(11.20 hodin)
(pokračuje Nečas)

Je třeba zdůraznit, že o veřejné podpoře jako takové rozhoduje od 1. ledna 2004 Evropská komise. Pravomoc a působnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je v rovině koordinační, monitorující, poradenské. Sankční role Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v této oblasti je pouze v rámci pravidel stanovených zákonem č. 215/2004 Sb., a to v oblasti správních deliktů. Návrh novely zákona č. 215/2004 Sb. platí pro koordinační orgán, kterým je ve všeobecné oblasti Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, v oblasti zemědělství Ministerstvo zemědělství České republiky.

Dámy a pánové, chtěl bych vás požádat o podporu tohoto návrhu zákona v prvním čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Ivan Fuksa.

 

Poslanec Ivan Fuksa: Na základě zde předložených informací jednoznačně doporučuji pustit do dalšího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Prosím, pan poslanec Ohlídal.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, tato novela zákona má podle mého názoru jednoznačně technický charakter, i když ve svých důsledcích je poměrně důležitá. Upravuje nebo zdůrazňuje povinnosti a práva poskytovatelů podpory malého rozsahu, čili podpory de minimis, a týká se to samozřejmě i příjemců takovýchto podpor.

Tato novela je bohužel psána takovým poněkud suchým úřednickým jazykem, takže některé pasáže jsou docela obtížně pochopitelné. Já jsem například nebyl schopen pochopit, jakým způsobem tato novela zasáhne do zákona o podpoře výzkumu a vývoje, takže bych prosil předkladatele, tedy konkrétně pana premiéra, kdyby tuto věc mohl vyjasnit, kdyby odpověděl na tuto moji otázku.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Prosím, jestli se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Nikoho neregistruji, končím tedy obecnou rozpravu. Zeptám se, jestli chce mít navrhovatel nebo zpravodaj závěrečné slovo. Není tomu tak. Nyní se můžeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má prosím někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Zahajuji tedy hlasování. Kdo je pro, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 35 z přihlášených 167 pro 134, proti 1. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu zpravodaji a panu navrhovateli.

 

Dále budeme pokračovat bodem

 

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 582/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Petr Bendl. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji za slovo. Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, který máte před sebou pod tiskem 582.

Cílem předloženého návrhu zákona je dosažení plné slučitelnosti národních předpisů s evropskou právní úpravou a zlepšení ochrany zvířat proti týrání, které vychází z průběžného hodnocení aplikace zákona v praxi. K tomuto cíli návrh především upřesňuje v souvislosti se zvyšujícími se požadavky Evropské unie na kvalifikaci osob, které usmrcují zvířata nebo pracují s pokusnými zvířaty, minimální požadavky na vzdělání a odbornou přípravu k získání a prokázání požadované kvalifikace včetně požadavků na školicí pracoviště. Upravuje v souladu se směrnicí Evropské unie ochranu zvířat používaných pro vědecké účely včetně shromažďování a zasílání statistických údajů požadovaných Evropskou komisí, upřesňuje požadavky pro udělení povolení k porážce zvířat pro potřeby církví nebo náboženských společností, ruší řády ochrany zvířat při veřejném vystoupení, čímž dojde ke snížení administrativní zátěže pořadatelů veřejných vystoupení a měst a obcí, zavádí nové sankce, a to zákaz chovu zvířat a propadnutí týraného zvířete nebo zabrání týraného zvířete s cílem efektivně zabránit chovateli v dalším týrání zvířat. Upřesňuje právní úpravu umísťování týraných zvířat do náhradní péče, což umožní rychle a efektivně zabránit dalšímu týrání zvířete. Novelizací zákona o Policii České republiky umožňuje vstup policie do obydlí z důvodu podezření na týrání zvířete.

V této oblasti, věřím, ještě projde Poslaneckou sněmovnou zejména debata na téma zneužití případné domovní svobody, a věřím, že se podaří tento problém na úrovni výborů vyřešit. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec František Dědič.

 

Poslanec František Dědič: Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Myslím, že pan ministr dobře vysvětlil, v čem spočívá vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, a změna dalších zákonů, zejména zákona č. 273/2008, o Policii České republiky. Já myslím, že co se týče implementace evropských předpisů, tam že žádné problémy nebudou. Myslím si ale, že právě z hlediska úpravy zákona o Policii České republiky jsou to trochu sporná ustanovení, o kterých jistě povedeme diskusi v rámci druhého a případně třetího čtení. Já věřím, že dospějeme k takovému znění zákona, které bude přijatelné, a budeme moci zejména implementovat evropské předpisy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Mám zde dvě písemné přihlášky. Nejprve pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážení členové vlády, vážený pane ministře, vážené poslankyně a poslanci, vládní návrh zákona na ochranu zvířat proti týrání, jak bylo řečeno, má za cíl adaptovat právní řád České republiky na nařízení Rady č. 1099 z roku 2009 o ochraně zvířat při usmrcování a implementovat směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2010 z 22. září o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely.

Návrh kromě snížení administrativní zátěže pořadatelů veřejných vystoupení a obcí tím, že budou zrušeny řády ochrany zvířat při veřejném vystoupení, či zjednodušení právní úpravy zrušením řádů ochrany zvířat při chovu zavádí mimo jiné institut akreditace školicích pracovišť s cílem zvýšení úrovně kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání, zavádí nové sankce zákazu chovu zvířat a propadnutí týraného zvířete nebo zabrání týraného zvířete s cílem efektivně zabránit chovateli v dalším týrání zvířat.

Tady chci prosím upozornit na jeden praktický problém, který by se měl zohlednit v dalším projednávání návrhu zákona. Podle praktické aplikace a zkušenosti i mnoha obcí se současné znění zákona neosvědčilo zejména v rozhodovací pravomoci ve věci nařízení a zajištění zvláštních opatření ve smyslu § 28a současného znění zákona, a to zejména z důvodu časových zdržení kvůli administrativním úkonům, které vznikly z důvodů čekání na stanoviska a rozhodnutí veterinární správy. V praxi prostě krajské veterinární správy brzdí jednání v průběhu celého řízení včetně například prodeje zvířat, což je nejen v rozporu s cílem zákona, ale zároveň přináší zbytečné finanční náklady obcím, které samosprávám nikdo nekompenzuje. Vážené kolegyně, vážení kolegové, z tohoto důvodu by bylo vhodné, aby rozhodovací pravomoc ve věci nařízení a zajištění zvláštních opatření byla předána do pravomoci státu prostřednictvím odborně znalého státního orgánu veterinární správy, jak tomuto bylo před novelizací tohoto zákona. Bylo by to prospěšnější nejen s ohledem na proceduru ochrany zvířat podle § 28a, ale zejména by to bylo vlídnější k samotným týraným zvířatům.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP