(12.40 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další faktická poznámka pan poslanec Opálka, poté pan poslanec Rykala a paní poslankyně Wenigerová. To jsou tři faktické poznámky, které jsou před námi. Pan poslanec Opálka jako první. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. Možná nevděčně, ale přece jenom bych chtěl reagovat na poznámku pana předsedy Stanjury ke krádeži komunistů. Víte, krádež je určitá definice. Je to kategorie, samozřejmě subjektivně si to můžeme vykládat jak chceme. Ty přesuny majetku od Bílé Hory až po současnost zde byly obrovské, ale systém znárodnění přece jenom ten majetek tady zanechal a mohl se restituovat. Možná někdy devastovaný, jindy samozřejmě zhodnocený a mohli jste ho privatizovat. A pravá krádež přišla až teď, kdy ti majitelé kolikrát sedí na ostrovech, aby byli chráněni a nedosáhla na ně nejenom Česká republika, ale také Spojené státy americké. A tomu já říkám krádež! (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další faktická poznámka pan poslanec Adam Rykala. Prosím.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, já jsem si neuvědomil ve své řeči, že to může vyznít jako urážka paní poslankyně Peake. Proto pokud to tak vyznělo, tak se samozřejmě paní poslankyni omlouvám.

Na druhou stranu samozřejmě já jsem paní poslankyni považoval vždycky za chytrou ženu od té doby, co jsem ji poznal v Poslanecké sněmovně, a po tom, co předváděla tato vláda v uplynulém roce, ty koaliční neshody, které tady byly, tak každá jednotlivá politická strana, která v té vládě sedí, měla z vlády odejít, pokud si chtěla zachovat nějakou čest. A samozřejmě pokud bych byl na místě paní poslankyně Peake, tak bych do takové vlády nevstupoval.

Omlouvám se jí tedy ještě jednou, pokud to vyznělo jako urážka.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní paní poslankyně Wenigerová. Prosím, faktická poznámka.

 

Poslankyně Jaroslava Wenigerová: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, při poslechu svého předřečníka poprvé i podruhé musím říci, že u tak mladého člověka, který studuje ekonomickou fakultu v Ostravě, bych tolik ekonomické neznalosti neočekávala, tolik demagogie u tak mladého člověka bych neočekávala, a přestože se paní kolegyni Peake omluvil, tak to, co řekl po té omluvě, neguje tu omluvu. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní další faktická poznámka pan poslanec Rykala.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji paní poslankyni Wenigerové. Jenom prostřednictvím paní předsedkyně - nejsem jediný ekonom, který hovoří o tom, že druhý pilíř v České republice být nemá. A hovoří o tom pravicoví ekonomové.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Nyní se vracíme k řádným přihláškám. Pan poslanec Antonín Seďa dostane slovo nyní, poté pan poslanec Miroslav Opálka.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Já se marně dívám, opět tady není žádný ministr. (Nesouhlasné hlasy.) Je tady, omlouvám se panu ministrovi Chalupovi. Já budu mít konkrétní dotazy a chtěl bych, aby tady pan ministr a předkladatel byl. Možná že mě poslouchá v kuloárech, možná přijde a potom dotazy zodpoví.

Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, vládní návrh zákona o důchodovém spoření, sněmovní tisk 412, má za cíl zavést druhý pilíř penzijního systému, a to vyvedením části pojistného na důchodové pojištění. Já osobně nesouhlasím s tímto návrhem, a to z několika důvodů. Tím prvním je skutečnost, že tímto návrhem dojde k výraznému oslabení solidarity v průběžném důchodovém systému. Cílem navrhovaného opt-outu není totiž dosažení stability penzijního systému či dosažení vyšších důchodů pro většinu účastníků, ale větší diverzifikace příjmů z penzijního pojištění. Tím druhým problémem je privatizace části důchodového systému způsobem, který se neosvědčil v řadě států. Současná vláda jde na ruku soukromým finančním společnostem bez ohledu na negativní dopady na výši budoucích penzí. Třetím problémem je, že již dnes existuje soukromé penzijní připojištění se státním příspěvkem. Pokud průměrný výnos stávajících penzijních fondů je kolem 1 % ročně a vývoj mezd ročně až 4 %, pak s růstem mezd dochází ke snižování efektivity zhodnocování finančních prostředků. Nehledě na skutečnost, že průměrná měsíční úložka účastníků nedosahuje ani 500 korun. Opravdu nerozumím tomu, že namísto úpravy stávajícího připojištění se zavádí rizikový druhý pilíř s opt-outem.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, marně jsem v důvodové zprávě hledal hodnocení dopadu regulace, takzvanou RIA, či nějaké ekonomické či sociální analýzy fungování soukromého penzijního systému. V důvodové zprávě se pouze dočteme, že budou existovat transformační náklady, které má pokrýt zvýšená sazba daně z přidané hodnoty. Ovšem opět bez konkrétní finanční specifikace. Jsem přesvědčen, že vláda záměrně nevypracovala RIA, protože by se odhalila podstata problému, a tím bude nakonec nízký počet účastníků spořících v tomto druhém pilíři.

Zároveň celý navrhovaný systém je sice sešroubován různými regulacemi, ale bude vyžadovat další administrativní náklady spojené nejen s fungováním a vytvořením centrálního registru, ale i s dohledem České národní banky či nového systému v České správě sociálního zabezpečení. Opět o výši těchto nákladů není v důvodové zprávě ani zmínka. Proto bych požádal pana ministra financí jako předkladatele tohoto návrhu, aby nám ukázal a řekl, které náklady s tím souvisí, jaké budou administrativní náklady a podobně.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, podle mého názoru by měla Poslanecká sněmovna trvat na vypracování ekonomických a sociálních dopadů na současný průběžný důchodový systém. Podle veřejně dostupných informací a podle platných zákonů, které určují výši odvodů na sociální zabezpečení a zejména na důchodový systém, by v každém měsíci měl být jistý přebytek peněz na důchodovém účtu. Zároveň však existují miliardové pohledávky za plátce pojistného. Pan ministr práce a sociálních věcí - a opět mě mrzí, že tady není - by nám měl sdělit, kolik peněz jde měsíčně na výplatu důchodů, kolik peněz by se mělo vybrat podle vyměřovacího základu a výše pojistného a jaký je skutečný měsíční příjem na důchodový systém.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, osobně nesouhlasím s předloženým návrhem, a proto se připojuji k jeho zamítnutí již v prvém čtení. A pokud by tento návrh neprošel, navrhuji z důvodu scházející RIA a dalších relevantních podkladů vrátit návrh předkladatelům do dopracování.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl pan poslanec Seďa. Dalším přihlášeným je pan poslanec Miroslav Opálka. Avizuje, že jeho vystoupení určitě bude delší, než aby mohlo skončit ve 13 hodin, kdy je tedy plánována přestávka na to, aby mohl proběhnout organizační výbor a oběd. Takže přerušuji nyní projednávání tohoto bodu, sejdeme se o půl třetí. Ve 13 hodin se sejde organizační výbor.

 

(Jednání přerušeno ve 12.48 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP