(9.30 hodin)
(pokračuje Vilímec)

Návrh zákona se skutečně týká oblasti dosud upravené zákonem č. 42/1994 Sb. Nicméně vláda se přiklonila k názoru, že tento návrh obsahuje tak stěžejní změny, že je není možné provést novelou stávajícího zákona, a proto předkládá samostatný návrh zákona.

Jak pravil pan ministr, tento návrh především obsahuje dlouho požadované oddělení majetku penzijních fondů od majetku účastníků penzijního připojištění, v souvislosti tedy s důchodovou reformou upravuje stávající třetí složku důchodového systému zavedením doplňkového penzijního spoření.

Prostředky účastníků penzijního spoření budou umístěny do takzvaných účastnických fondů spravovaných nově založenými penzijními společnostmi. Tento návrh také, a to je potřeba zdůraznit, předpokládá uzavření stávajícího systému penzijního připojištění se státním příspěvkem a jeho stávajícím účastníkům bude umožněno buď setrvání v takzvaném transformovaném fondu, anebo dobrovolný přechod do nového doplňkového penzijního spoření.

Penzijní společnost shromažďuje peněžní prostředky do účastnického fondu tak, jako jsme zvyklí, to znamená z příspěvků účastníků, zaměstnavatelů, státního příspěvku. Pan ministr mluvil o tom, že se mírně mění výše a podmínky výplaty státního příspěvku. Chci jen doplnit, že se zvyšuje státní příspěvek oproti současnému stavu, který je postaven na 50 až 150 korunách, na 90 až 230 korun, s tím ale, že nárok na státní příspěvek vzniká tehdy, pokud účastník platí 300 korun měsíčně.

V části 13 tohoto zákona je popsána transformace penzijního fondu. Stávající penzijní fond předloží návrh transformačního projektu České národní bance do 60 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona s žádostí o jeho schválení. Penzijní fond dnem transformace nezaniká a stává se penzijní společností podle tohoto zákona.

Pokud se týká výplatní fáze, penzijní společnost bude vyplácet pouze penze na dobu určenou, jednorázové vyrovnání a odbytné. Pro umožnění výplaty doživotních penzí nebo penzí s pevně stanovenou dobou výplaty a pevně stanovenou výší budou do systému zapojeny životní pojišťovny nebo pojišťovny, podobně jako je to u nároků spojených s důchodovým spořením.

Na konci své zpravodajské zprávy bych chtěl říci, že tento návrh je potřebný, a to i bez ohledu na vznik druhého pilíře důchodového systému. Upravuje věci, které byly již delší dobu považovány za nezbytné ve vztahu k fungování stávajících penzijních fondů. Navrhuje se účinnost k 1. lednu 2013, podobně jako u předchozího návrhu zákona, s výjimkou několika ustanovení, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení, a ustanovení spojených s prokazováním odborné způsobilosti, která naopak nabývají účinnosti až dnem 1. ledna 2014.

Doporučuji, aby i tento návrh byl postoupen do druhého čtení, a avizuji, jako tomu bylo v prvním případě, že v podrobné rozpravě také podám návrh na zkrácení lhůty k projednání ve výborech na 40 dnů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane zpravodaji, jen upozorním, abyste podal návrh v obecné rozpravě, protože jsme v prvním čtením a podrobná rozprava nebude probíhat. V tuto chvíli přerušuji projednávání bodu číslo 8, otevírám bod číslo 9, kterým je

 

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření
a zákona o doplňkovém penzijním spoření
/sněmovní tisk 414/ - prvé čtení

Opět poprosím pana ministra financí Miroslava Kalouska, aby se alespoň formálně ujal slova.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek I v tomto případě se, dámy a pánové, s vaším laskavým dovolením odvolám na svoji řeč k bodu 7. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře, a požádám pana zpravodaje Vladislava Vilímce, aby se ujal své úlohy.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, tento poslední tisk ze série stěžejních důchodových zákonů je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. Předkládaným návrhem se mění znění celkem 23 dalších zákonů. Účelem tohoto návrhu je zajistit obsahový a terminologický soulad zákona o důchodovém spoření a zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření s dalšími zákony.

Rozsahem k významnějším změnám dochází u zákona o dani z příjmu, zákona o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákona o důchodovém pojištění a pak také zákona o správních poplatcích. V zákoně o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se promítá samozřejmě účast pojištěnce na důchodovém spoření, v zákoně o důchodovém pojištění se upravují nároky účastníka také druhého pilíře, to znamená důchodového spoření. Zákon o správních poplatcích stanovuje výši poplatků spojených s vydáváním povolení penzijním společnostem či dalším osobám podle zákonů upravujících doplňkové penzijní spoření a důchodové spoření.

Tento zákon je změnový, logicky navazuje v přísné logice na ony první dva návrhy zákona, takže není myslím nějaký obšírný komentář úplně potřeba. Jako zpravodaj proto doporučuji postoupení do druhého čtení tohoto zákona, nebo tohoto návrhu zákona, a opět avizuji, že v obecné rozpravě podám návrh také na zkrácení lhůty k projednání tohoto návrhu na 40 dnů ve výborech.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám

 


sloučenou obecnou rozpravu

do které je nyní osm přihlášek, dvě přihlášky jsou s přednostním právem. S faktickou se hlásí pan poslanec David Rath. Prosím.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, dobré dopoledne. Já jsem tady poslouchal pana ministra Kalouska a musím smeknout. Je to skutečně starý lišák. (Smích z poslaneckých lavic ČSSD.) Připravil úžasný zákon, kde každý rok, když to klapne, z našich daní dáme 20 miliard soukromým investičním fondům, 20 miliard plus minus každý rok, po dobu příštích zhruba 30 let, než budou muset vydat jedinou korunu zpět. Pohádkový byznys. Já doufám, že vznikne První Kalouskův penzijní fond šťastného stáří, kam budeme moct svěřit své peníze a peníze ze státního rozpočtu, abychom doufali a věřili, že je za 30 let někdo nestačí rozkrást.

Dámy a pánové, takovýto podvod jsme tady ještě nezažili. Proti tomu vypadá kuponová privatizace jako dětské cvičení na spartakiádě. Pane ministře financí, já smekám. Skutečně začíná film Podraz v přímém přenosu.

Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: S přednostním právem se přihlásil k vystoupení pan poslanec a místopředseda Zaorálek a pan předseda Sobotka a také se hlásí s faktickou pan ministr financí. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já to nechci komentovat věcně, jenom pojmově. I já se domnívám v souladu s předřečníkem, že se nejedná o důchodové pojištění, ale o důchodovou daň, v takovém případě by měl pravdu, kdyby říkal z našich daní. Nicméně Ústavní soud je jiného názoru. Ústavní soud jasně řekl, že se jedná o pojistné, a podle toho také rozhodoval. Kdo jsem já, abych se hádal s Ústavním soudem...? Je to prostě pojistné.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Tak ještě jednou faktická poznámka pana poslance Ratha.***
Přihlásit/registrovat se do ISP