(11.10 hodin)
(pokračuje Drábek)

Všech těchto výplatních míst na pověřených obcích druhého a třetího typu je 415. Převedením na výplatu na úřad práce bude tato agenda zajištěna v 409 pobočkách. Takže pokud máte možnost číst v různých médiích různé nepřesné či nepravdivé informace o tom, že se snižuje počet výplatních míst například z tří tisíc na 409 nebo ze 650 na 409, tak prosím, ani jedno z toho není pravda. V současné době jsou dávky hmotné nouze vypláceny na 415 místech, dávky osobám se zdravotním postižením na 227 místech. Ten počet bude sjednocen a budou vypláceny na všech kontaktních místech úřadu práce.

Druhá konkrétní poznámka se týká rodičovského příspěvku, zejména v tom smyslu, kde se navrhuje odstranit duplicitu u dětí se zdravotním postižením, kde je vyplácen zároveň rodičovský příspěvek a zároveň příspěvek na péči u dětí, které jsou starší čtyř let a které už nespadají do té kategorie běžného nároku rodičovského příspěvku. A vzhledem k tomu, že je také návrh na klientsky mnohem vstřícnější vyplácení rodičovského příspěvku, kde pobíratel rodičovského příspěvku si bude moci sám volit výši rodičovského příspěvku a bude omezen, když to řeknu velmi zjednodušeně, pouze výší předchozího příjmu, a sám si tedy bude určovat délku pobírání rodičovského příspěvku, tak i v souvislosti s tím bylo vhodné zpříjemnit ten uživatelský komfort i tam, kde pobírá rodičovský příspěvek osoba, která se stará o dítě se zdravotním postižením. Takže je tam jednoznačně rozlišení, kde je možné pobírat rodičovský příspěvek, tedy u dětí do čtyř let věku, a kde potom již nastupuje ten standardní způsob výplaty prostřednictvím příspěvku na péči.

Ty nové hranice, limity, parametry jsou konstruovány tak, aby zachovávaly dosavadní laťku úrovně sociální pomoci státu, ale na druhou stranu aby snižovaly jak administrativní zátěž na straně státu, tedy snižovaly byrokratickou náročnost, a zvyšovaly komfort na straně příjemce.

Tolik stručně jenom k jednotlivým bodům. Samozřejmě ta materie je obsáhlejší a určitě se tomu budou věnovat jednotlivé pozměňovací návrhy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku. Usnesení výboru byla rozdána jako sněmovní tisky číslo 371/1 a /2. Zpravodajkou byla určena paní poslankyně Ivana Řápková. Já jí v této chvíli dávám slovo. Prosím. (V sále panuje hluk.)

 

Poslankyně Ivana Řápková: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, výbor pro sociální politiku zasedal 30. srpna a na své 10. schůzi k projednávanému bodu přijal usnesení, že doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s tímto předkládaným vládním návrhem ve znění změn a doplňků, které jsou obsaženy ve sněmovním tisku 372/2, který vám byl předán. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu. Jako první vystoupí pan poslanec Martin Vacek.

Já vás opětovně opravdu žádám, abyste zklidnili hladinu hluku. Pokud si potřebujete nutně něco vyřídit, prosím, vyřizujte to mimo tento sál. Opravdu nevěřím tomu, že ten, kdo chce poslouchat, může poslouchat, protože hluk je tady mnohem vyšší než síla reprodukovaného zvuku.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Vacek: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně a poslanci... (Odmlkou se snaží upozornit na hluk.) Celou diskusi zákonů spojených se sociální reformou provází řada emotivních vystoupení v médiích a několikrát byl napaden i výbor pro sociální politiku. Proto cítím potřebu seznámit vás jako předseda výboru pro sociální politiku s celým procesem projednávání sociální reformy.

Vím, že se nacházíme v rozpravě k tisku 372, a přesto následující sdělení, které popisuje způsob projednávání, se netýká pouze tisku 372, ale i tisků následujících - 373 a 374. Domnívám se, že po tomto sdělení není třeba opakovat totéž v obecné rozpravě k tiskům 373 a 374. Všichni ti z vás, které sociální reforma zajímá, tady sedí a já vám za to děkuji.

Diskuse mezi ministerstvem a výborem k sociální reformě započala již 5. a 6. října minulého roku. Ne že by byla poprvé, ale byla znovuobnovena a bylo to na výjezdním zasedání výboru v Harrachově. Poté proběhla řada jednání ve formě seminářů výboru či jednotlivých podvýborů. Mezi jinými bych rád zmínil seminář výboru konaný 19. ledna 2011 k legislativnímu plánu Ministerstva práce a sociálních věcí, řadu seminářů podvýboru pro osoby se zdravotním postižením a sociálně potřebné, zmíním například 5. dubna, 7. dubna a další, podvýbor pro pracovní právo a zaměstnanost, namátkou například dva semináře 3. března 2011, v neposlední řadě pak seminář 29. července k některým otázkám sociální reformy konaný pod mou záštitou. Cílem těchto seminářů bylo co nejvíce diskutovat téma sociální reformy právě pro jejich dopad na zdravotně postižené a sociálně potřebné.

V tomto bodě bych chtěl poděkovat za příkladnou práci pracovníkům Ministerstva práce a sociálních věcí, kteří při těchto diskusích poslancům výboru byli velmi nápomocni.

Na konci června 2011 bylo dohodnuto vedením výboru, že výbor vzhledem k zkráceným lhůtám tisků 372 a 373 a 374 bude jednat a sejde se 25. a 26. srpna 2011, tedy jako plánovaný výbor. Zároveň vznikla neformální skupina poslanců koaličních stran ve složení obě zpravodajky Lenka Kohoutová a Ivana Řápková, Gabriela Pecková a Jitka Chalánková, Dagmar Navrátilová a já. Členem skupiny byl také ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Tato skupina se od června přes celé prázdniny pravidelně scházela a snažila se společně najít největšího společného jmenovatele všech pozměňovacích návrhů a ty, které by měly zákony o sociální reformě vylepšit.

V tomto bodě musím vyzvednou velmi aktivní přístup zpravodajky k tiskům 373 a 374 Lenky Kohoutové, která odvedla největší díl práce. Zároveň musím kriticky přiznat, že pro pozdější projednávání tisků ve výboru měla tato skupina být posílena o členy opozičních stran. Vzhledem k věcnosti diskusí by toto prospělo většímu konsenzu projednávání sociální reformy, jejíž potřebu opozice nezpochybňuje a nepochybně uznává.

V rámci koaliční skupiny se docela podařilo zformulovat společný pozměňovací návrh. Hlavní problém byl zřejmě nesoulad mezi názorem předkladatele a této skupiny. Tato neshoda vyvrcholila na jednání výboru dne 25. srpna, kdy pro přerušení schůze bylo odročeno projednávání tisku 372, 373 a 374, a bylo dohodnuto s ministrem Drábkem, že ministerstvo výboru předloží tabulky vypořádaných pozměňovacích návrhů se svými stanovisky, a to do 29. srpna do 12 hodin, a to všem členům výboru pro sociální politiku elektronicky i písemně. K tomuto bodu bylo přijato usnesení číslo 56, které vám bylo rozesláno jako sněmovní tisk 372/1. Jednání výboru ze dne 25. srpna vzhledem k velkému počtu hostů z řad odborníků a laické veřejnosti pokračovalo veřejným slyšením, které navrhl předseda výboru, a výbor jej poté v tomto návrhu schválil a podpořil. Tohoto bodu se zúčastnili také zástupci ministerstva. Veřejné slyšení rovněž prospělo ke zklidnění diskuse k sociální reformě.

Chci poděkovat jednotlivým pracovníkům Ministerstva práce a sociálních věcí, kteří na materiálu pro výbor pracovali pravděpodobně i přes víkend. K jistému zkomplikování celého procesu došlo při doručování materiálu do výboru, kdy první verze z ministerstva dorazila do emailové stránky tajemníka výboru v 15.47 a byla rozeslána poslancům výboru v 15.58, tedy neprodleně. Další materiál, který se ovšem lišil jen v některých bodech, dorazil elektronicky do Sněmovny v 18.35. Rozeslán byl v 18.39. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP