(12.10 hodin)

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, rozpočtový výbor projednal tento tisk na své 44. schůzi dne 27. února 2013 a doporučuje ve svém usnesení Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu k této Úmluvě, která byla podepsána v Kapském Městě v Jihoafrické republice dne 26. října 2012. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu. Prosím o odkázání alespoň jednoho ze zpravodajů. Prosím.

 

Poslanec František Novosad: Vážená paní předsedkyně, vážené dámy a pánové, doporučuji schválit toto usnesení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl tedy pan poslanec František Novosad v obecné rozpravě. A nyní se ptám na další přihlášku. Není žádná, končím rozpravu.

 

Budeme hlasovat o usneseních, která nám byla doručena. Jenom dodám, že jsou to shodná usnesení.

Zahajuji hlasování číslo 198. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem těchto usnesení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 198, přítomno 132, pro 94, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Končím bod 109, sněmovní tisk 878, ve druhém čtení, s poděkováním panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Budeme se věnovat bodu

 

111.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Organizace spojených národů
proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000
/sněmovní tisk 898/ - druhé čtení

Pan ministr Miroslav Kalousek má slovo. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové, Organizace spojených národů jako mezinárodní instituce, která bezpochyby sdružuje nejvíce států ke společným stanoviskům a ke společným zájmům, pokládá nadnárodní organizovaný zločin za mimořádné zlo, vůči kterému je potřeba vytvořit co nejširší právní rámec. To je také smyslem této úmluvy. Vytvořit co nejširší právní rámec pro spolupráci boje s organizovaným zločinem.

Zajímavé je, jak bylo vybráno místo té nejširší organizace sdružující skoro všechny státy proti organizovanému nadnárodnímu zločinu, neboť tato smlouva byla otevřena v roce 2000 v Palermu. Je zajímavou řečnickou otázkou, kde by měla být podepisována, kdyby byla otevírána v roce 2013. Aniž bych chtěl iritovat vlastenecké pocity, prosím o ratifikaci.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím nyní zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Jana Floriána, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 898/1. Prosím.

 

Poslanec Jan Florián: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji panu ministrovi za představení této úmluvy. Rád bych jenom připomněl, že vláda, potažmo ministři spravedlnosti a ministři vnitra, resp. ministři financí již od roku 2000, tedy od podpisu úmluvy vládou, pracují na legislativních opatřeních k zajištění realizace jejího budoucího provádění.

Zahraniční výbor se této materii pečlivě věnoval a úmluvu projednal na své 26. schůzi dne 27. února. Doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlasí k ratifikaci Úmluvy Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000.

Děkuji vám za pozornost a za podporu této úmluvy.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Floriánovi. Otevírám rozpravu. Pana poslance požádám, aby se odkázal na toto usnesení.

 

Poslanec Jan Florián: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Odkazuji se na usnesení zahraničního výboru. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nehlásí. Rozpravu tedy končím.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

Zahajuji hlasování číslo 199. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Proti návrhu?

Hlasování číslo 199, přítomno 132, pro 102, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání bodu 111, sněmovního tisku 898 ve druhém čtení. Panu ministrovi děkuji, panu zpravodaji také.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

112.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským
velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému
úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní,
které byly podepsány v Bruselu dne 5. března 2013
/sněmovní tisk 947/ - prvé čtení

Tento návrh uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dámy a pánové, stále platná mezinárodní právní úprava mezi námi a Lucemburským velkovévodstvím se řídí platnou Smlouvou o zamezení dvojího zdanění a výměně informací z roku 1991 mezi Lucemburským velkovévodstvím a Československou federativní republikou. Lucemburské velkovévodství od té doby vydrželo beze změn, Československá federativní republika nikoliv. Je tedy namístě upravit tuto smlouvu, přizpůsobit ji také moderním daňovým trendům.

Připomínám, že nový daňový systém, zejména DPH, byl zaveden v České republice až k 1. 1. 1992, takže neodpovídá současné právní úpravě. Mezi námi a Lucemburským velkovévodstvím došlo k bezrozporové dohodě na základě všech standardů OECD a já vás velmi prosím o propuštění do druhého čtení, o diskusi k jednotlivým článkům a pozdější ratifikaci.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím nyní o slovo zpravodaje pana poslance Břetislava Petra. Prosím.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, na úvod při prezentaci této smlouvy je třeba jednoznačně říci, že mezi Československou republikou a Lucemburským velkovévodstvím je uzavřena smlouva o dvojím zdanění z roku 1991, která ovšem odpovídala tehdejším vztahům a stykům, které byly mezi těmito oběma státy.

Je třeba říci, že zamezení dvojího zdanění se z dnešního pohledu netýká celé řady věcí, které představují důležitou složku zahraničního obchodu mezi těmito státy. Například neobsahuje zdanění stavebních a montážních prací, majetkových účastí, výrobních kooperací, neobsahuje příjmy fyzických a právnických osob z celé řady dalších činností, které dnes běžně mezi oběma státy jsou. Aby nedocházelo ke zbytečnému snižování příjmů fyzických a právnických osob, dohodlo se dnes Lucemburské velkovévodství a Česká republika na uzavření nové smlouvy, která by měla akceptovat požadavky Organizace pro hospodářskou politiku a rozvoj a také požadavky OSN tak, aby rovnoměrně rozdělila budoucí příjmy mezi oba státy, tedy stát, kde příjem vzniká, a stát, kde je skutečně vlastník těchto příjmů rezident.

Uzavření této nové smlouvy by mělo posílit právní jistotu zejména při investování v jednom a nebo v druhém státě. Je dodržena zásada, že majetek fyzických nebo právnických osob jednoho smluvního státu může být zdaněn ve státě, jehož právnická nebo fyzická osoba je jeho daňovým rezidentem. Ovšem tato smlouva přináší také celou řadu dalších výjimek. Takže se domnívám, že orgány, které to budou posuzovat, budou muset být bedlivé.

Znění smlouvy má 29 článků. A jenom jako taková kuriozita, je tam také řešení zdanění sportovců, je tam řešení zdanění umělců a také duševního vlastnictví.

Pochopitelně je tam taky řečeno o výměně nezbytných informací, které musí být mezi oběma státy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP