Stenografický zápis 32. schůze, 16. prosince 2011


Zahájení
(Od 9.00 do 9.15 hodin probíhalo druhé kolo volby Etické komise.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Zbyněk Stanjura


98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 425/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Antonín


99. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 460/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Boris Šťastný


44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 537/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Pavel Staněk
Poslankyně Marie Nedvědová
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Ivana Weberová


107. Návrh na volbu členů Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

Poslanec Petr Tluchoř


88. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /sněmovní tisk 363/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Jana Suchá


90. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 403/ - třetí čtení

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


91. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 443/ - třetí čtení

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


92. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 404/ - třetí čtení

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


93. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 433/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Oliva
Poslankyně Vlasta Bohdalová


94. Vládní návrh zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech /sněmovní tisk 445/ - třetí čtení

Poslankyně Kateřina Konečná


96. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii /sněmovní tisk 509/ - třetí čtení

Poslanec Michal Doktor


97. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 416/ - třetí čtení

Poslanec Jan Čechlovský


100. Návrh poslanců Jana Husáka, Františka Laudáta a Heleny Langšádlové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - třetí čtení

Poslanec Jan Husák


101. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Jana Látky, Václava Klučky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 395/ - třetí čtení

Poslanec Jan Klán
Poslanec Ivan Ohlídal


102. Návrh poslanců Michala Doktora, Pavola Lukši a Karolíny Peake na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 401/ - třetí čtení

Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jaroslav Lobkowicz


103. Návrh poslance Pavla Staňka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 480/ - třetí čtení

Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Látka


34. Vládní návrh zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 539/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Radim Fiala
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


39. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 519/ - prvé čtení

Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Marek Benda
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jan Husák
Poslanec František Laudát
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavol Lukša
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Stanislav Grospič


40. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Lubomíra Zaorálka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 520/ - prvé čtení

Poslanec Jeroným Tejc


42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 524/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec Jan Čechlovský
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání skončilo ve 12.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP