(17.50 hodin)
(pokračuje Tejc)

Daleko důležitější je, jestli se dokáže politická reprezentace, případně ten, kdo o tom bude rozhodovat, rozhodnout správně a vybrat skutečně člověka nezávislého. A tady mám pochybnost. Pochybnost v tomto konkrétním případě. Protože když budu citovat pana prezidenta Klause po jednání, kdy hrozil pád této vlády, tuším, že to bylo před Vánocemi loňského roku, tak pan prezident tehdy řekl: "Došli jsme k určitým závěrům, zejména v problematice boje s korupcí, policejního prezidenta, budoucího vytvoření generálního inspektorátu bezpečnostních složek." Je tedy evidentní, že tato věc se stala věcí politickou. Toto není čistě odborná věc. Tento zákon je tady předkládán mimo jiné i proto, že se na tom shodla koalice a že je tady snaha o to, aby byly vyváženy síly. Nikoli možná síly kontroly a bezpečnostních složek, ale možná i síly politické. (Neustálý hluk v sále.)

Mnoho se spekulovalo o tom, kdo že se má stát oním ředitelem a zda nebude vliv Věcí veřejných na výběr policejního prezidenta nahrazen vlivem ODS na výběr ředitele této inspekce. Já už dál nechci spekulovat o tom, jak to dopadne, o tom rozhodne vláda. Uvidíme, jak se naplní předpoklady a spekulace médií, či nenaplní. Jenom bych si přál, abychom skutečně, pokud tento návrh zákona bude schválen, šli cestou k větší nezávislosti, nikoli k větší závislosti na politických stranách.

Tou druhou věcí, kterou jsem zmiňoval, je efektivita. Můžeme kritizovat to, jak fungují dnešní inspekce na jednotlivých ministerstvech. Na straně druhé žádné zásadní výhrady k jejich činnosti nejsou zaznamenány a ne vždy ta reorganizace -

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, já vás prosím o klid v jednacím sále. Prosím, pane poslanče, pokračujte.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Ne vždy ta reorganizace a reforma a převedení řízení do jednoho místa musí automaticky znamenat, že toto bude lepší a efektivnější.

To, co mě poněkud zaráží, je ona cena, kterou budeme muset zaplatit. Tento nový úřad bude mít zhruba 330 zaměstnanců a na ty každý rok, s výjimkou toho prvního roku, kdy ta částka logicky bude větší, budeme vynakládat zhruba 280 milionů korun. A to je ještě otázka, jestli to číslo je reálné a nebude vyšší. Je to téměř milion korun na každého zaměstnance. Zároveň si musím položit otázku, jestli - když očekáváme, že ta kontrola bude důkladnější, lepší, efektivnější, než je v současné době - to navýšení počtu o několik desítek osob a celkový počet zhruba 330 pracovníků této inspekce může v případě několika desítek tisíc zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů skutečně nějak zásadně zlepšit situaci. Proto si nemyslím, že bychom tento zákon měli považovat za nějaký zásadní přelom. Může to být změna k lepšímu. Může to být změna možná i k horšímu, pokud se nepovede úřad dobře nastavit, nastavit jeho fungování a dobře vybrat nového ředitele.

Přes to všechno, o čem jsem hovořil, sociální demokracie, a říkali to již kolegové, nebude navrhovat ani podporovat zamítnutí tohoto návrhu zákona, protože s těmi cíli se shodujeme a myslím, že o těch dalších věcech můžeme vést debatu na jednání výboru. Souhlasím s tím, že napsat podobný zákon a vůbec domyslet ty dopady je velmi složité a samozřejmě na některé nedostatky můžeme přijít i v průběhu legislativního procesu. Já věřím, že projednávání bude věcné a že i naše připomínky jako opozice budou alespoň zčásti zapracovány.

To, co bych ještě vytkl tomuto konkrétnímu návrhu, jsou dvě věci. Jednak ten návrh zákona některé věci podle mého názoru obsahuje nad rámec toho nutného a řeší se tam otázky, které by vůbec v souvislosti s Generální inspekcí řešeny být nemusely. To je především otázka funkčního období ředitelů bezpečnostních sborů. Já příliš nevidím logiku v tom, abychom v této chvíli řešili otázku, zda ředitel policejní či jiný, ředitel zpravodajské služby, má být ve své funkci vybírán opětovně po pěti letech a má být, či nemá být maximálně na dobu deseti let tímto ředitelem. Já jsem si přečetl, že se jedná o výrazné protikorupční opatření. Přiznám se, že příliš nechápu, v čem ta protikorupčnost tohoto opatření je.

Takže na jedné straně jsou tady věci, které možná by mohl řešit zákon zcela jiný, na straně druhé mi tam některé věci chybějí. Pan poslanec Paggio upozorňoval, a já bych se s ním shodl, že je potřeba debatovat o vojenské policii, o tom, jakým způsobem ji podřadit pod tuto inspekci. Jsem rád, že tam nejsou zahrnuty zpravodajské služby, protože podle mého názoru by to skutečně nebylo možné a znamenalo by to vážné komplikace v případě, že by tato věc byla takto řešena. Ale to, co mi tam nejvíc chybí a o co se budu snažit, aby bylo doplněno, je otázka kontroly obecních a městských policií.

Já myslím, že není možné, abychom nadále setrvávali ve stavu, kdy poměrně přísnou a důkladnou kontrolu Policie České republiky ze strany inspekce jsme ještě posilovali, zefektivňovali a zpřísňovali, a na straně druhé naprosto nedbali na to, že tady je rozptýleno po celé České republice několik tisíc příslušníků obecních a městských policií, kteří mají dnes rozsáhlé pravomoci, které jim tato Sněmovna a celý Parlament daly zejména v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích, a tito nebyli téměř pod žádnou kontrolou. Myslím, že ten korupční potenciál je u městské a obecní policie buď stejný, nebo možná ještě vyšší než u Policie České republiky.

Ten důvod je v tom, že pokud policista se dopustí tohoto trestného činu, tak logicky přichází o určité výhody, které jsou spojeny s tím, že je ve služebním poměru. V případě obecních a městských policií nechci zavádět tu debatu na téma podmínek pro přijetí do sborů a o tom, kde to je náročnější, kde méně, ale myslím, že skutečně ten korupční potenciál tady je a měli bychom se tím zabývat. Určitě to nebude řešení, pokud se rozhodneme kontrolovat obecní a městské policie díky tomuto návrhu zákona, nebo prostřednictvím tohoto zákona, tak to nebude řešení jistě systémové a čisté, protože každý může namítnout, že to není ten bezpečnostní sbor v tom pravém slova smyslu. Nicméně myslím, že alespoň v určitých částech bychom měli dát kompetence této Generální inspekci, provádět kontrolu na úseku obecních a městských policií, protože dnes skutečně ta kontrola je dána spíše těm, kteří je řídí a zřizují, a já si nemyslím, že by primátoři a starostové, byť se o to řada z nich snaží a tyto obecní a městské policie mnohdy mají docela sofistikované kontrolní mechanismy, měli dostatek možností a příležitostí skutečně tyto policie kontrolovat.

Proto bych chtěl avizovat, že bychom rádi vedli debatu právě o rozšíření kompetencí Generální inspekce ve vztahu k obecním a městským policiím. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Zdeněk Boháč, poté pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, já bych si dovolil krátce ve svém vystoupení zareagovat na kolegu Tejce v tom momentu, kdy hovoří o potřebě podřazenosti Generální inspekce, tedy obecních policií. Tam z mé strany je jednoznačný nesouhlas.

Geneze celého tohoto zákona, správně bylo řečeno kolegou Bublanem, je možná pětiletá. Já si vzpomínám, že všichni ministři vnitra, s kterými jsem hovořil, poslední čtyři, v tom byla shoda, že tento zákon potřebujeme a tady Generální inspekce bezpečnostních sborů je opravdu potřebným subjektem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP