(9.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Seznámím vás s omluvou pana poslance Jiřího Paroubka, který se omlouvá dnes od 10 do 11 hodin z pracovních důvodů.

 

Nyní přivolávám ještě naše kolegy a hlasováním formálně potvrdíme náš souhlas se sloučením rozpravy k tiskům číslo 7, 8, a 9.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro sloučení této rozpravy. Kdo je proti?

V hlasování číslo 27 z přihlášených 150 poslanců pro 94, proti 17, návrh byl přijat. Děkuji.

 

Nyní poprosím zpravodaje k tisku číslo 412 pro prvé čtení pana poslance Vladislava Vilímce o jeho zpravodajskou zprávu. Prosím.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, pan ministr mi ulehčil mou povinnost zpravodaje, protože poměrně detailně rozebral tisk 412.

Chtěl bych říci, že cílem nejen prvního tisku 412, ale i těch dalších dvou je vytvořit a umožnit vícesložkový systém důchodového zabezpečení. Současný systém je totiž založen fakticky výhradně na průběžné financování vyplácených důchodů, tedy na tzv. prvním pilíři důchodového systému. Systém, jak víte, je financován z důchodového povinného pojištění. Současná sazba důchodového pojištění, dovolím si připomenout, je 28 % vyměřovacího základu, z čehož 21,5 % platí zaměstnavatel a 6,5 % zaměstnanec.

Je třeba si uvědomit a je to zcela evidentní, že v důsledku demografického vývoje roste podíl seniorů. Nepříznivě se mění poměr plátců do důchodového systému, tedy těch, kteří přispívají, ekonomicky aktivních, a důchodců, těch, kteří jsou příjemci sociálních dávek systému důchodového zabezpečení. Klesá podíl plátců a stoupá podíl důchodců. Dnes připadají na jednoho důchodce zhruba dva ekonomicky aktivní lidé, plátci sociálního pojištění. Pokud se systém neupraví a nedojde k důchodové reformě, v roce 2050 podle některých analýz bude poměr 1 : 1. Tím samozřejmě dochází již teď ke schodku na tzv. důchodovém účtu. Schodek ročně činí zhruba 30 miliard korun.

Jisté postupné prodlužování věku odchodu do důchodu, které bylo schváleno na minulém jednání Sněmovny, alespoň zčásti upravuje počet přispěvatelů a příjemců dávek. Je však evidentní, že pouze tento parametrický posun nemůže v budoucnu zajistit financování důchodů, které by odpovídalo současné životní úrovni důchodců.

Sotva může být lékem další zvyšování odvodů na důchodové zabezpečení, což by mělo negativní dopad na cenu práce, zaměstnanost a ekonomický růst.

Návrh zákona tak v souladu s programovým prohlášením vlády upravuje systém důchodového spoření jako další, a to je třeba podtrhnout, dobrovolný způsob, jakým mohou účastníci doplnit po vzniku nároku vyplácení důchodů z onoho průběžného financování o naspořené prostředky.

Nebudu detailně mluvit o jednotlivých pasážích zákona, poněvadž pan ministr uvedl, kdo se může stát účastníkem tohoto důchodového spoření, z čeho bude důchodové spoření financováno, mluvil také o tom, že prostředky důchodového spoření budou obhospodařovat a spravovat penzijní společnosti, které budou založeny podle onoho druhého zákona, druhého tisku. Také se zmínil o tom, že budou vytvořeny čtyři důchodové fondy, od konzervativních, tzn. důchodový fond státních dluhopisů, konzervativní důchodový fond, až po vyvážený a dynamický důchodový fond, je možné měnit strategii spoření, je možné i přicházet k jednotlivým penzijním společnostem, to vše zaznělo již ve zprávě předkladatele.

Návrh zákona také upravuje nároky z důchodového spoření, o tom také mluvil pan ministr financí. Na základě tzv. pojistné smlouvy o pojištění důchodu vzniká nárok účastníkovi na vyplácení buďto doživotního starobního důchodu, doživotního starobního důchodu se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu 3 let ve stejné výši, anebo starobního důchodu na dobu 20 let, či sirotčího důchodu na dobu 5 let, podle toho, jak účastník zvolí.

Pojistnou smlouvu o pojištění důchodu může uzavřít pouze pojišťovna, která je podle zákona oprávněna provozovat na území ČR životní pojištění. Každá smlouva o důchodovém spoření, to tady možná ještě nezaznělo, a následně i pojištění důchodu bude registrováno správou centrálního registru, což by mělo být Generální finanční ředitelství.

Návrh zákona také podrobně vymezuje pravidla jednání s účastníky, tak aby nedocházelo k pokusům o klamavou reklamu. Také uvádí velmi detailně, co všechno obsahuje každoroční výpis důchodového spoření. Penzijní společnost povede na každého účastníka osobní důchodový účet, který se skládá z peněžního podúčtu a z majetkového podúčtu. Dohled podle tohoto zákona vykonává Česká národní banka.

Důchodové fondy, a zaznělo to také z úst pana ministra, budou vytvářeny na základě obdobných pravidel jako standardní podílové fondy, ale škála aktiv bude oproti těmto fondům zúžena hlavně v oblasti akcií a derivátů. Nastavení pravidel fungování důchodového spoření, jak uvádí vláda, jak uvádí předkladatel, vychází z nejmodernějších principů regulace institucí působících na finančním trhu a navrhovaný systém je založen na osvědčených principech kolektivního investování s cílem významně omezit míru investičního rizika.

Doporučuji proto, aby tento návrh byl propuštěn do druhého čtení. Avizuji také, že v obecné rozpravě dám návrh na zkrácení doby projednání ve výborech na 40 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane zpravodaji. V tuto chvíli přerušuji projednávání bodu č. 7, otevírám bod č. 8. Tím je

 

8.
Vládní návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření
/sněmovní tisk 413/ - prvé čtení

Požádám ministra financí pana Miroslava Kalouska, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, zřejmě jsem se nechal strhnout vaší ochotou spojit rozpravu, takže jsem při bodu 7 předložil body 7, 8 a 9. Pokud jsem tak učinil nesprávně, tak se omlouvám, nicméně věcně na té řeči nemám co měnit, takže se pouze odkazuji na své vystoupení k bodu 7, kde jsem představil i novelu zákona o důchodovém spoření.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Poprosím pana zpravodaje, aby se ujal své úlohy vztahující se k bodu 8.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, další tisk se týká zákona o doplňkovém penzijním spoření. Tímto tiskem - jedná se o samostatný tisk, nikoli novelu zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem - tímto vládním návrhem se uskutečňuje několik důležitých změn v oblasti penzijního připojištění se státním příspěvkem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP