(12.00 hodin)

 

Poslanec Jiří Papež: Ještě jednou hezký den, dámy a pánové. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Dovolte mi, abych vás stručně seznámil s tím, že zemědělský výbor projednal Výroční zprávu o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2009 a Roční účetní závěrku za rok 2009 na své druhé schůzi dne 8. září, a jak již řekl pan ministr ve svém úvodním slově, doporučil Poslanecké sněmovně tento materiál podle sněmovního tisku 32 schválit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji pěkně. V tuto chvíli zahajuji obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Nikdo se nehlásí, a proto rozpravu uzavírám. Přistoupíme k rozpravě podrobné, písemnou přihlášku taktéž žádnou nemám. Pan zpravodaj.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Já bych pouze upřesnil to, co jsem již avizoval, že tedy navrhuji v podrobné rozpravě Poslanecké sněmovně schválit Výroční zprávu Pozemkového fondu České republiky za rok 2009 a Roční účetní závěrku Pozemkového fondu České republiky za rok 2009, podle sněmovního tisku 32.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji pěkně. Budeme o tom návrhu hlasovat. Hlasování zahajuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 57 z přihlášených 132 poslanců pro 106, proti 2. Návrh byl přijat. Tím končí projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k bodu následujícímu, kterým je

 

71.
Návrh I. změny rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2010
/sněmovní tisk 125/

I tento materiál uvede ministr zemědělství pan Ivan Fuksa, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, páni poslanci, důvody předložení Návrhu I. změny rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2009. Rozpočet Pozemkového fondu projednala a schválila Poslanecká sněmovna České republiky v dubnu roku 2010 na 78. schůzi. V dubnu 22 roku 2010 byl zákonem č. 140/2010 Sb. změněn zákon 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a právě podle tohoto zákona vláda může rozhodovat o použití příjmů Pozemkového fondu České republiky na národní doplňkové platby k přímým podporám pro rok 2010 ve výši 1,5 miliardy korun. Na podporu značky Klasa - a na podporu značky Klasa ve výši 150 milionů korun. A dále Pozemkový fond České republiky může poskytovat finanční prostředky, které lze čerpat v závislosti na průběhu prací postupně na pozemkové úpravy, a to ve výši až 400 milionů korun ročně.

Vzhledem k této skutečnosti přijetí zákona 140/2010 Sb., předkládá Pozemkový fond České republiky I. změnu rozpočtu na rok 2010.

S ohledem na přijatý zákon dochází ke změně následujících položek schváleného rozpočtu.

1. Ostatní výdaje se navyšují z 360 milionů korun na 2 miliardy 60 milionů, tj. o 1,7 miliardy korun.

2. Celkové výdaje se navyšují z 1,7 miliardy korun na 3,4 miliardy, tj. o 1,7 miliardy korun.

3. Celková finanční bilance k 12. měsíci roku 2010 se snižuje z 3,7 miliardy, upraveno podle skutečnosti k 1. 1. 2010, na 2,23 miliardy korun.

Materiál projednala dozorčí rada Pozemkového fondu v červnu letošního roku. Vzala ho bez připomínek na vědomí. Rovněž vláda projednala uvedený návrh v září letošního roku a doporučuje Poslanecké sněmovně dokument schválit.

Zemědělský výbor na svém zasedání v říjnu 2009 projednal příslušný materiál a doporučuje Poslanecké sněmovně I. změnu rozpočtu Pozemkového fondu na rok 2009 schválit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji také a chci vás seznámit s tím, že tento sněmovní tisk projednal zemědělský výbor, usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk číslo 125/1. Prosím pana zpravodaje zemědělského výboru pana poslance Jiřího Papeže, aby nás o jednání výboru informoval.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte, abych ve své zpravodajské zprávě připomněl, že předkládaný materiál, tedy I. změna rozpočtu Pozemkového fondu na rok 2010, reaguje na změnu zákona číslo 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu, kterou jsme přijali v minulém volebním období na jaře letošního roku. Já jsem byl jeden ze spolupředkladatelů tohoto zákona, takže jsem rád, že vláda reaguje na námi přijatý zákon a mění i rozpočet Pozemkového fondu České republiky ve smyslu změny zákona.

Zemědělský výbor projednal předložený sněmovní tisk č. 125 na své 4. schůzi 27. října letošního roku. V tomto usnesení, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 125/1, zemědělský výbor za prvé bere na vědomí, že se mění celková bilance Pozemkového fondu tak, jak již řekl pan ministr ve svém úvodním slově, a zároveň zemědělský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně návrh I. změny rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2010, podle sněmovního tisku 125, schválit s tím, že ukazatel ostatní výdaje se zvyšuje o 1,7 miliardy korun ve struktuře, která je uvedena v tabulce, máte ji před sebou ve sněmovním tisku 125/1.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Hlásí se pan poslanec Skopal. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající. I k tomuto bodu byla velká diskuse v zemědělském výboru a samozřejmě já beru v úvahu to, že tato částka byla již projednána v rámci rozpočtu na rok 2010 a věřím tomu, že jakmile se tyto prostředky převedou, tak doopravdy následně podle harmonogramu budou vyplaceny v rámci přímých plateb, protože již máme zakotveny finanční prostředky cca ve výši 900 milionů. Samozřejmě je to plus minus - nebo 880, jak mi tady napovídá pan ministr, děkuji. A nerad bych, aby další prostředky byly zakotveny v rámci resortu Ministerstva zemědělství, protože já už jsem si zažil, že jakoby rádoby rezervy v rámci Ministerstva zemědělství ve výši 13 miliard potom byly převedeny do rozpočtu Ministerstva financí a nevím, kde skončily. Takže bych rád určitou garanci od pana ministra, protože on ví, že dneska budou velké diskuse se zemědělci. Není to jenom diskuse na Žofíně, která bude probíhat odpoledne, ale jsou to i jednání na Skalském dvoře se zemědělci, a já vždycky říkám, že to zemědělství je takový hrnec, kde vypadá, že je klidný, ale on pod pokličkou vře a může taky vybuchnout a já bych se toho nerad dočkal, protože zemědělci v ulicích, to není příjemná situace ani pro nás jako opozici. Proto věřím, že tyto prostředky budou téct do zemědělství v té výši, a jsem takový optimista, že si myslím, že snad za rok 2010 bude zemědělství v černých číslech, i když se hovoří o tom, že určitě bude, protože ceny zemědělských komodit šly vysoce nahoru, ale nesmíme zapomenout, že to je u kvalitních komodit, kdežto úroda v letošním roce není v té kvalitativní úrovni, jako byla v roce 2009, a samozřejmě není i v té výši. To víme všichni. Máme problémy s bramborami, s obilovinami i s dalšími komoditami, jak tady řekl pan předseda klubu KSČM, který mluvil o vepřovém v jiném bodě.

Takže já apeluji na pana ministra. Klub sociální demokracie chce, aby finanční prostředky tekly tímto směrem, podpoří tento přesun, ale naším zájmem je a budeme monitorovat, a tvrdě monitorovat, rozhodnutí ministerstva v této oblasti a v případě jakýchkoliv úhybných manévrů budeme v rámci našich možností samozřejmě tvrdě i zasahovat. Děkuji. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP