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec si přeje využít svého práva a ještě vystoupit.

 

Poslanec Petr Skokan: Děkuji za slovo. Já nemám důvod panu ministrovi nevěřit. Na druhou stranu podle mých informací se tím policie opravdu zabývala, ovšem věc odložila s tím, že nemá finanční prostředky na objednání znaleckých posudků. To bude zřejmě moje interpelace, ale už na jiného ministra než na ministra zemědělství.

Někdo si tady zapomněl krásné pero.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pane ministře, prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Ano, to pero jsem tady opravdu zapomněl já.

Já nemám v podkladech celou agendu Policie České republiky. Nechce se mi věřit, že by Policie České republiky nešetřila nějaký kriminální čin z toho titulu, že nemá peníze na nějakou analýzu nebo cokoli jiného, a s tím to odmítne, přestože má takovéto podezření.

Nezbývá, než se obrátit na kolegu ministra Kubiceho, který vám určitě na tuto otázku odpoví. Myslím, že finance jako důvod, aspoň doufám, to by mě vyděsilo, kdyby Policie České republiky nemohla šetřit, protože neměla nějaký peníz na cokoli, co by jí umožnilo došetřit celou záležitost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dalším interpelujícím bude pan poslanec Šincl na nepřítomného ministra financí Miroslava Kalouska.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Tuto vládu asi napadl nějaký nebezpečný virus, protože kromě pár výjimek už zde zase skoro nikdo není. Jen zde přítomný pan ministr zdravotnictví by s tím snad mohl něco dělat a pana premiéra a nepřítomného ministra financí by mohl nějak vyšetřit. Myslím si, že by si to opravdu zasloužili.

Ale raději k mé interpelaci. Proslýchá se, že Ministerstvo financí, resp. Generální finanční ředitelství hodlá v nejbližších letech zrušit desítky územních pracovišť finančních úřadů, a to jejich přesunutím do bývalých okresních měst. Tato momentálně utajovaná akce, ke které má dojít údajně v rámci zavedení jednotného inkasního místa pro výběr daní a pojistného, se týká také mimo jiné i územních pracovišť na Těšínsku, to je územních pracovišť v Českém Těšíně a okolí, to je třeba také na Karvinsku, v Orlové a Bohumíně, kde mají být přesunuta do okresního města v Karviné.

Co tento plán může v praxi přinést, chci ukázat na příkladu Českého Těšína. Jedná se o město s více než 25 tis. obyvateli, přičemž několik tisíc obyvatel podává každoročně na českotěšínském finančním úřadě svá přiznání k dani z příjmu fyzických osob, k dani z nemovitosti či ostatním majetkovým daním. Značnou část těchto poplatníků především majetkových daní tvoří důchodci či lidé staršího věku, kteří jsou zároveň zvyklí své daňové povinnosti ihned také zaplatit v pokladně finančního úřadu.

Český Těšín je ale zároveň díky dálničnímu propojení centrem obchodní a ekonomické spolupráce mezi Českou republikou, Polskem a Slovenskem, takže zde sídlí stovky právnických podnikatelských subjektů zabývajících se výrobou nebo obchodováním. To s sebou přináší značné problémy v oblasti boje s daňovými úniky, v oblasti DPH, nelegálním obchodováním s PHM či lihem (upozornění na čas) a šedou ekonomikou.

Moje otázka. Zajímalo by mě, pane ministře, zda Generální finanční ředitelství či Ministerstvo financí skutečně hodlá v nejbližších letech přemístit pracoviště finančních úřadů ze středně velkých měst, jako je Český Těšín, a centralizovat je do bývalých okresních měst, jako je Karviná, a zda toto ředitelství skutečně hodlá realizovat další vzdálení se státní správy běžnému občanovi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Odpověď dostanete písemně.

Pan poslanec Bárta stáhl interpelaci. Dalším je tedy pan poslanec Paroubek, který podává interpelaci na pana ministra průmyslu.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený nepřítomný pane ministře, před pár týdny jsem navštívil v rámci svých cest po republice jednu významnou společnost v Pardubickém kraji zabývající se strojírenskou výrobou. Musím dodat, velmi úspěšnou, stabilizovanou a s výtečným vlastním vývojem. Silně mě proto překvapilo, když jsem se od vedení firmy dozvěděl, že Ministerstvo průmyslu hodlá zrušit či významně omezit program, z něhož jsou alespoň částečně hrazeny výdaje firem vynakládané na výzkum a vývoj. Středně velká česká firma nemá zajisté finanční možnosti Siemensu v Německu. Nepochybuji přitom o tom, že výzkum a vývoj je i tak mocně Siemensu dotován německou vládou.

Tato pro mne těžko uvěřitelná informace mi následně byla potvrzena odbornými články v denním tisku. Tyto informace mě nejen silně znepokojily, ale zejména, pokud to tak opravdu je, by taková praxe vedla k poklesu inovační síly českého průmyslu, k omezení výzkumu a vývoje, protože prostě řečeno na to české firmy nebudou mít dost peněz. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP