(12.30 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Seďovi. Otevírám rozpravu. Zeptám se, zda chtějí jako první v této rozpravě vystoupit paní senátorka, pan senátor. V rozpravě? Paní senátorka Božena Sekaninová. Prosím.

 

Senátorka Božena Sekaninová: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, uvedený návrh zákona byl v Senátu projednán ve výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, který byl garančním výborem. Při projednávání byla v rozpravě věnována pozornost úpravě, která byla do původního senátního návrhu doplněna právě v Poslanecké sněmovně, což je úprava obsažená v článku 1 bodu 3, tedy změna v § 90 odst. 1 zákoníku práce spočívající ve snížení doby nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami z nejméně 12 hodin na 11 hodin. V rozpravě bylo poukázáno na to, že navrhovaná změna sice není v rozporu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady z roku 2003, která požaduje po členských státech zajistit pro zaměstnance minimální denní odpočinek po dobu 11 po sobě jdoucích hodin během 24 hodin, je však v rozporu s další směrnicí Evropské unie, a to se směrnicí Rady z roku 1994 o ochraně mladistvých pracovníků. Tato směrnice v čl. 10 odst. 1 písm. b) stanoví, že členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění, aby dospívající, což jsou podle uvedené směrnice mladiství zaměstnanci ve věku od 15 do 18 let, měli za každých 24 hodin nárok na nepřetržitý odpočinek alespoň 12 hodin.

Z tohoto důvodu garanční výbor po rozpravě přijal usnesení, ve kterém doporučil plénu Senátu, aby byl návrh zákona vrácen Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem spočívajícím ve vypuštění čl. 1 bodu 3. Při projednávání návrhu zákona na plénu Senátu byl podán pozměňovací návrh, jehož účelem bylo řešit zmíněný problém se směrnicí o ochraně mladistvých pracovníků v tom smyslu, že tato skupina osob by z navrhovaného snížení doby nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami z 12 na 11 hodin byla vyloučena, a tento návrh také byl přijat. V závěrečném hlasování o vrácení návrhu zákona ve znění přijatého pozměňovacího návrhu se pro tento návrh ze 60 přítomných senátorek a senátorů při kvoru 31 pro návrh vyslovilo 52, proti nebyl nikdo. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní senátorce Boženě Sekaninové. Ptám se na další přihlášku do rozpravy. Nemám žádnou, rozpravu tedy končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 876/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 876/5."

Zahajuji hlasování pořadové číslo 202. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 202 přítomno 129, pro 108, proti nikdo. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji paní senátorce Sekaninové. Děkuji panu senátorovi Vystrčilovi, který chce ještě říct dvě slova na mikrofon, takže má samozřejmě slovo.

 

Senátor Miloš Vystrčil: Já chci ctěným poslankyním a poslancům moc poděkovat, zejména chci poděkovat členům sociálního výboru, kteří velmi pomohli tomu, že jsme schválili myslím si prospěšný zákon. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám a děkuji též panu zpravodaji Antonínu Seďovi.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

42.
Vládní návrh zákona o prekursorech drog
/sněmovní tisk 980/ - prvé čtení

Z pověření vlády tento návrh uveden ministr zdravotnictví Leoš Heger. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Děkuji i kolegyním a kolegům z poslanců, že umožnili zařazení tohoto bodu do dnešního programu.

Dovolil bych si úplně v úvodu říci několika málo větami něco, co se týká obou zákonů, to znamená jak prekursorů drog, tak následujícího bodu, zákona o návykových látkách, protože obě materie jsou provázány. Na vysvětlení. Současný stav je takový, že jak návykové látky, tak látky, jejichž pomocí se dají návykové látky vyrobit, takzvané prekursory drog, jsou v jednom zákonu, a zákon, který teď právě projednáváme, vyjímá prekursory drog ze základního původního zákona o návykových látkách. O tom budu mluvit v dalším bodu.

Důvodem zavedení nového zákona v oblasti prekursorů drog je legislativní nesourodost a nepřehlednost. Tato skutečnost je dána zejména tím, že na problematiku prekursorů drog se v České republice aplikují jak předpisy unijního primárního a zejména sekundárního práva, tak nařízení Komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla k výše uvedeným nařízením. Současně se v platné národní legislativě, to jest v zákoně o návykových látkách, prolíná a směšuje úprava psychotropních látek a prekursorů drog, přičemž do této již tak nikoliv ideálně přehledné situace vstupuje aplikace výše uvedených přímo použitelných předpisů Evropské unie.

Cílem navrhované nové právní úpravy je především vyčlenění problematiky prekursorů drog v samostatné právní úpravě. V neposlední řadě je také účelem upřesnit a prohloubit některé instituty, které se vztahují pouze k problematice prekursorů drog.

Dalším bodem stávající úpravy je nedostatečné reagování na současnou drogovou situaci v obchodování s prekursory drog, které nespadají do nejpřísnější kategorie evropské legislativy, a ukazuje se, že zpracování lepší vnitrostátní úpravy je potřebné, neboť použitelné předpisy počítají právě s konkrétní právní úpravou.

Dále jsou řešené takzvané neuvedené látky, což je podle evropské legislativy jakákoliv látka, která není přímo uvedena v seznamech, ale byla vytipována jako látka zneužitelná nebo zneužívaná při nelegální výrobě omamných či psychotropních látek. V našem prostředí se jedná o červený fosfor, který je zneužíván k výrobě metamfetaminu alias pervitinu. Vedle červeného fosforu si legislativní řešení vyžadují i další dvě látky a tento seznam bude možné do budoucna pružně aktualizovat o další látky, protože tyto látky budou vyčleněny v samostatném prováděcím předpisu.

Dámy a pánové, já bych si vás ještě dovolil požádat v další rozpravě o zkrácení legislativního procesu pro projednání ve výborech na 30 dnů vzhledem k tomu, že se jedná v obou případech, a v tomhle případě teď konkrétně, o zákonnou úpravu, která je odbornou veřejností velmi očekávaná. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji za toto úvodní slovo panu ministrovi. S návrhem na zkrácení lhůty je potom potřeba vystoupit v obecné rozpravě. Prosím nyní o slovo zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Soňu Markovou.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se velmi krátce zmínila o předloženém vládním návrhu zákona o prekursorech drog. Jak už bylo řečeno panem ministrem, některé věci zopakuji, ale doufám, že to pro vás nebude zase takový problém, protože právě pojem prekursory drog se stal předmětem mnoha otázek mých kolegů a kolegyň, takže možná budeme působit trošku edukativně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP