(11.50 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Prosím, abychom se napříště vždycky, když budeme rozhodovat o něčem, co souvisí se zemědělstvím a venkovem, zamýšleli i nad touto rovinou, a chceme-li, aby český občan, obyvatel venkova, zemědělec byl skutečným správcem na svých majetcích, aby mu k něčemu ty majetky vůbec byly, tak změňme svoje uvažování tímto směrem!

Doporučuji v souladu s usnesením výboru vzít zprávu na vědomí. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: To byla zpravodajská zpráva. Nyní zahajuji všeobecnou rozpravu. Hlásí se do ní pan poslanec. Prosím, máte slovo. Jinak písemnou přihlášku nemám žádnou.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající. Hodnotíme zde zprávu o stavu zemědělství za rok 2009. Já jsem rád, že v tomto roce zemědělství bylo v černých číslech a že docházelo i k tomu, že dotace do zemědělství měla vzrůstající trend. Ale nesmíme zapomenout na to, že zatím výše finančních toků do zemědělství v ČR je o hodně níž, než je to v okolních zemích, ať už je to Německo, Rakousko, Francie a další.

Nechci hodnotit rok 2009. Ten jsme dost prodiskutovali v zemědělském výboru a nechci vás s tím zdržovat. Chci jenom říci, že doufám, a pan ministr již má za sebou sto dní hájení, kdy jsme vůči němu byli benevolentnější, že i rok 2010 bude v černých číslech. Diskuse o tom, zda 900 mil. na přímé platby zaparkovat, či nezaparkovat, byla krásná, ale já věřím tomu, že zemědělce to nepoškodí a že zde budeme mít dále české potraviny. To, že budeme dávat peníze do marketingu, je krásná věc, ale pokud potraviny nebudeme mít vyrobeny a ty komodity, tak nebude co podporovat. Já samozřejmě slibuji panu ministrovi, že budeme důrazně monitorovat jeho rozhodnutí tak, aby to byla rozhodnutí pomáhající českému zemědělství, které samozřejmě chápe, že situace není jednoduchá, že finanční zdroje nejsou, ale věřím tomu, že na úkor zemědělství nebude ministr financí čerpat z tohoto resortu víc peněz než z resortů jiných, což zatím doposud podle rozhodnutí vlády bylo. Věřím i tomu, a budeme o tom diskutovat, že opatření, která na ministerstvu připravuje, ať jsou to protierozní opatření a další, která se připravují, ať je to otázka nulové částky do přímých plateb, o které budeme jistě značně diskutovat, a myslím si, že i v bodě 71, změna rozpočtu Pozemkového fondu, že to nebude pravdou a že se nedočkáme toho, že naše zemědělství půjde do úpadku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu poslanci Skopalovi. Ptám se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Neeviduji žádnou přihlášku, proto rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Ani zde nemám písemné přihlášky žádné a nevidím, že by si někdo přál v této rozpravě vystoupit, proto i podrobnou rozpravu - no neukončuji! Zeptám se pana zpravodaje, zda by nechtěl přednést výborové usnesení, abychom o něm v duchu jednacího řádu hlasovali.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Dobře, děkuji za slovo. Paní předsedající, zopakuji tedy, že zemědělský výbor navrhuje Poslanecké sněmovně vzít Zprávu o stavu zemědělství za rok 2009 na vědomí.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Návrh zazněl. V tuto chvíli končím podrobnou rozpravu. Ptám se pana ministra a pana zpravodaje - chci se ujistit, že si nepřejí vystoupit už. (Nepřejí.) Děkuji pěkně. Přivolám naše kolegy a prosím, připravme se k hlasování.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto přednesený návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 56 z přihlášených 128 poslanců pro 106, proti 1. Návrh byl přijat. Usnesení též schváleno, přijato a končím projednávání tohoto bodu.

 

I dalším bodem bude bod pana ministra zemědělství. Je jím

 

70.
Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2009
a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2009
/sněmovní tisk 32/

Pan ministr zemědělství je připraven. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, důvod k předložení výroční zprávy o činnosti a roční účetní závěrky za rok 2009 - předkládají se na základě zákona 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zprávu o činnosti a roční účetní uzávěrku za rok 2009 projednala dne 29. 4. 2010 dozorčí rada Pozemkového fondu a doporučila je předložit ministrovi zemědělství s návrhem na projednání vládou. V srpnu letošního roku projednala materiál vláda, která ve svém usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně PČR, aby předložený materiál schválila.

Krátká rekapitulace údajů k 31. 12. 2009. K tomuto datu Pozemkový fond spravoval zemědělskou půdu o celkové výměře 273 tis. hektarů, to je o 50 tis. hektarů méně než v předešlém roce 2008, a ostatní majetek, což jsou budovy a stavby, v zůstatkové hodnotě 2,7 mld. korun. V této částce je zahrnuto 653 spravovaných bytů, což je o 143 méně než v závěru roku 2008.

Nároky oprávněných osob byly v roce 2009 vypořádány v celkovém objemu 345 mil. korun, a to jednak převodem náhradních pozemků, budov a staveb, jednak zápočtem na úhradu kupní ceny pozemků prodávaných podle zákona o prodeji půdy, a dále poskytnutím finanční a peněžité náhrady. V roce 2009 bylo dle zákona o půdě nabídnuto oprávněným osobám 2,4 tis. hektarů náhradních pozemků. Zájemci se přihlásili z toho o 560 hektarů. V nabídce podle § 7 zákona o prodeji půdy bylo nabídnuto 36,7 tis. hektarů, oprávněné osoby se přihlásily o 2,2 tis. hektarů půdy.

Pozemkový fond v roce 2009 rovněž vypořádal nároky na nepeněžité náhrady za nevydané pozemky podle § 16 odst. 1 zákona o půdě. K 31. 12. 2009 byly takto vypořádány nároky v hodnotě 472,2 mil. korun. Podle zákona o prodeji půdy převedl Pozemkový fond v roce 2009 25 tis. pozemků o výměře 42 tis. hektarů, z toho 3,4 tis. pozemků o výměře 803 hektarů převedl bezúplatně.

V roce 2009 bylo realizováno 114 samostatně privatizovaných jednotek. Ke konci roku 2009 Pozemkový fond ČR evidoval pohledávky v jmenovité hodnotě 17,3 mld. korun, což představuje oproti stavu k předešlému roku nárůst o 1,4 %. Z celkového objemu tvořily pohledávky před lhůtou splatnosti cca 94,2 %, zbývající část tvořily pohledávky po lhůtě splatnosti.

Příjmy Pozemkového fondu za rok 2009 činily 2,3 mld. korun, výdaje činily 2,8 mld. korun. Stav finančních prostředků Pozemkového fondu k 31. 12. 2009 dosáhl výšky 3,7 mld. korun.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny na svém jednání v září letošního roku přijal usnesení číslo 12, jímž doporučuje Poslanecké sněmovně výroční zprávu Pozemkového fondu za rok 2009 a roční účetní závěrku Pozemkového fondu za rok 2009, předkládaný sněmovní tisk 32, schválit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji pěkně. Usnesení zemědělského výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisk 32/1. Prosím pana zpravodaje výboru poslance Jiřího Papeže, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl také návrh usnesení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP