(12.40 hodin)
(pokračuje Marková)

Jak už bylo řečeno, tato problematika je tímto návrhem zákona vyčleněna ze zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, právě do tohoto samostatného speciálního právního předpisu, a to z důvodů, jak už bylo řečeno, legislativní nesourodosti a nepřehlednosti. V zákoně o návykových látkách se totiž prolíná a směšuje úprava omamných a psychotropních látek a prekursorů drog. Zároveň se velkým problémem té dosavadní právní úpravy jeví nedostatečné reagování na současnou drogovou situaci v oblasti obchodování s prekursory drog.

A teď trošku té edukace. Co to jsou ty prekursory drog? Jsou to chemické látky, které se používají pro výrobu plastů, léčiv, kosmetických přípravků nebo parfémů a pro tyto účely jsou také obchodovány na regionálních a celosvětových trzích, odkud ale mohou některé z nich být vyvedeny z legálních distribučních cest a zneužity pro nelegální výrobu omamných látek. Pachatelé této trestné činnosti se proto pokoušejí získat tyto látky ze zákonného obchodu.

Návrh, který je předložen Poslanecké sněmovně, tedy adaptuje přímo použitelné předpisy Evropské unie na podmínky České republiky a zapracovává i praktické zkušenosti, doporučení orgánů OSN, zprávy Rady Evropy, Policie ČR, Generálního ředitelství cel a příslušné oblasti uvedené v Akčním plánu realizace národní strategie protidrogové politiky.

Dále návrh zapracovává opatření k zamezení nezákonného obchodování s prekursory drog včetně minimalizace zneužívání k nezákonné výrobě návykových látek.

Návrh posiluje kontrolní činnosti k zamezení úniku prekursorů drog do nezákonných kanálů, harmonizuje podmínky uvádění prekursorů drog na trh a podmínek obchodu s nimi v České republice a s ostatními státy Evropské unie. Usnadňuje, nebo měl by usnadnit, orgánům činným v trestním řízení legální a rychlé postihování nezákonného obchodu s prekursory drog.

Omezuje také dostupnost některých klíčových látek zneužívaných při nelegální výrobě návykových látek, a to zejména zde už zmíněné dostupnosti červeného fosforu, což je neuvedená látka, která se v České republice velmi často zneužívá pro výrobu metamfetaminu, to znamená pervitinu. Dále se jedná o další dvě látky, a to je gama-butyrolakton a 1,4-butandiol. Za důležité považuji já osobně, že seznam těchto látek bude rozšiřován podle aktuální potřeby, mimo vlastní zákon, a to podzákonným předpisem.

Podle předkladatelů je návrh v souladu s ústavním pořádkem České republiky, s mezinárodními smlouvami a právními akty Evropské unie a nevyvolá dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty.

Pokud návrh zůstane v takové podobě, v jaké byl předložen, a nestane se předmětem tzv. lidové tvořivosti ať už Ministerstva zdravotnictví, nebo přítomných poslanců a poslankyň, pak ho považuji za velmi potřebný, hodný postoupení do dalšího projednávání a ke konečnému schválení včetně toho, že podporuji zkrácení lhůty pro projednávání tohoto zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce. Otvírám obecnou rozpravu, mám do ní tři přihlášky. Nejprve dostane slovo paní poslankyně Ivana Řápková, poté je přihlášen pan kolega Jiří Skalický a zatím poslední pan poslanec Pavel Bém. Paní poslankyně Iva Řápková má slovo.

 

Poslankyně Ivana Řápková: Vážená paní předsedkyně, vážení zástupci vlády, milé kolegyně, kolegové, ráda bych podpořila přijetí vládního návrhu zákona o prekursorech drog. Tento zákon je jedním z důležitých kroků v oblasti protidrogové politiky naší země, neboť omezuje volné nakládání s látkami, které se využívají při nelegální výrobě drog, zejména pervitinu. V podstatě tento zákon reaguje na aktuální drogovou situaci u nás.

Podle Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách za rok 2011 sice počty pravidelných mladistvých uživatelů pervitinu klesají a v současné době jsou jich asi 2 % z populace mladistvých, ale zhruba pětina z nich začíná užívat pervitin před třináctým rokem svého věku, což je důsledkem poměrně snadné dostupnosti této drogy v naší zemi. Pervitin je zvláště v Praze, Ústeckém kraji a Karlovarském kraji mnohem více rozšířen než ve zbytku České republiky. Například v Ústeckém kraji je pervitin stále nejužívanější drogou. Počet jeho uživatelů v roce 2011 stoupl oproti roku 2010 o alarmujících 14,2 %.

Funguje tu mnoho výrobců pervitinu a ten je nejen poměrně levně distribuován mezi mladistvé uživatele těchto drog, ale je také hojně nelegálně vyvážen a prodáván v sousední Spolkové republice Německo. Saské a bavorské policejní orgány již dnes upozorňují na epidemii levného pervitinu z Česka, která se stává tamním velice závažným problémem.

V oblasti represe se policejní orgány často zaměřují na distributory drog, tzv. dealery. Jejich dopadení bývá nejsnazší. Efektivita takových opatření je však poměrně nízká, neboť narušená síť dealerů bývá obvykle velmi rychle doplněna novými prodejci. Ti jsou totiž motivováni snadnými a vysokými zisky a také možností získat drogy i sami pro sebe, neboť se často rekrutují z řad uživatelů drog. Odhalování a stíhání samotných výrobců drog bývá mnohem složitější. A právě proto je nutné vytvořit zákonné překážky pro volné nakládání s látkami, které jsou k výrobě pervitinu nezbytné.

Též následující zákon o návykových látkách, který je upraven ve sněmovním tisku 981, omezuje nakládání s prekursory, které jsou součástí léčivých přípravků. Tato předkládaná zákonná norma se týká těch prekursorů drog, které nejsou součástí léčivých přípravků, a jedná se o látky, které se jinak využívají v různých odvětvích průmyslové výroby. Jak už tady bylo řečeno, jedná se o červený fosfor a gama-butyrolakton, tzv. GBL, nebo 1,4-butandiol, tzv. 1,4-BDO, které se často označují jako tzv. večírkové drogy a jsou oblíbené právě mezi mladistvými drogově závislými lidmi, ale i těmi, kteří jsou závislostí vážně ohroženi. Tyto látky lze dnes v podstatě neomezeně a dokonce docela anonymně pořídit i prostřednictvím internetu, takže jsou lehce dostupné i pro výrobce drog. A právě předložený zákon omezí toto volné nakládání s prekursory drog tím, že jejich prodej a jakékoli nakládání s nimi bude licencováno a registrováno.

Zákon o návykových látkách spolu s tímto předloženým zákonem o prekursorech drog jsou důležitým prvkem na cestě k omezení výroby pervitinu v naší zemi. Jsem přesvědčena, že v zájmu boje proti šíření drog stejně jako já předložený návrh podpoříte.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní prosím o slovo pana poslance Jiřího Skalického.

 

Poslanec Jiří Skalický: Paní předsedkyně, dámy a pánové, problematika prekursorů drog doznala za poslední dva až tři roky velkou dynamiku, tak jak se zejména rozšiřuje počet drog syntetických. V zásadě se jedná o dvě skupiny látek. Jedna skupina je taková, kdy výchozí látka se modifikuje, ale základní struktura zůstává a vlastně až do finální drogy. Druhá skupina jsou látky, které lze označit jako technické nebo pomocné, kdy bez jejich přítomnosti by vlastně neprobíhaly příslušné chemické reakce vedoucí k syntéze drogy ve svém finálním stavu. Vzhledem k dynamice v této oblasti se zcela jednoznačně ukazuje jako naprosto pragmatické vyčlenit tyto skupiny formou samostatného zákona, a to ještě tak, že seznam těchto látek ve formě prováděcího předpisu může být velmi pružně doplňován bez nutnosti projednávání kompletní novely příslušného zákona. Tato situace potom povede opravdu k tomu, že lze poměrně velmi rychle reagovat na doplňování příslušného seznamu, a umožní naopak orgánům činným v trestním řízení zasáhnout co nejrychleji v případě, že se objeví nová látka.

V každém případě tento zákon je velmi potřebný a doporučuji, aby byl co nejrychleji projednán i ve formě zkrácení lhůt.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP