(14.40 hodin)

 

Poslanec Petr Skokan: Já jsem chtěl jenom prostřednictvím paní předsedající pozdravit pana kolegu Ratha a říci mu, že s ním v ničím nesouhlasím a že nám neříká pravdu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Nyní je řádně přihlášen pan poslanec Antonín Seďa. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Paní předsedkyně, vážený pane předsedo vlády, vážení ministři, vážené poslankyně a poslanci. V prvním čtení jsem zde na plénu Sněmovny varoval před plíživou snahou navrhovatelů zavést do našeho zdravotnictví prvky řízené zdravotní péče. Péče, která je nejen finančně nákladnější, ale která především není zainteresovaná na kvalitě zdravotní péče. Lékař přece nemůže být existenčně závislý na tom, kolik uškudlí na svých pacientech. Rozhodování o způsobu léčby musí mít v rukou lékař, který plně zodpovídá za léčbu pacienta.

Druhým problémem je zvýšení spoluúčasti pacientů v průběhu tří let o šest procent. Ale cílem reformy nemůže být zvyšování spoluúčasti pacientů, nehledě na skutečnost, že další zvyšování spoluúčasti pacientů nepřináší zvýšenou efektivitu ani pro lékaře, ani pro samotné pacienty. Rozhodující přece musí být zdravotní stav pacienta, a ne množství peněz v jeho peněžence či na jeho kontě. Stejně chybný je předpoklad vlády, že navrhovaná reforma nepřinese žádné negativní sociální dopady. Tomu přece nemohou uvěřit ani sami vládní koaliční poslanci a poslankyně. Vždyť pouhé zvýšení spoluúčasti vytáhne z kapes zejména rodin s dětmi a důchodců 15 až 18 mld. korun ročně.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, novela zákona o veřejném zdravotním pojištění je kritizována nejen opozicí, odbory, zaměstnavateli, ale zejména samotnými lékaři a zdravotnickými organizacemi, kteří se oprávněně obávají nespravedlností, které tato zdravotní reforma zavádí. A pokud vláda nestojí o podporu a spolupráci zdravotníků či opozice, pak se obávám, že to nemůže skončit jinak než špatně. Pouze chci připomenout, že tři čtvrtiny výdajů na zdravotnictví hradí systém veřejného zdravotního pojištění a tyto náklady táhnou zejména zaměstnanci, kteří do systému přispívají více než dvojnásobně oproti drobným podnikatelům.

Další nespravedlností jsou stropy zdravotního pojištění či velmi nízké platby za státní pojištěnce. Vždyť jen plánované zvýšení daně z přidané hodnoty bude pro zdravotnictví v roce 2012 znamenat propad 5 mld. korun a o rok později dokonce 8 mld. korun. Další snížení peněz ve zdravotním systému, a to o 3 mld., je plánováno v rámci navrhované daňové reformy. Vláda tak na pacienty přenáší nejen plnou úhradu současného deficitu zdravotního pojištění, ale též budoucí deficity plynoucí z reforem současné vládní koalice.

Vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, novela zákona o veřejném zdravotním pojištění je v řadě ustanovení v rozporu s platnou Ústavou České republiky a zejména s Listinou základních práv a svobod zejména v zavedení nerovnosti v přístupu ke zdravotní péči hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Vládní koalice balamutí veřejnost tvrzením, že současný rozsah zdravotní péče plně hrazené ze zdravotního pojištění bude zachován. Tomuto klamu již nemohou věřit ani sami předkladatelé návrhu zákona. A protože komplexní pozměňující návrh nebyl dostatečně projednán s odbornou zdravotnickou veřejností a zejména neprošel standardním připomínkovým řízením, pokud neprojde zamítnutí návrhu zákona, navrhuji vrátit návrh do druhého čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl pan poslanec Seďa. Nyní je přihlášen pan poslanec Pavel Holík.

 

Poslanec Pavel Holík: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, musím ještě jednou vystoupit, i když je mi jasné, že již asi nic neovlivním.

V současné době projednáváme novelu zákona, jehož součástí je i změna ve výši poplatků za pobyt v léčebnách dlouhodobě nemocných, tzv. LDN. Uvažovaný poplatek má být stanoven ve výši 300 korun za den. Rád bych se zde k této záležitosti vyjádřil.

Osobně se domnívám, že stanovení poplatku v této výši se stane pro mnohé pacienty objektivně vyžadující dlouhodobou odbornou péči nedosažitelným. Částka 300 korun za den představuje měsíční poplatek zhruba 9 000 korun. Vzhledem k tomu, že se v léčebnách dlouhodobě nemocných léčí pacienti těžce nemocní, a tudíž bez možnosti zajistit si prostředky na pobyt vlastní prací, je tato částka vysoká. Pacienti takto upoutaní na lůžko jsou povětšinou lidé starší, pobírající důchod, a jak víte, výše tohoto důchodu mnohdy nedosahuje částky 9 000. Kdo jim tedy doplatí tuto částku? Rodinní příslušníci? Nebude tento přístup znamenat, že se péče pro pacienty v LDN stane nedostupným nadstandardem? Jakou tedy bude schopné zdravotnictví lidem potřebujícím péči LDN a nemajícím dostatek prostředků nabídnout jinou alternativu? Nebo snad budou v LDN hospitalizováni pouze do výše, kterou budou moci zaplatit? A co pak s nimi bude dál? Otázek je mnoho, bohužel odpovědi dosud nejsou známy. Jak se na péči budou podílet zdravotní pojišťovny, do kterých pacienti v současné době v LDN přispívali, dokud byli pracovně činní?

V navrhované novele je celá řada nepřijatelných skutečností. Většina již byla podrobena kritice. Přesto ještě jedna otázka, a to úhrada vakcín pro očkování dětí. Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost spolu s Odbornou společností praktických dětských lékařů jsou velmi znepokojeny nad možnou úpravou zákona č. 48 týkající se změny úhrady vakcín pro pravidelná očkování. V připravované novele je průlomově měněn systém získávání a úhrady vakcín právě pro pravidelná očkování. Navržený systém ve svém důsledku povede ke kolapsu dosud dobře fungujícího systému očkování dětí v České republice. Zvolený postup proto pokládám za velmi nešťastný.

To je také jeden z důvodů, proč nemohu v žádném případě hlasovat pro navrhovanou reformu zákona č. 48. A opravdu, zvažme ještě jednou, jestli opravdu dneska třetí čtení dokončíme, nebo jestli není ještě nějaká šance vrátit to zpět do druhého čtení a nějaké úpravy ještě provést.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dále je přihlášen pan poslanec Jiří Zemánek.

 

Poslanec Jiří Zemánek: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, v souvislosti s tímto projednávaným zákonem ve svém příspěvku se pokusím upozornit ještě jednou pana ministra Hegera a zároveň spolutvůrce zákona na možný důsledek připravovaného posílení úlohy pojišťoven. Vycházím z připomínek praktiků, řady lékařů Olomouckého kraje, kteří upozorňují na úpravu podmínek smluv lékařů s jednotlivými zdravotnickými pojišťovnami, kdy se připravuje alternativa výpovědní lhůty tři roky pro ambulantní zařízení a resp. pět let pro lůžková zařízení. A to bez udání důvodu. Domnívám se, že toto opatření může vytvořit podhoubí pro korupci úředníků, managementu jednotlivých pojišťoven.

I když tento záměr, jak pan ministr již několikrát zdůraznil, není součástí aktuálního legislativního návrhu, je dle vyjádření pracovníků Ministerstva zdravotnictví v časopise Lékařské komory Tempus Medicorum č. 6 z roku 2011 - cituji - "musí pojišťovny disponovat možností vypovědět smlouvu zařízení nebo lékaři, které v dané oblasti není třeba". A dále cituji: "Pojišťovna přihlédne jak k odbornému zázemí, tak k ceně za poskytovanou péči a vybere pro své pacienty to nejlepší zařízení." A dále uvádí: "Není žádný důvod, proč by měla ve své síti udržovat lékaře nepřizpůsobivé a neefektivní." Z uvedeného vyplývá, že kdo je efektivní a kdo je přizpůsobivý, to rozhodne management zdravotní pojišťovny, jinými slovy geniální a poctivý úředník.

Vláda, která se zaštiťuje heslem o konkurenceschopnosti ekonomiky v konkurenčním prostředí, zde nastavuje systém elitářského výběru. Zdravotnictví přece nesmí být hodnoceno pouze ekonomicky. Podle Ministerstva zdravotnictví by měli doktoři soutěžit transparentně. Z výše uvedeného je jasné, že nebude soutěž o pacienta, ale o náklonnost a shovívavost úředníka pojišťovny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP