(18.10 hodin)

 

Poslankyně Dagmar Navrátilová: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, zákon č. 561/2004 Sb., tedy školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, upravuje v § 78 až 82 pravidla konání maturitní zkoušky. Novelou vyhlášenou pod č. 242/2008 Sb. byla v § 78 odst. 1 a 2 stanovena struktura společné části maturitní zkoušky, přičemž definitivní model zkoušky počítá ve společné části s povinnými zkouškami ze tří zkušebních předmětů - českého jazyka a literatury, cizího jazyka a třetího předmětu z nabídky podle § 78 odst. 1 písm. c) až e). Přechodnými ustanovení však bylo zavedení třetí povinné zkoušky odloženo až na rok 2012 a zároveň se umožnilo, aby si žáci jako druhý zkušební předmět zvolili buď cizí jazyk, nebo matematiku. (V sále je hluk a neklid.)

Praxe ukazuje, že organizační a logistická náročnost zajištění společné části maturitní zkoušky vyžaduje, aby byla soustředěna pozornost na stabilizaci zkoušek z českého jazyka a literatury, cizích jazyků, popřípadě matematiky, zatímco třetí povinnou zkoušku je vhodné ještě odložit. Zavedení třetí povinné zkoušky má být spojeno také s bezvýjimečným stanovením cizího jazyka jako druhé povinné zkoušky, neboli nebude možné nahradit jej matematikou.

Na takovou změnu již v roce 2012 však řada středních škol, v nichž se podle dřívější právní úpravy povinná zkouška z cizího jazyka nekonala, není dostatečně připravena.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Promiňte, paní poslankyně. Dámy a pánové, já vás důrazně žádám o klid. Pokud si potřebujete něco vyřídit, prosím, běže do kuloárů.

Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Dagmar Navrátilová: Děkuji. Proto navrhujeme odložit zavedení třetí povinné zkoušky do praxe na školní rok 2013-2014 a do školního roku 2012-2013 zachovat možnost nahrazení zkoušky z cizího jazyka zkouškou z matematiky.

Účinnost zákona je navrhována dnem jeho vyhlášení, neboť je nezbytné, aby odklad zavedení třetí povinné zkoušky a možnosti nahradit zkoušku z cizího jazyka zkouškou z matematiky byl účinný ještě před termínem podání přihlášek k maturitní zkoušce pro školní rok 2011-2012 připadajícím na 15. listopad 2011.

Ačkoliv prvotním účelem navrhované právní úpravy není dosažení úspor prostředků veřejných rozpočtů, bude vedlejším důsledkem přijetí předkládaného zákona také dvouletý odklad nárůstu finanční náročnosti maturitní zkoušky souvisejícího s případnou realizací třetí povinné zkoušky. Roční náklady na třetí povinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky lze vyčíslit přibližně částkou 30 mil. korun. Podstatnou část těchto nákladů tvoří náklady na zajištění hodnotitelů zkoušek z cizího jazyka. Předkládaná úprava nebude mít žádné další hospodářské dopady ani finanční dopad na rozpočty územních samosprávních celků.

Předkládaný návrh není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, ani s právem Evropské unie.

Žádám o přikázání tohoto návrhu do školského výboru a současně také žádám o zkrácení lhůt pro jednání ve výborech na 40 dnů, protože je nám známo, že naši koaliční partneři nejsou ochotni podpořit projednávání tohoto návrhu podle § 90.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců VV.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Vlasta Bohdalová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré pozdní odpoledne, dámy a pánové, já budu velice stručná. Patřím k těm, byť nekoaličním, ale opozičním poslancům, kteří jsou proti tomu, aby se tento zákon projednával v devadesátce, protože rozhodně jako předsedkyně podvýboru pro regionální školství a členka školského výboru si přeji, aby tento zákon byl projednán především v tomto výboru. Vzhledem k tomu, že jsme právě skončili první rok maturitní zkoušky a na stůl nám chodí spousty poznatků od ředitelů a učitelů, kteří se maturitami zabývali, proto bychom rádi, aby, byť tedy po zkráceném projednávání 40 dnů, se tento materiál objevil ve školském výboru spolu s velkou novelou zákona 561, kterou jsme poslali do druhého čtení na minulé naší schůzi.

Bohužel si tady musím trošku ťuknout do Ministerstva školství. To jaksi při dávání této velké novely dohromady, kterou připravovalo rok, jaksi zapomnělo, že má zafixované maturity pouze na jeden rok, takže trošku se šturmuje v nepravou chvíli a na nepravém místě, ale my jsme ve výboru i v podvýboru připraveni projednat tuto normu a připravit ji společně s dalšími návrhy, s novelou 561, kterou budeme projednávat na příští schůzi. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu, ve které mám v tuto chvíli tři písemné přihlášky. Jako první vystoupí pan poslanec Ivan Ohlídal. Prosím, pane poslanče, mikrofon je váš.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem také jeden z poslanců, kteří se připojili k vetu na zrychlené projednávání této novely, tedy na projednávání této novely v rámci § 90 jednacího řádu. Mám k tomu tři důvody.

Prvním důvodem je to, že v § 90 by se měly probírat zákony nebo novely, které mají vyloženě technický charakter, nebo zákony a novely, které jsou urgentní a velmi významné pro společnost. Do žádné z těchto skupin tato novela nepatří. Druhým důvodem je to, že v důvodové zprávě k této novele jsem si přečetl, že je třeba ještě stabilizovat zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků, případně z matematiky. Je tam také v té důvodové zprávě řečeno, že některé školy nejsou připraveny k tomu, aby podle plánu, to znamená v roce 2012, byla zavedena třetí povinná zkouška z volitelného předmětu. V tom případě by samozřejmě byla zkouška z cizího jazyka už nezaměnitelná a nemohla být volitelná s matematikou, jak tomu bylo posledně, tento rok. A tam se říká, že právě co se týče těch cizích jazyků, nejsou některé střední školy dostatečně připraveny.

Já jsem se o tuto skutečnost zajímal a diskutoval jsem s mnoha řediteli různých středních škol na toto téma, i středních škol, kde zkouška z cizího jazyka zatím neprobíhala a probíhala tam jenom zkouška z matematiky, a byl jsem velmi překvapen, když mi bylo řečeno, že vlastně problém nepřipravenosti není ani tak na straně středních škol, ale spíše na straně ministerstva, případně jeho organizace CERMAT. Takže tato skutečnost mě hodně překvapila, a proto si myslím, že by bylo dobré provést regulérní proces při projednávání této novely a v rámci této skutečnosti jakýsi rozpor tohoto typu vysvětlit.

Je tu pak ještě třetí důvod pro mne a ten třetí důvod je podle mého názoru nejpodstatnější. Je jasné, že státní maturita musí být zavedena. Státní maturita může způsobit, že budeme schopni rozlišit střední školy podle jejich úrovně. Na základě toho potom bude možné změnit některé skutečnosti, které jsou nevhodné a způsobují pokles středního školství, a to především financování středních škol. Státní maturita je totiž velmi dobrým kritériem pro zhodnocení úrovně středních škol a potom také pro finanční příspěvky ze státního rozpočtu do těchto škol. Čili se zavede aspekt kvality, kritérium kvality do financování vysokých škol právě pomocí této státní maturity. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP