(10.20 hodin)
(pokračuje Vacek)

Samostatně se ještě vyjádřím k dopisu prvního náměstka Lukáše Hampla, který oznamuje panu řediteli DG Mobility and Transport vyřazení DOL z TEN-T. Jsem přesvědčen, že z jeho strany bylo porušeno usnesení vlády České republiky číslo 49/2011 tím, že poslal již dne 11. května 2011 zmíněný dopis, aniž vyčkal stanoviska vlády na informaci požadovanou usnesením vlády číslo 49/2011 do 31. 12. 2013.

V souvislosti s tímto si dovolím navrhnout okamžité, případně následné kroky, které jsou nezbytné pro napravení tohoto kroku. Bezodkladně navázat konstruktivní spolupráci s polskými představiteli s cílem napomoci prosazení oderské vodní cesty jako přeshraničního projektu. Za druhé. K tomuto účelu neprodleně oslovit europoslance za ČR a požádat je i o účinnou koordinaci s polskými, slovenskými a dalšími kolegy. V této věci spolupracovat i s dalšími kompetentními spolupracovníky, například s pracovníky Stálého zastoupení České republiky při EU. Dále, se stejnou aktivitou navrhnout a prosadit takové znění článku 57 TEN-T, které by České republice zajišťovalo možnost otevřít jednání o zařazení DOL do TEN-T dříve než v roce 2023.

V následných krocích uvádím: aktivizovat práci česko-polské pracovní skupiny pro vodní koridor DOL. Zintenzivnit spolupráci se Slovenskou republikou, věnovat se i možnému technickému řešení DOL bez Rakouské republiky. I přes toto úsilí nadále jednat s Rakouskem, aktivizovat činnost České republiky v rámci Dunajské komise a také Dunajské strategie, urychlit práce na zpřesnění technického řešení DOL tak, aby splňovalo všechny požadavky technické, dopravní i environmentální, jakož i potřeby energetické, protipovodňové, vodohospodářské a rekreační. Při jednání s orgány EU nastolovat nutnost přípravy a realizace DOL.

K tomuto navrhuji následující usnesení. Usnesení je v návrhu v pěti bodech.

1. Nesouhlasím s odpovědí ministra a žádám o dopracování této odpovědi.

2. Poslanecká sněmovna žádá ministra dopravy České republiky o přepracování odpovědi na interpelaci, ale souběžně s tím doplnění o věci vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe a jeho udržení, respektive znovuzařazení do systému transevropských dopravních sítí TEN-T s ohledem na aktuální postoj vlády k této věci.

3. Poslanecká sněmovna České republiky konstatuje, že dopis prvního náměstka ministra dopravy Lukáše Hampla ze dne 11. 5. 2011 navrhující EU vymazání vodního koridoru DOL z transevropské dopravní sítě TEN-T je v rozporu s usnesením vlády České republiky číslo 49/2011.

4. Poslanecká sněmovna žádá ministra dopravy, aby učinil vše pro zastavení procesu vyřazení vodního koridoru DOL z TEN-T.

5. Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky doporučuje vládě obnovit mezinárodní jednání se zeměmi Visegrádské čtyřky a dalšími zeměmi ve věci vodního koridoru DOL.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jenom upozorňuji, že tak já chápu jednací řád, může interpelující poslanec navrhovat pouze souhlasím - nesouhlasím, ale není možné rozšiřovat usnesení takovým způsobem, to bychom tady už neodhlasovali nikdy nic. Takže jenom souhlasím, nesouhlasím, nic jiného nemůžete navrhovat.

Prosím, pan ministr má odpověď.

 

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Tak já začnu možná od konce s tím, že pan poslanec chce, abych přepracoval odpověď na jeho interpelaci, a že s ní nesouhlasí. S fakty se ale nedá nesouhlasit. Respektive dá, ale já... Když se mě pan poslanec teď zeptá, kolik je hodin, a já mu řeknu, že je 10.23, on má právo podle jednacího řádu s tou odpovědí nesouhlasit, požádat o hlasování.

Dostal jsem čtyři písemné otázky.

První: Existuje takový dopis a byl do Bruselu odeslán? Odpověď: Ano, existuje, byl odeslán 11. května 2011. Nevím, co jiného by v té odpovědi mělo být. Pokud ne, takže dál nemusím odpovídat. Pokud nebyl odeslán? Odpověď na první otázku: Byl odeslán, takže otázka dvě vyřízena. Pokud dopis odešel, tak mě zajímá, kdo jej do EU odeslal a na čí příkaz. Nařídil jste to vy, rozhodla o tom vláda, nebo dokonce Sněmovna? Odpověď má pan poslanec a vy všichni v mé písemné odpovědi. Ano, bylo to 11. května 2011, podepsal to první náměstek ministra dopravy, nerozhodovala o tom ani vláda ani Sněmovna. Za čtvrté. Bude tento projekt nadále pokračovat? Odpověď je obsažena v té písemné odpovědi. Máte právo s tím nesouhlasit, můžete odhlasovat, že vám mám odpovědět znova. Znova vám napíšu to samé.

A teď k meritu věci. Nejdřív bychom si měli my v České republice rozhodnout, zda ten projekt chceme, nebo nechceme. A jestli bude v TEN-T a získáme evropské peníze, může být podpůrný argument, nebo ne. Je taková obrovská vlna zájmu o tento projekt, s argumentem, že se chystá od 19. století. Já tam jsem pět měsíců a fakt jsem to za těch pět měsíců nezařídil. Omlouvám se. Nicméně realita je taková, že kromě toho, že to máme v územně plánovací dokumentaci jako územní rezervy, není hotovo nic.

V této chvíli probíhá zpracování studie proveditelnosti jako základ. V okamžiku, pokud nám ta studie odpoví, že ten projekt má aspoň základní ekonomické kontury toho, že by mohl být výhodný, přistoupíme ke zpracování SEA. Každý, kdo zpracoval SEA, ví, že ten proces je dlouhý a těžko se odhaduje výsledek. Umím si živě představit, jak dlouho a jak obtížné bude tento proces získat. Pokud říkáme, že to není v TEN-T z důvodu, že není SEA, může se nám to nelíbit, ale je to realita. Můžeme říci, že naši europoslanci to mají prosazovat, a i kdyby to udělali, oni tu SEA nedodají.

Můžete jednoduchým usnesením uložit ministrovi, aby změnil postoj Rakouska, Slovenska a Polska. Mám za sebou dvě intenzivní jednání s polským ministrem dopravy v minulých dnech a ani jednou z polské strany nebyl vznesen jakýkoliv problém k řešení na vodě. Můžete mi věřit, nebo ne.

Odhadované náklady jsou - příznivci tohoto projektu říkají 200, 250 miliard, ale dokud to nemáme něčím podloženo, tak je to pořád plán. Nikdo v této chvíli neruší a nenavrhuje změny územně plánovací dokumentace, nikdo v této chvíli (nesrozumitelné).

Ten mytický dopis, o kterém vy tak mluvíte a mluví všichni zachránci, má dvě strany. Vodní dopravy se týkají čtyři řádky a je tam napsáno, že v této chvíli nemáme souhlas slovenské a rakouské strany. Budeme nadále připravovat ten projekt, budeme dělat studii proveditelnosti. V okamžiku, kdy se rozhodneme a ta studie dopadne dobře, budeme pravděpodobně navrhovat opětovné zařazení do TEN-T.

Myslím si, že teď máme domácí úkol dokončit studii proveditelnosti. Pokud to dopadne dobře, udělat SEA, potom se dívejme o tom. To, že by to bylo dneska zařazeno do sítě TEN-T, že by byla jiná pravidla pro zařazení, nic by to na faktickém stavu věci nezměnilo. A to, jestli tam je, nebo není, v následujících několika letech nemá žádný vliv na to, co Česká republika bude dělat. Pokud někdo si myslí, že tím, že se to zařadí do TEN-T, se ten projekt nějak posune dopředu v letech 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, neříká pravdu. Tam to nepotřebujeme. My potřebujeme provést debatu a dokončit, zda ten projekt je smysluplný. Pokud ano, zda vyhovuje podmínkám vlivu stavby na životní prostředí. Pokud ano, přistoupíme k žádosti o územní rozhodnutí v jednotlivých fázích. A pak bude argument, pak bude dostatek času na to, abychom jednali s našimi partnery v Evropské unii a hlavně s našimi sousedy, zda ten projekt podporovat budou, či nebudou.

Takže z mého pohledu na všechny písemně položené otázky jsem odpověděl, doložil jsem fakta. Pokud se ta fakta někomu nelíbí, neznamená to, že v příští odpovědi ta fakta budou jiná. Řekli jsme všechno, co víme. Už to, že se ten projekt připravuje tak dlouho, nebo tak dlouho se o něm mluví, a jsme z mého pohledu ve fázi nula, říká něco o tom, že ten projekt je diskutabilní a že je potřeba pečlivě zvážit.

Já navrhuji, aby pan poslanec jako my ostatní počkal na výsledky studie proveditelnosti. Chystá se z evropských zdrojů, měla by být dokončena mezi zářím a listopadem letošního roku. Není žádný důvod, abychom tu studii proveditelnosti nepředložili jak hospodářskému výboru, tak třeba výboru pro životní prostředí, já v tom žádný problém nevidím. Plně publikovat nejenom výsledky, ale plné znění studie, případně všech příloh, a můžeme o tom debatovat, co nám ta studie proveditelnosti ukázala.***
Přihlásit/registrovat se do ISP