(Jednání pokračovalo v 9.31 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, budeme pokračovat v jednání dnešní schůze. Než přistoupíme k projednávání následujícího bodu číslo 21, přečtu další omluvu. Omlouvá se pan poslanec Jiří Petrů z dnešní schůze od 18.15 hodin.

 

Nyní můžeme přistoupit k projednávání bodu číslo 21, kterým je

 

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 269/ - druhé čtení

Z pověření vlády uvede návrh zákona pan ministr Ivan Fuksa. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vládní návrh zákona o vydání zákona, kterým se mění zákon o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Důvodů, které vedly vládu k předložení tohoto zákona o soudních poplatcích, je více, ale ty stěžejní lze označit za tyto následující, a to: Vzhledem k růstu průměrné hrubé měsíční mzdy soudní poplatky ve své stávající výši dostatečně již neplní svoji regulační a preventivní funkci a nebrání tak podávání šikanózních návrhů. V roce 2000 byla průměrná hrubá měsíční mzda 13 500 korun, přičemž v roce 2009 činila už 23 500 korun. Dále - v důsledku kumulované inflace ve výši 23,9 % za roky 2000 až 2009 došlo k zásadnímu zvýšení provozních výdajů soudů. Dále - sazby soudních poplatků v současnosti neodpovídají ekonomickým a společenským poměrům v České republice, také dále dochází k neustálému nárůstu celkového počtu souzených případů, a to i tzv. šikanózních návrhů. Je třeba zvýšit uvážlivost a odpovědnost účastníků za využívání soudního systému.

Tento návrh projednal ústavněprávní výbor a přijal následující pozměňovací návrhy.

Je to zavedení nové položky sazebníku se sníženou sazbou za návrh na zahájení řízení s návrhem na náhradu majetkové újmy v penězích. Soudní poplatek nebude v tomto případě vybírán podle základní sazby, ale bude činit 2000 korun do částky 200 000 korun a jedno procento z požadované částky přesahující 200 000 korun. Podle stejné položky bude poplatek vybírán i v případě odvolání.

Paušální osvobození od soudních poplatků pro navrhovatele v řízení o náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, který byl pravomocným odsuzujícím rozhodnutím v trestním řízení se svým nárokem nebo v jeho zbytku odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních.

Dále v položce 8 sazebníku, a to je řízení o náhradě škody způsobené při výkonu veřejné moci, se navrhuje doplnit, že poplatková povinnost podle této položky se vztahuje rovněž na rozhodnutí o trestu nebo o ochranném opatření, a dále, že se poplatek podle této položky vybere i za odvolání.

Dále zrušení navrhované položky 39, což je poplatek za zvýšení pohledávky v insolvenčním řízení, a další změny legislativně technického charakteru byly.

Se všemi těmito pozměňovacími návrhy ústavněprávního výboru lze vyslovit souhlas. Proto doporučuji přijetí návrhu zákona, kterým se zmíněné zákony mění. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 269/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka ústavněprávního výboru poslankyně Ivana Weberová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Vážená paní předsedající, vážené paní kolegyně, kolegové, já musím říct, že pan ministr, ačkoliv není ministrem spravedlnosti, tak plně precizně nám tady uvedl materii, takže já již nemám co dodat. Jinak pozměňovací návrhy nebyly zatím podány. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádné písemné přihlášky. Pan poslanec Šnajdr se hlásí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Vážená paní předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, Já bych si dovolil načíst drobný technický pozměňovací návrh k tomuto vládnímu návrhu zákona. Omlouvám se vám všem, že ho pouze načtu v této chvíli a že jeho textové znění bude rozdáno dodatečně, nicméně tento diskomfort je na margo dnešního zařazení tohoto bodu.

Rovněž avizuji, že k tématu tohoto pozměňovacího návrhu proběhne ještě před hlasováním ve třetím čtení diskuse mezi zástupci Ministerstva spravedlnosti jako předkládajícího resortu a zástupci Ministerstva zdravotnictví jako řekněme resortu dotčeného tímto pozměňovacím návrhem.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane poslanče, jenom uveďte tento návrh, ale musí zaznít ještě v podrobné rozpravě. Teď jsme v obecné.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Aha. Omlouvám se. Dobře. Já ho načtu v podrobné.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. Hlásí se ještě někdo? Prosím, pan poslanec Polčák. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážená paní předsedkyně - předsedající, pardon, ještě ne předsedkyně - já bych si dovolil v obecné rozpravě pouze poukázat na téma, které souvisí s projednávaným tiskem. Načtu jej rovněž v podrobné rozpravě, nicméně považuji za důležité se vyjádřit k usnesení ústavněprávního výboru k této obecné části rozpravy.

Chtěl bych poukázat na to, že s tím, jak se s materií vypořádal ústavněprávní výbor, až na jednu drobnou výjimku zcela souhlasím. Je důležité sdělit, že poplatek za přihlášku do insolvenčního řízení ve výši 2000 korun, který byl v původní předloze, podle mého názoru skutečně neodpovídá tomu, co lze z insolvenčního řízení očekávat. Většinou mnohdy jsou ty výplaty z konkurzu, resp. dnes z insolvence, ve výši korunových položek, to znamená ten dvoutisícový limit by byl zcela nesmyslný. V tuto chvíli považuji za důležité také, že dochází ke zvýšení práv ochrany pachatelů - resp. obětí trestné činnosti pachatelů tak, jak se s tím vypořádal ústavněprávní výbor.

Nicméně já stále si myslím, že i když došlo díky usnesení ústavněprávního výboru k benefici ve prospěch těch, kdo podávají žalobu na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem i v odvolacím řízení, myslím, že je skutečně nemravné, aby stát požadoval po občanech, kteří jsou tímto státem poškozeni a mají na to soudní rozsudek, to znamená došlo k vydání nezákonného rozhodnutí nebo došlo k nesprávnému úřednímu postupu a tito občané se proti tomuto státu domáhají svých nároků na náhradu takto vzniklé újmy či případné škody, tak aby tomuto státu neplatili za toto soudní řízení paušální poplatek ve výši 2000 korun. Nikdy tomu tak nebylo v historii České republiky, ani v době do roku 1989 nebyl zaveden tento poplatek.

Tudíž já se v podrobné rozpravě přihlásím k pozměňovacímu návrhu, který vám také nebyl ještě rozdán do lavic, protože jsem netušil, že bude zařazeno na dnešní schůzi Sněmovny, a navrhnu příslušnou změnu tohoto tisku.

Děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP