(9.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám, pane poslanče. Dalším přihlášeným je pan poslanec Chvojka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Chvojka: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já budu krátký. Již v rámci prvního čtení a na výboru Česká strana sociálně demokratická avizovala, že s tímto návrhem zákona má problém. Zvýšení soudních poplatků dle našeho názoru představuje zásah do práv občanů na přístup k soudům a to znamená snížení či úplnou nemožnost dosáhnout svých práv. Proto v rámci podrobné rozpravy dáme návrh na zamítnutí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak.

Končím obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou. Prosím, pan poslanec Šnajdr.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Děkuji, paní předsedající. Teď už jsem slyšel dobře.

Já si dovolím načíst pozměňující návrh, který bude znít: V § 11 odst. 1 písm. b) se za slova "státní sociální podpory" vkládají slova "pojistného na veřejné zdravotní pojištění". A dále v § 11 odst. 2 písm. d) se text doplňuje o "a náklady, náhrady nákladů k léčení".

Abych odůvodnil krátce tyto dvě technické změny. Ve vládním návrhu došlo k určité nesystémové změně, a to že od soudních poplatků jsou osvobozeny veškeré veřejné instituce, nebo chcete-li, Česká republika, územně správní celky a veřejné fondy, fondy v postavení správců daně, tj. například finanční úřady, Česká správa sociálního zabezpečení. Ve stejném postavení jsou veřejné zdravotní pojišťovny, které vybírají daň, jsou povinny z tohoto titulu k úkonům správce daně, to je k úkonům stejným, jako mají například finanční úřady a Česká správa sociálního zabezpečení. Veřejné zdravotní pojišťovny nemohou volně rozhodovat o tom, kterou pohledávku budou, či nebudou vymáhat, a musí vždy ze zákona postupovat způsobem stejným, jako je například finanční úřad či Česká správa sociálního zabezpečení. Je tedy na výsost logické, aby byly i z titulu tohoto zákona ve stejném postavení. Pokud by se tak nestalo, jednalo by se o dodatečné náklady převyšující částku 100 milionů Kč ročně proti stávajícímu právnímu stavu.

Stejně tak to druhé doplnění týkající se náhrad nákladů léčení v podstatě dává ten paragraf do logické souvislosti a zajišťuje stabilitu základních fondů veřejného zdravotního pojištění, protože náhrady nákladů léčení jsou příjmem základního fondu veřejného zdravotního pojištění, tedy toho, z kterého se hradí péče, a mají tedy postavení veřejného fondu.

Toť krátce odůvodnění.

Jak již jsem avizoval, tím, že došlo ke změně v programu, tento bod měl být projednáván příští týden a byli jsme dohodnuti se zástupci resortů spravedlnosti i zdravotnictví, že si ještě probereme tuto věc, to znamená, já to dopředu avizuji a s výsledkem tohoto jednání vás seznámím, až budeme hlasovat ve třetím čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Jak jsem už avizoval, tak v rámci podrobné rozpravy bychom chtěli dát návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Polčák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážená paní předsedající, já bych se formálně přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který vám ještě do lavic rozdán nebyl, nicméně předpokládám, že tomu tak bude. Týká se to skutečně té nemravnosti, kterou opravdu vnímám, to je tedy placení soudních poplatků za to, když žaluji stát v případě, kdy mě stát poškodil a toto poškození je zjištěno v rámci nezákonnosti daného aktu, to znamená, když předtím proběhlo určité soudní řízení, z něhož vyplynulo, že se jedná o nezákonné rozhodnutí, anebo kdy došlo k nesprávnému úřednímu postupu klasicky při průtazích v soudním řízení.

Takže v návrhu zákona se v části první článku 1 v dosavadním novelizačním bodu 14 za písmeno l) tečka nahrazuje čárkou a zařazuje nové písmeno m), které zní: "m) náhrada škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření nebo nesprávným úředním postupem".

Dále bod 2. V návrhu zákona se v části první v článku 1 v dosavadním novelizačním bodu 15 za písmeno l) tečka nahrazuje čárkou a zařazuje nové písmeno m), které zní: "m) náhrada škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření nebo nesprávným úředním postupem".

A bod 3 mého pozměňovacího návrhu je, že se v návrhu zákona v části první v článku 1 v dosavadním novelizačním bodu 19 položka č. 8 zrušuje a dosavadní položky včetně odkazů na ně se v souladu s přijatými změnami přečíslují.

To je podstata mého pozměňovacího návrhu. Já jsem měl i trošičku jakési výhrady k tomu, že rozdíl mezi elektronickým platebním rozkazem a běžným poplatkem za soudní podání je malý. Dneska to jsou 4 % ku 2 %, v návrhu je to 5 % ku 4 %, nicméně v této části si dovolím být koaličně konsenzuální. Pokud jde ale o ten návrh z hlediska nezákonných rozhodnutí nebo nesprávných úředních postupů, tak považuji za vhodné, aby skutečně to osvobození zůstalo zachováno. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám, pane poslanče. Ptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu.

Chci se zeptat, jestli chce ještě navrhovatel nebo zpravodaj mít závěrečné slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Vážená paní předsedající, vážené poslankyně a poslanci, jenom krátká věc. Já si myslím, že řeč čísel je zcela nezpochybnitelná. Jenom připomenu, že za rok 2000 až 2009 kumulovaná inflace byla skoro 25 %, proto je zcela oprávněné, aby tento návrh byl na stole.

A jenom jedna malá připomínka. Shodou okolností jako z pozice tedy náměstka ministra financí jsem tento materiál spolupředkládal v úřednické vládě a tam naštěstí ten návrh prošel i díky hlasům poslanců, respektive ministrům nominovaným za ČSSD.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane ministře. Paní zpravodajko? Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Děkuji za slovo. Já bych pouze shrnula, že k navrhované novelizaci byl přijatý pozměňovací návrh ústavněprávního výboru, který tady podrobně rozebíral pan ministr. Dále pozměňovací návrh poslance Šnajdra, pozměňovací návrh poslance Polčáka a návrh na zamítnutí návrhu pana poslance Chvojky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. Končím tedy čtení tohoto návrhu. Děkuji.

 

Můžeme přistoupit k projednávání bodu číslo

 

99.
Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního
závěrečného účtu České republiky za rok 2010 v Poslanecké sněmovně
a jejích orgánech a návrh na přikázání vládního návrhu státního závěrečného
účtu a jeho kapitol a závěrečných účtů státních fondů výborům k projednání

K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení rozpočtového výboru č. 116 z jeho 13. schůze ze dne 6. dubna t. r. Předložené usnesení uvede předseda rozpočtového výboru poslanec Pavel Suchánek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Jak již bylo řečeno, rozpočtový výbor projednal tento tisk na 13. schůzi dne 6. dubna 2011 a doporučil Poslanecké sněmovně schválit tento postup dle tabulky, kterou jste všichni obdrželi. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. Než budeme pokračovat, oznámím, že náhradní kartu č. 12 má pan poslanec Zemek.

Prosím předsedu rozpočtového výboru pana Suchánka, aby spolu se mnou sledoval u stolku zpravodajů všeobecnou rozpravu, kterou tímto otevírám. Táži se, jestli se někdo hlásí do všeobecné rozpravy. Není tomu tak. Končím všeobecnou rozpravu.

Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP