(11.20 hodin)
(pokračuje Vacek)

Do jisté míry chápu členy opozice, že se posléze nezúčastnili podrobné rozpravy a hlasování z důvodu krátkého času, který měli na seznámení s návrhy. Přesto faktem zůstává, že písemná forma stanovisek z ministerstva doručena nebyla vůbec. Z důvodu, abychom co nejvíce zajistili řádné projednávání výboru, jsem vznesl procedurální návrh, aby proběhlo vystoupení předkladatele, zpravodajské zprávy a obecná rozprava všech tisků a podrobné rozpravy aby proběhly - a obecné rozpravy proběhly až na konec. S tímto postupem byl ve výboru vysloven souhlas a alespoň takto bylo opozici umožněno se jednání zúčastnit.

Výbor projednal všechny tři tisky ve stanovené lhůtě, tedy do 10 hodin. Po skončení výboru byly neprodleně zahájeny práce na zpracování usnesení. Zde se musím ohradit proti některým mediálním útokům nemnohých kolegů, kteří měli pocit, že usnesení výboru mohlo být zpracováno dříve. Ano, mohlo, ale na úkor kvality a s tím, že bychom byli ve třetím čtení vystaveni nekonečné sérii hlasování o legislativně technických opravách usnesení. Jak mohu doložit a jak mohou doložit i příslušníce zpravodajského výboru Ivana Řápková a Lenka Kohoutová, na zpracování usnesení se pracovalo nepřetržitě. Celkový počet přijatých pozměňovacích návrhů: u tisku 372 to bylo 76 návrhů, u tisku 376 (373?) 45 návrhů, k tisku 374 26 pozměňovacích návrhů. Myslím, že soudný člověk, který alespoň jednou pracoval s pozměňovacími návrhy, nemůže očekávat zpracování takového objemu např. za dvě hodiny. Pro vaši informaci byla jednotlivá usnesení rozdána takto: k tisku 372 odevzdáno k vytištění v 18.30, rozdáno v 19.10. K tisku 373 odevzdáno v 17 hodin a v 17.40 rozdáno. K tisku 374 odevzdáno v 15.15 a rozdáno v 15.55.

V tomto bodě chci zdůraznit, že v žádném případě nebylo možné předkládané usnesení hlasovat v úterý z důvodu 24hodinové lhůty pro čtení tohoto tisku v Poslanecké sněmovně. Konstruktivní jednání, které proběhlo v úterý od brzkých ranních hodin, jasně signalizovalo, že nejbližší možnost projednávání je ve středu. Veškerý proces proběhl za účasti zástupců MPSV.

Na závěr bych chtěl zdůraznit, že mým osobním cílem bylo, aby celý proces projednávání byl co nejvíce transparentní, otevřený veřejnosti a v souladu s jednacím řádem. Ve svém popisu procesu jsem chtěl být maximálně smířlivý, faktický a věcný. Domnívám se, že bychom tyto tisky neměli používat k politické bitvě, ale spíše bychom se měli snažit, aby výsledek naší práce byl ku prospěchu potřebných, tedy aby bylo citlivě přistupováno k potřebám postižených a zároveň se bránilo demotivujícímu plýtvání na straně druhé.

Děkuji všem, kteří jste věnovali pozornost mému projevu, a doufám, že naše další debata bude prosta osočování, kdo mohl co udělat lépe, že bude věcná a její výsledek přinese dobré zákony. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji pěkně. Další vystoupí paní poslankyně a zpravodajka Ivana Řápková.

 

Poslankyně Ivana Řápková: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, jak již bylo řečeno předkladatelem panem ministrem, cílem předkládané novely je zefektivnit sociální systém, omezit zneužívání sociálních dávek a posílit sociální práci. Již při projednávání této vládní novely v prvním čtení jsem během obecné rozpravy upozorňovala na určité nedostatky, bez jejichž vypořádání by tato novela neměla být schválena, podobně s určitými úpravami pak přicházeli i další kolegové poslanci. K jejich řešení se scházela skupina koaličních poslanců a příslušné změny se objevily v pozměňovacím návrhu, který jste všichni obdrželi. Já bych si na tyto připomínky nebo tyto změny dovolila upozornit.

Jednou z těch asi nejdůležitějších připomínek, která byla velmi diskutována a týká se průřezově většiny zákonů, které se novelizují v souvislosti se sociální reformou, je převod kompetencí z obcí na úřady práce. Výsledkem jednání je, že zůstává jedno výplatní místo na úřadu práce a také sociální šetření v rámci správního řízení o poskytnutí dávky realizuje úřad práce. Velice důležité však je, že výkon sociální práce zůstává na obcích jako výkon přenesené působnosti, ale také Ministerstvo financí se ve vztahu ke Svazu měst a obcí vyjádřilo, že v rámci státního rozpočtu vyčlení finanční částku, která by zhruba odrážela náklady na sociální pracovníky, kteří na obcích po delimitacích zůstanou.

Zaměstnanci obcí při výkonu sociální práce musí dodržovat samozřejmě postupy určené zákonem, spolupracovat jednak mezi sebou, ale hlavně také se zaměstnanci úřadu práce, a hlavně si musí předávat veškeré informace, které jsou nutné k řešení konkrétní situace daných osob. Přitom mezi sociálními pracovníky obcí a úřadů práce nevznikají vztahy podřízenosti a nadřízenosti, ale jsou to vztahy, které mají směřovat k nalezení optimálního řešení. Pracovníci obcí budou mít zřízen přístup k jednotnému informačnímu systému práce a sociálních věcí, kde bude také vytvořen standardizovaný záznam sociálního pracovníka, a právě zde získají informace o společných klientech a tyto jim budou sloužit k evidenci a vyhodnocování metod sociální práce, ale také k případné další intervenci cílené na klienty. Zároveň zaměstnanci obcí budou do systému poskytovat informace z vlastního sociálního šetření a tyto záznamy pak samozřejmě budou sloužit sociálním pracovníkům úřadů práce, ale také Ministerstvu práce a sociálních věcí k využití pro správní řízení o dávkách, ale také v odvolacím řízení.

Dále, což je také velice důležité pro sociální práci hlavně v oblastech, kde jsou určité problémy, jako nyní na Šluknovsku, tak je důležité, že sociální pracovníci obcí budou mít zajištěn vstup do obydlí osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo jsou ohroženy sociálním vyloučením anebo se v tomto stavu nacházejí, a to proto, aby se mohli věnovat sociální práci i v přirozeném prostředí dotčených osob, jako tomu bylo doposud. Určitou nevýhodou by se mohlo stát, že vstup do obydlí musí být se souhlasem osoby v hmotné nouzi a společně posuzovaných osob, neboť dnes tento souhlas vyžadován není, resp. dnes je to tak, že neumožnění vstupu sociálního pracovníka může být důvodem k odejmutí dávky. Samozřejmě pak ale záleží, jaká bude spolupráce mezi obcí a úřady práce.

Druhou z připomínek, která se také průřezově dotýká předkládaných zákonů v rámci sociální reformy, je karta sociálních systémů, hlavně její využití. O tom také probíhala rozsáhlá debata. Karta sociálních systémů bude sloužit jako identifikátor pro všechny osoby zapojené do systému sociální pomoci, avšak využití jejích dalších funkcí bude na rozhodnutí klienta, samozřejmě vyjma osob, které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi a případně je prokázáno, že je zneužívají. Pro ostatní příjemce bude karta dobrovolnou variantou, resp. její využití.

Další důležitou změnou je zavedení sankčních lhůt pro výplatu dávek podle zákona o pomoci v hmotné nouzi a podle zákona o státní sociální podpoře. Příjemci, kterému je dnes prokázáno zneužití dávky, nebo příjemci, který nespolupracuje s příslušným orgánem nebo se vyhýbá svým povinnostem, se může dávka odejmout, ale on si o tuto dávku může požádat další měsíc. V návrhu je tedy vymezeno období, kdy si bude moci osoba znovu o dávku požádat, až po třech měsících od posledního měsíce, kdy došlo k odejmutí dávky, což je také důležité pro určitou disciplínu a proti zneužívání sociálních dávek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP