(11.50 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji hlasování číslo 197. Ptám se, kdo je pro přijetí tohoto návrhu zákona. Proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 197, přítomno 162, pro 148, proti 5. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji předkladatelům, děkuji paní zpravodajce a končím projednávání bodu číslo 126, sněmovního tisku 710 ve třetím čtení.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 128. Je to

 

128.
Návrh poslanců Gabriely Peckové, Stanislava Polčáka, Aleny Hanákové,
Milady Halíkové, Dany Filipi, Ivany Levé, Pavla Ploce, Miroslava Petráně,
Jany Suché, Zdeňka Bezecného a Waltera Bartoše na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 756/ - třetí čtení

Prosím, aby ke stolku zpravodajů za navrhovatele usedla paní poslankyně Gabriela Pecková. Prosím také zpravodaje ke stolku zpravodajů. Je jím pan poslanec Jiří Besser. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 756/3.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Přihlášky nemám. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Jiří Besser. Prosím.

 

Poslanec Jiří Besser: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vládo, kolegové, jsem nucen v tuto chvíli vystoupit a upřesnit některé věci, které tady v zákulisí sálu probíhaly v tomto týdnu.

Chtěl bych říci, že toto je poslanecký návrh autorského zákona. Je to jakási předzvěst velkého autorského zákona, který byl před dvěma lety přerušen v projednávání, protože nebyla s ním dostatečně seznamována průběžně veřejnost. To je v současné době Ministerstvem kultury napravováno. Během dvou tří měsíců přijde do Sněmovny návrh nového autorského zákona, řádně projednaného i se všemi zúčastněnými.

To, co bych chtěl ještě dodat, je, že autorský zákon jako takový nevzniká vůbec snadno, protože se pohybujeme nejen na území České republiky, ale pohybujeme se v rámci Evropské unie. Ta má svoje pravidla a právě Ministerstvo kultury a vláda čekají na projednání některých bodů, evropský soud, protože v některých zemích ten autorský zákon obsahuje právě paragrafy, které se tam snaží dostat i předkladatelé vládního návrhu. Ale jistě chápete, že je zbytečné do nového návrhu autorského zákona dávat něco, co je v rámci Evropské unie napadáno a o čem ještě nebylo rozhodnuto.

Chtěl bych říci, že pozměňovací návrhy, které předkládal ve druhém čtení poslanec Úlehla, to není něco ano-ne, to je právě příběh evropského soudu, protože při akceptaci pozměňovacích návrhů, které předložil Tomáš Úlehla při druhém čtení, bychom se zde vyjadřovali do záležitostí, které právě projednává evropský soud, a spadalo by to do toho ranku rozhodování o velkém autorském zákonu. Já jsem po vysvětlení poslanci Úlehlovi byl ubezpečen, že tady mohu v tuto chvíli říci, že on byl připraven pozměňující návrhy stáhnout, ale vzhledem k proceduře, která již byla připravena a nastavena, tak o nich bude řádně hlasováno.

Samozřejmě že tento poslanecký návrh také právě neobsahoval to co pozměňovací návrhy pana poslance Úlehly a předkladatelé a školský výbor trvají na tom, co bylo předloženo školským výborem a případně upraveno v mých dvou pozměňovacích návrzích. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Besserovi. Ptám se, zda ještě někdo se hlásí do rozpravy. Pan kolega Polčák, prosím.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, paní předsedkyně, já budu stručný. Já bych chtěl do jisté míry podpořit stanovisko pana kolegy Jiřího Bessera s tím, že si asi všichni uvědomujeme, že situace v lázeňství není nejrůžovější, nicméně to nelze řešit tím způsobem, který předvedly některé asociace, které se zabývají podporou těchto zařízení. Nelze prostě obejít školský výbor a prosazovat si něco v kuloárech a na chodbách této budovy. Prostě mělo by to být standardním legislativním procesem. Nikdo nezpochybňuje to, že bychom měli řešit proces sjednávání smluv, ale § 23 už je dnes napaden Evropskou komisí, už dnes je napaden před Evropským soudním dvorem a myslím si, že bychom na to neměli reagovat ještě dalším zásahem, který není promyšlený, není prodiskutovaný. Já se tomu nebráním. Určitě tu věc řešme, autorský zákon je otevřen na úrovni Ministerstva kultury a teď o něm bude rozhodovat vláda.

My jsme sledovali jako předkladatelé jediný cíl - aby uživatelé měli jedno místo, na které se mají vždycky právo obrátit, aby nemuseli obcházet řadu kolektivních správců. To je novelou sledováno. Pokud do ní budeme vstupovat tak, že budeme otevírat další oblasti, tak můžu vyjmenovat řadu jiných lobbistických organizací, které by poměrně legitimně chtěly, aby byly otevřeny i jiné oblasti autorského práva. Mají k tomu prostor, to v rozhodování Ministerstva kultury a vlády v rámci otevřeného autorského zákona. Děkuji.

Ještě bych chtěl říci, což už je myslím poměrně známým faktem: Já jsem zastupoval některé kolektivní správce, nicméně protože tento zákon směřuje spíše proti nim, říká tedy, že mají být zpřísněny podmínky jejich činnosti, tak doufám, že v tom není spatřování žádný střet zájmů. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji a ptám se na další přihlášku do rozpravy. Není žádná, rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje, aby nás seznámil s postupem hlasování, a poté rozhodneme o proceduře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP