(17.20 hodin)
(pokračuje Nedvědová)

Podle § 57 odst. 2 návrhu dále kontrolní orgán provádí kontrolu podle odst. 1 v organizačních částech inspekce. Podmínkou zahájení kontroly je vyrozumění předsedy vlády o této kontrole. Není však zřejmé, zda bude moci kontrolovat jen něco, či skutečně všechny stránky činnosti úřadu, a to včetně rozpracovaných věcí, a zda budou inspekce a její pracovníci povinni předložit všechny potřebné doklady, zprávy, vysvětlení apod. Pokud tedy nepředloží tyto zprávy, je otázka vysvětlení jejich neúplnosti a nesprávnost sankce. Pro potřebu takovéhoto upřesnění nemusíme chodit daleko, je možno vzpomenout například situaci u NKÚ, kdy odmítl předložit doklady Poslanecké sněmovně.

Pochopitelně mám připomínky i k dalším ustanovením návrhu. Za velmi kontroverzní považuji zkoušku spolehlivosti podle § 41. I když je občas až nekriticky považována za jednu z hlavních metod odhalování osob se sklony k trestné činnosti, např. ke korupci, jde stále o policejní provokaci a umělé vytváření trestné činnosti, která však jako taková nemůže být podle platných právních předpisů i stanoviska Ústavního soudu trestně stíhána. Pokud někdo tvrdí něco jiného, či dokonce se snaží v rozporu s tímto stanoviskem postupovat, závažným způsobem podrývá samotnou podstatu demokratického a právního státu, ať už si o jeho existenci u nás myslíme cokoliv. Takové otázky by měly být řešeny v mezích práva a v mnohem větší míře by měla být zajištěna bezpečnost osob oznamujících trestnou činnost a jejich beztrestnost, zejména užitím institutu účinné lítosti, který je v trestním zákoníku poměrně široce uveden, ovšem s výjimkou úplatkářství.

Dále pak považuji za vhodné, aby Generální inspekce, která provádí ve věci šetření, a tedy je operativním orgánem, pak zahajovala trestní stíhání a vedla vyšetřování. I nadále by toto mělo příslušet státnímu zástupci a Generální inspekce by mu měla být plně k dispozici.

Chápu, že současný stav není zcela ideální, ale Generální inspekce není lék a tuto situaci nevyřeší, zejména ne v takové podobě, jak je tímto zákonem předkládána. S ohledem na tyto námitky proto navrhuji, aby návrh zákona byl zamítnut. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Josef Nekl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Nekl: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, členové vlády, já chápu, že vládní návrh zákona vychází z programového prohlášení vlády a zejména strategie vlády proti korupci.

Současný stav prošetřování trestných činů příslušníků bezpečnostních sborů je takový, že trestné činy příslušníků Policie České republiky objasňuje, prověřuje a následně vyšetřuje inspekce Ministerstva vnitra, a trestné činy příslušníků celní správy a vězeňské služby objasňují a prověřují jejich orgány v postavení policejního orgánu a vyšetřuje je Policie České republiky stejně jako u kterékoliv jiné kategorie pachatelů.

Návrh zákona je vnitřně rozporný, v některých částech zcela nelogický a klade značné nároky na státní rozpočet a rovněž na zvýšení tabulkových míst příslušníků a občanských zaměstnanců nového bezpečnostního sboru. Poukazuji zejména na tyto aspekty navrhovaného zákona:

1. Působnost Generální inspekce se má vztahovat na všechny trestné činy příslušníků bezpečnostních sborů a dále na trestné činy občanských zaměstnanců bezpečnostních sborů spáchané při plnění jejich pracovních úkolů.

2. To se však netýká příslušníků a občanských zaměstnanců zpravodajských služeb a hasičského záchranného sboru a zejména se to netýká samotné Generální inspekce. Trestné činy jejích příslušníků a občanských zaměstnanců má prošetřovat a vyšetřovat opět Generální inspekce. Fungování Generální inspekce si vyžádá nové náklady na státní rozpočet. Podle důvodové zprávy činí toto navýšení v prvním roce téměř 140 mil. Kč a v každém dalším roce téměř 280 mil. Kč, a to bez přihlédnutí k inflaci a nepředvídaným potřebám generální inspekce.

3. Fungování Generální inspekce si kromě toho vyžádá 88 nových tabulkových míst, z toho 41 příslušníků a 47 občanských zaměstnanců.

Jak vláda dále v návrhu uvádí, je jejím hlavním cílem bojovat pomocí tohoto zákona proti korupci. Nezaznamenal jsem však ani v důvodové zprávě vysvětlení, jak při současném stavu šetření trestných činů u bezpečnostních sborů dochází ke korupci. Ne zcela jasné vztahy mezi inspekcí Ministerstva vnitra a Policií České republiky přesto vedou vládu k vytvoření nového bezpečnostního sboru s tak významnými dopady na státní rozpočet.

Jinak než úsměvným nelze označit návrh v části týkající se trestných činů občanských zaměstnanců celní správy a vězeňské služby. Jejich trestné činy spáchané v souvislosti s plněním pracovních úkolů má prošetřovat a vyšetřovat Generální inspekce. U občanských zaměstnanců celní správy bude jejich trestné činy spáchané mimo plnění pracovních úkolů snad nadále řešit Policie České republiky. U občanských zaměstnanců vězeňské služby mají její trestné činy spáchané mimo plnění pracovních úkolů nově šetřit policejní orgány této služby, takže když vznikne podezření ze spáchání trestného činu, přijede Policie České republiky, a kdo také jiný, samozřejmě, a když zjistí, že jde o občanského zaměstnance vězeňské služby, zavolá policejní orgán vězeňské služby a odjede. Policejní orgány vězeňské služby přitom působí uvnitř tohoto bezpečnostního sboru, zejména ve věznicích. Vládní řešení zcela postrádá logiku.

Vládní návrh, jak již tady bylo řečeno, rozšiřuje provádění takzvaných zkoušek spolehlivosti, dosud používané pouze ve vztahu k příslušníkům Policie České republiky, i na další osoby. Vláda argumentuje dobrými zkušenostmi s jejich prováděním právě u Policie České republiky. Přitom se zřejmě neptala právě policistů.

Zkusme si představit konkrétní běžnou situaci. Policista zastaví vozidlo, protože zjistí, že jeho řidič překročil rychlost jízdy, řidič nabídne policistovi úplatek, policista samozřejmě neví, zda není právě podroben zkoušce a není utajovaně nahráván. Takže pokus o úplatek oznámí. Nejde-li však o zkoušku, tak stojí tvrzení proti tvrzení. Policista navíc riskuje, že řidič ho obviní z křivého obvinění. Pokud si sám svůj zákrok nenahraje nebo nemůže pokus o úplatek dokázat jinak, tak věc skončí jeho oznámením. Rostou oznámení, ale výsledky protikorupčního boje jsou nulové.

Přitom se vláda dne 18. 5. 2011 zabývala rozšířením těchto zkoušek i na celou řadu dalších osob. Usnesením číslo 371 sice analýzu možnosti takového rozšíření pouze vzala na vědomí, ale toto rozšíření neodmítla. Oprávněně se proto domnívám, že utajované nahrávání pod záminkou ověření spolehlivosti občanů tohoto státu se stává programem této vlády a není již výsadou pouze poslanců strany Věci veřejné. Aby se občané mohli účinně bránit, nezbude jim, než používat stejnou metodu.

Zásadně nemohu souhlasit s projektem, kdy jeden podezřívá druhého a tajně se vzájemně nahrávají a zaměstnanci ve veřejném sektoru jsou a priori označení za nedůvěryhodné.

Jenom závěrem k vystoupení paní poslankyně Černochové prostřednictvím paní předsedající. Řekla, že je úsměvné, že je zařazen i paragraf, který určuje chování příslušníků těchto sborů - slušnost, ohleduplnost, možná pěkně oblečený, učesaný a oholený. Já si myslím, že to patří do normálního slušného chování člověka, který je vybrán do této situace, a nikoliv aby to bylo uzákoněno přímo jako zákonná norma.

Ze všech těchto důvodů proto navrhuji a připojuji se k návrhu, aby vládní návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů byl již v prvním čtení zamítnut. Děkuji. (Potlesk z levé strany.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Viktor Paggio. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Viktor Paggio: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jak již zde bylo řečeno před chvílí, tak v českých silových institucích prostě není dobře nastaven systém brzd a protiváh, systém nezávislé kontroly. Proto je tento návrh na Generální inspekci jistě pozitivním krokem. Vyvádí kontrolu policistů, celníků a příslušníků vězeňské služby mimo ty organizace a mimo vliv příslušných ministrů. Zákon zavádí také zkoušky spolehlivosti, které budou aplikovány na členy bezpečnostních sborů, které zde už byly vyjmenovány, a které byly součástí programu Věcí veřejných. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP