(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Vystoupí pan ministr Petr Bendl. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, jde o zprávu, na kterou teprve připravuje Ministerstvo zemědělství reakci. Ta zpráva pak bude standardním způsobem projednána na úrovni vlády a v té zprávě je řada věcí, tak jak už to zpravidla bývá, se kterými někde Ministerstvo zemědělství souhlasí a s některými Ministerstvo zemědělství nesouhlasí, s některými závěry NKÚ. Také umím uvést některé případy, kdy NKÚ třeba neměl pravdu.

Ale k tomu, co jste se tady ptal, protože to prošlo médii a téměř to vypadalo, jako kdyby ministr zemědělství Bendl měl 1,2 mld. někde doma. Ale šlo o nějakou účetní chybu. Ono to zaúčtování drobného a dlouhodobého majetku a oprávek, o kterém jste mluvil, ty stávající účetní předpisy platné v roce 2010 a 2011 neupravovaly jednoznačně postup účtování a pořízení tohoto majetku a způsob jeho dooprávkování. Tato oblast je upravena českým účetním standardem až od 1. ledna 2013, a něho pak vyplývá, že drobný hmotný majetek se v rozvaze ve sloupci netto vykazuje v nulové hodnotě, a podle názoru Ministerstva zemědělství nám stávající předpisy umožňovaly účtování tak, jak jsme jej provedli.

Co se týká vyřazování dlouhodobého majetku, zase čistě účetní záležitost. U tohoto případu byl podle našeho názoru postup účtování zcela v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. V případě peněžních prostředků státního rozpočtu určených na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie nebo prostřednictvím národního fondu, tzv. transfery, tam je to tak, že následné refundace z Evropské unie, resp. národního fondu, přijaté Ministerstvem zemědělství již nejsou formou transferu dále poskytovány. Ministerstvo zemědělství se proto v těchto případech považuje za samotného příjemce transferu. Pokud z případné změny českého účetního standardu nevyplyne potřeba změny, postupy našeho účtování považujeme za správné.

Co se týká posuzování účetní závěrky a hlavní příčiny nesprávností v účetní závěrce Ministerstva zemědělství k 31. 12. 2011, byla za toto období zjištěna dle NKÚ celková nesprávnost ve výši 1,225 mil. korun. Hlavní položkou, která toto ovlivňovala, bylo údajně nesprávné účtování transferů přímo do nákladů namísto účtování do nákladů prostřednictvím účtu číslo 373, poskytnuté zálohy na transfery, a 389, což je položka dohadné účty pasivní. Zde jsme akceptovali zjištění NKÚ a v současné době jsou tyto nesprávnosti již odstraněny. Ministerstvo zemědělství také provedlo opravná přeúčtování a doplnění problematiky předávání účetních podkladů v oblasti zálohových transferů do vnitřního předpisu.

Ze strany Ministerstva zemědělství byla řada nápravných opatření již přijata a splněna v průběhu probíhající kontrolní akce a další opatření jsou průběžně realizována. S některými kontrolními zjištěními, jak už jsem uvedl, nejsme v souladu, nesouhlasíme s nimi a dokládáme to rozbory právních předpisů a dalších skutečností, což se týká třeba toho školného, kde to není nadstandardní podle mých informací od našich právníků, že tento postup umožňuje zase jiný zákon, který říká, že je možné, aby si zaměstnanci státních institucí doplňovali vzdělání, a že je možné přispívat na jejich vzdělání. Jsou tam rozpory několika zákonů, kdy NKÚ tady říká nejde to, jiný zákon říká, že to jde. Já připravuji právní rozbor k celé této situaci.

Co se týká těch, nevím přesně to číslo, jestli to bylo 60, nebo 62 mil. korun, ano, v roce 1992 stát, potažmo Ministerstvo zemědělství ručilo něčím, prohrálo tuším ten spor, neznám podrobnosti, ale připravuji se na ně tak, abych byl schopen ve vládě celou záležitost vysvětlit, protože je to záležitost více než dvacet let stará.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se pana poslance, zda chce reagovat. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Pane ministře, vy jste zpochybnil vyjádření a nález Nejvyššího kontrolního úřadu, ale já bych si přece jenom dovolil z té zprávy NKÚ volně citovat jednu formulaci, ve které je řečeno následující - cituji: "Úhrada školného je podle NKÚ právem smluveným nad rámec povinnosti organizační složky státu podle zákoníku práce, a proto v rozporu se zákonem o rozpočtových pravidlech. Tyto zjištěné skutečnosti mohou naplňovat znaky porušení rozpočtové kázně, a proto byly oznámeny příslušnému správci daně."

Já bych ještě k tomu dodal, že znám minimálně jeden případ, kdy v jednom orgánu státní správy také bylo přispíváno na školné jejich pracovníkům, na školné na soukromé vysoké škole, a tento orgán byl tvrdě postižen sankcemi. Proč by se tohle nemohlo rovnat a spojit také s ministerstvem? (Předsedající: Čas, pane poslanče!) Čili já mám dojem, že ta vaše argumentace nebyla na místě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr má prostor k reakci. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Já jsem se vám, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, snažil říci, že ten materiál teprve jde do vlády a dělají se k němu právní stanoviska. Stejně tak se dělá právní stanovisko právě k té záležitosti v oblasti školného. Čekáme na vyjádření správce daně, nebo jsme je v tomto smyslu oslovili, aby nám k tomu dali výklad. Podle právníků Ministerstva zemědělství toto možné je. Uvidíme, co se stane. Já tady pouze reprodukuji to, co jsem dostal za informaci od našich právníků. Samozřejmě pokud se najde pochybení nějaké konkrétní osoby, bude za to zcela jistě potrestána. To je normální proces, ke kterému dospějeme. Ten způsob, kterým probíhá, řeknu, celá záležitost kolem zprávy NKÚ, zpracovává ji úřad, dělají se k tomu analýzy a zároveň v okamžiku, kdy uznáme, že některé chyby třeba tady v účetnictví byly a bylo zaúčtováno ne v souladu se zákonem či různými finančními předpisy, pak samozřejmě ti příslušní referenti, kteří toto špatně provedli, tu záležitost pocítí, zpravidla na své výplatě.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu ministrovi. Tím jsme ukončili tuto interpelaci.

Dalším v pořadí je pan poslanec Šenfeld, který bude interpelovat pana ministra Jankovského. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Vážený pane ministře, nový občanský zákoník pohlíží na nově vymezené byty jako na nedílný celek tvořený bytem a podílem na pozemku, jehož součástí je i budova, resp. její společné části. V této souvislosti dostávám často dotazy od občanů, jak budou v praxi po 1. lednu 2014 řešeny případy majitelů bytových jednotek zapsaných v katastru nemovitostí, kteří nejsou vlastníky odpovídajících částí pozemků, to jest pozemků pod domem. Jak konkrétně bude podle občanského zákoníku řešeno předkupní právo majitelů pozemků k budově či majitelů budov k pozemkům, tedy pokud vůbec toto předkupní právo dle zákona vznikne. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP