(18.00 hodin)
(pokračuje Boháč)

Ale k obecní policii. Tam jenom tři čtyři argumenty, proč by neměla být podřazena obecní policie pod Generální inspekci bezpečnostních sborů.

První z těchto argumentů: Obecní policie jsou orgánem obce zřízeny v její samostatné působnosti. Všichni, co jsme zde byli v komunální politice, víme, jakou roli obecní policie má sehrávat. I když mnohdy se nám tedy rozsah činnosti obecních policií vymkl kontrole, ale to je zase další téma k zákonu o obecní policii. Jedná se o otázku obecní samosprávy. Obecní policie není bezpečnostním sborem, tak to prohlásil i kolega Tejc, v tom pravém slova smyslu, proto podřazenost pod Generální inspekci bezpečnostních sborů postrádá na logice.

Obecní policisté jsou zaměstnanci obce, další argument. Nestandardní režim stíhání jejich trestných činů by byl ze stran obcí nebo mohl by být vnímán jako pokus o zásah do činnosti samosprávy.

Další argument: Policie, která obecní policisty stíhá, je na obci a obecních policiích nezávislá instituce. To znamená, že každý podléhá někomu jinému, je placen někým jiným, nehrozí nějaké podezření vzájemného si vycházení vstříc právě při stíhání obecní policie. A nebyly - ani si nevzpomínám, že by v posledních letech byly předloženy případy, kdy podjatost policie zmařila stíhání obecního strážníka. Nepamatuji tento případ.

Další argument, který je proti podřazenosti obecní policie pod Generální inspekci, je také ekonomická skutečnost. Kolega Tejc vzpomněl, že každý člen, příslušník Generální inspekce v podstatě bude stát možná 800, 900 tisíc korun ročně. Strážníků obecních je kolem 9 000. Toto podstatné rozšíření působnosti by samozřejmě mělo za následek viditelné zvýšení, ale viditelné zvýšení nákladů na činnost a plnění úkolů Generální inspekce.

Tolik asi ty argumenty. Možná ještě poslední argument: Při analýze kontrolních mechanismů v bezpečnostních sborech, na základě které byl návrh zákona vypracován, ta analýza rovněž nedoporučila zařazení obecní policie do působnosti Generální inspekce.

Tolik asi argumenty, proč obecní policie nepodřadit pod Generální inspekci. Ale bude dostatek prostoru se o tom bavit i na výboru pro obranu a bezpečnost. Toto je můj pohled v danou chvíli a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Vidím. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, paní předsedající. Paní a pánové, především, pokusím se být skutečně maximálně krátký.

Jsem velmi rád, že s výjimkou jedné parlamentní strany existuje shoda na tom, že tato instituce vzniknout má, a to co možná nejrychleji. Můžeme se samozřejmě přít o způsob jmenování vrchního generálního inspektora, můžeme diskutovat o tom, jaké další bezpečnostní sbory mají či nemají být začleněny pod tuto inspekci. Kupříkladu já velmi pléduji pro to, aby přinejmenším Úřad pro zahraniční styky a informace byl pod touto Generální inspekcí. Stejně tak s kolegou Paggiem mám rozdílný názor na to, zda složka ozbrojených sil, nikoliv bezpečnostních sborů, tedy vojenská policie, může být pod tímto útvarem. Ale to je věc, kterou budeme určitě diskutovat na výboru pro obranu a bezpečnost, stejně jako budeme diskutovat námět pana kolegy Tejce, co se obecních policií týče. Byť tam se domnívám, že tento sbor, který v tuto chvíli projednáváme, tedy Generální inspekce, zasahovat v žádném případě nemůže. Už jenom rozdílností poměrů, které mají zaměstnanci, respektive služebníci v této Generální inspekci, kteří jsou v poměru služebním, a zaměstnanci obcí, kteří jsou v poměru pracovním uvnitř městských policií.

Ale říkám, je to věc, která se bude diskutovat uvnitř výboru pro obranu a bezpečnost. Je trošku nešťastné, že se budeme muset scházet v průběhu měsíce srpna, to však se budou scházet i ostatní výbory, kterým dnes byly přikázány normy, které jsme projednávali v minulých hodinách a kde byla zkrácena lhůta na 40 dní.

Čili chci moc poprosit Sněmovnu, aby umožnila propuštění tohoto materiálu, tohoto tisku, do čtení druhého, aby mohla proběhnout debata uvnitř výboru pro obranu a bezpečnost následně zde ve Sněmovně. A abychom v nějaké rozumné podobě tuto Generální inspekci v co možná nejkratší době schválili.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nemám nyní nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy. Ptám se tedy, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak, končím obecnou rozpravu a chci se zeptat, jestli navrhovatel chce mít závěrečné slovo. Chcete, pane ministře? Nechcete. Prosím, pan zpravodaj se ujme ještě závěrečného slova.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já jenom stručně shrnu vystoupení v rozpravě. Vystoupilo celkem devět poslankyň a poslanců. Paní poslankyně Nedvědová a pan poslanec Nekl podali návrh na zamítnutí návrhu zákona a paní poslankyně Černochová zkrácení lhůty k projednání ve výboru na 40 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám za rekapitulaci návrhů, o kterých nechám za okamžik hlasovat. Ještě přivolám naše kolegy z předsálí, takže prosím o chviličku strpení. Zrekapituluji tedy, o čem budeme nejprve hlasovat. Padl zde návrh na zamítnutí a já nechám nejprve hlasovat o tomto návrhu. Je tu ještě návrh na odhlášení, takže prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Nyní již můžu zahájit hlasování, kterým hlasujeme o návrhu na zamítnutí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 44. Z přihlášených 143 pro 26, proti 92. Tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Má, prosím, někdo jiný návrh? Není tomu tam.

 

Nechám tedy hlasovat o návrhu na projednání výboru pro obranu a bezpečnost.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 45. Ze 144 přihlášených pro 141, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Dále zde zazněl návrh na zkrácení lhůty na 40 dní.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 46. Z přihlášených 144 pro 90, proti 52. Tento návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo

 

11.
Návrh poslanců Jana Drastichové, Dagmar Navrátilové, Marty Semelové
a Ivany Levé na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 396/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Byl podán návrh, aby byl vysloven souhlas již v prvém čtení podle § 90 odst. 2, nicméně obdržela jsem veto 53 poslanců a dvou poslaneckých klubů. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 396/1.

Nyní prosím, aby předložený návrh uvedla za omluvenou poslankyni Janu Drastichovou poslankyně Dagmar Navrátilová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP