(11.10 hodin)
(pokračuje Klasnová)

Zahajuji podrobnou rozpravu. V tuto chvíli nemám žádnou písemnou přihlášku do podrobné rozpravy. Končím podrobnou rozpravu. Chci se zeptat, jestli chce mít závěrečné slovo navrhovatel nebo zpravodaj. Není tomu tak. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2012, podle sněmovního tisku 583."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 33. Z přihlášených 162 pro 95, proti 24. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tím tedy končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k bodu číslo 18, na který jsem se zjevně asi hodně těšila, když jsem ho ohlásila už minule:

 

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 558/ - prvé čtení

Poprosím, aby návrh uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Opět děkuji za slovo. Dovolím si poděkovat za schválení předcházející předlohy.

Dámy a pánové, nyní předkládám velmi nudnou, z 90 % technickou, nicméně velmi nezbytnou novelu pro důvěryhodnost veřejné sféry a schopnost jejího řízení. Není tajemstvím, že zatímco privátní sféra v oblasti účetnictví musela z hlediska své konkurenceschopnosti během velmi krátké doby po roce 1990 v kvalitě účetnictví dostihnout civilizovaný svět, tak veřejná sféra tak téměř 20 let nečinila. Doháníme to až poslední léta, začalo to rokem 2007. Do toho patří i tento vládní návrh zákona o účetnictví, jehož určitě nejvýznamnější změnou je schvalování účetních uzávěrek ve veřejné sféře. To se týká jak organizačních složek státu, tak krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí. Je to možná náročné, někoho to bude obtěžovat, ale je to zcela nezbytné, protože každý z nás, kdo někdy něco řídil, ví, že bez dobrého účetnictví se v zásadě řídit nedá.

Ministerstvo financí v tuto chvíli finalizuje vydání prováděcí vyhlášky k zákonu, která by měla vzniknout v úzké spolupráci s metodiky krajů a ministerstev, a já se hlásím k odpovědnosti i povinnosti zajišťovat metodickou podporu vybraným účetním jednotkám v rámci zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu.

Dámy a pánové, jistě si velmi uvědomujete citlivost tohoto tématu, protože stát - nechci teď některé státy jmenovat, abych se nedopustil diplomatického faux pas, ale stát, který nemá v pořádku své účetnictví a výkaznictví a může tak například i klamat své partnery tím, že uvádí jiné údaje než skutečné, není důvěryhodný. Nedá se bez toho řídit, není možné bez toho být důvěryhodným partnerem. Je to obtěžující. Je to technicky náročné, je to nezbytné, a já proto prosím o schválení tohoto návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Já děkuji za úvodní slovo. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Pavel Svoboda. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Děkuji za slovo, paní předsedající. Jak zde bylo řečeno panem ministrem financí, tak skutečně tato prezentovaná zákonná forma, nebo norma, kterou se mění současně platný zákon o účetnictví, má skutečně silnou technickou podstatu, nebo charakter, a především, jak zde bylo řečeno, reaguje na aktuální vývoj a současné potřeby nejen účetních jednotek, ale i potřeby státních institucí, které do tohoto procesu vstupují a které samozřejmě tento proces ovlivňují.

Já můžu jedině doporučit, schválit tento návrh v prvém čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám nikoho přihlášeného písemně. Prosím, hlásí se někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Já tedy končím obecnou rozpravu.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má prosím někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru? Kdo je proti?

V hlasování číslo 34 z přihlášených 166 pro 142, proti 2. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu navrhovateli a panu zpravodaji.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo 19. Je jím

 

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb.,
o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně
zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb.
/sněmovní tisk 570/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede předseda vlády Petr Nečas. Prosím pana premiéra, aby se ujal slova.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh novely zákona číslo 215/2004 Sb., o veřejné podpoře, ve znění pozdějších předpisů, přináší především zpřesnění pro své uživatele, a to v § 3a, kdy jednoznačně vymezuje dobu poskytnutí veřejné podpory malého rozsahu, která je důležitá pro zápis do registru malých podpor de minimis. Zpřesňuje pojmy vztahující se k veřejné podpoře, a to především k § 2, které vycházejí přímo ze závazného nařízení Evropské unie. V § 6 doplňuje otázky mlčenlivosti a nakládání s informacemi získanými v průběhu procesu notifikace nebo řízení před Evropskou komisí. Upravuje podmínky poskytování konzultační činnosti před poskytnutím veřejné podpory ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a upravuje deliktní odpovědnost fyzických a právnických osob ve vazbě na neposkytnutí součinnosti v případě porušení zápisu do registru de minimis.

Samotná úprava též počítá se zvýšením horní hranice pokuty za nezapsání do registru malých podpor, a to do výše 200 tisíc Kč. Důvodem tohoto opatření je především fakt, že od 1. ledna 2012 je registr podpor malého rozsahu plně funkční a od subjektů, které mají své účetnictví vztaženo ke kalendářnímu roku, není již v současné době nutno vyžadovat čestné prohlášení o poskytnutí podpory malého rozsahu. Včasnost zápisu do registru je důležitá pro případné budoucí poskytovatele, aby mohli zvážit, zda veřejnou podporu poskytnou formou podpory malého rozsahu, nebo jiného opatření, jako je služba obecného hospodářského zájmu či notifikace opatření.

Přechodná ustanovení zákona jsou ustanovena standardním způsobem pro přijetí nové právní normy.

Tato úprava nepřináší nové povinnosti pro případné adresáty státní správy. Jedná se především o upřesnění práv a povinností vyplývajících pro poskytovatele či pro případné příjemce veřejné podpory. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP