(17.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Reálně žádný prostor pro debatu nechcete. A já vám opakuji, co jsem říkal ráno: Tohle je prostě slabá pozice. Je to prostě neodvaha, kterou projevujete. Ta neodvaha, která se promítá do zahraniční politiky a kterou projevujete tady v této Sněmovně a opakovaně. Neodvaha a neochota mluvit, argumentovat a říci si, co je skutečný národní zájem této země. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Tom Zajíček, zatím poslední přihlášený.

 

Poslanec Tom Zajíček: Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych přednesl procedurální návrh, který se týká sněmovního tisku 519, který jsme před malou chvílí projednali v rámci prvého čtení. Žádám proto o zařazení tohoto sněmovního tisku, to je 519, do druhého a třetího čtení v okamžiku, kdy bude otevřeno druhé a třetí čtení schůze 32. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále k programu 32. schůze? Již nikdo. Budeme nyní hlasovat o jednotlivých návrzích tak, jak byly předneseny.

 

První přednesla paní poslankyně Šojdrová - zařadit na 32. schůzi druhé a třetí čtení sněmovního tisku 455, to znamená dva body, bod do druhého a bod do třetího čtení. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 172 z přítomných 162 poslankyň a poslanců pro návrh 160, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Druhý v pořadí byl pan místopředseda Zaorálek. Ten navrhl dva body, z toho druhý bod byl zavetován.

 

Takže budeme hlasovat jenom o bodu číslo 1, volba členů dočasné komise Parlamentu České republiky pro řešení majetkových vztahů státu a církví. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 173 z přítomných 164 poslankyň a poslanců pro návrh 155, proti 2. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále vystoupil pan poslanec Hrnčíř a ten navrhl zařadit sněmovní tisk 508 taktéž do druhého a třetího čtení. Je to dluhopisový program na roky 2009 a 2010. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 174 z přítomných 163 poslankyň a poslanců pro návrh 158, proti nikdo. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Další v pořadí vystoupil pan poslanec Zajíček a ten navrhl taktéž zařadit dva nové body, jeden bod do druhého a jeden bod do třetího čtení naší 32. schůze, a je to sněmovní tisk 519. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 175 z přítomných 164 poslankyň a poslanců pro návrh 159, proti nikdo. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

To byly všechny návrhy, které byly předneseny. Nyní již můžeme zahájit bod č. 115.

Pardon, pan předseda Tluchoř se přihlásil o slovo. Prosím.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych v tuto chvíli vyhlásil lhůtu na podávání návrhů pro právě zařazený bod volba členů komise pro řešení otázek vyrovnání státu a církví, a to na pondělí 14 hodin, toto pondělí 14 hodin. Volit by se mělo ve středu na pokračování této schůze. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane předsedo.

Nyní již mohu zahájit avizovaný bod

 

115.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb.,
o znakové řeči a o změně dalších zákonů
/sněmovní tisk 429/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně Džamila Stehlíková a zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanec Milan Bičík. Pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 429/2.

Otevírám rozpravu, do které zatím nemám žádné písemné přihlášky. O slovo se přihlásila paní ministryně Stehlíková. Prosím, paní ministryně, máte slovo. (V sále je hluk!)

 

Ministryně vlády ČR Džamila Stehlíková Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, již v rámci druhého čtení jsem vyjádřila souhlas s komplexním pozměňovacím návrhem, který v podstatě je významným průlomem do celé systematiky zákona, především do jeho terminologie. Dovolte, abych vám osvětlila, o co jde.

Obecně vzato termín, který léta byl používán, termín "znaková řeč", je navrženo nahradit novým pojmem, a to konkrétně "komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob" a v souvislosti s tím i změnit název celého zákona. Byli to právě zástupci Sdružení hluchoslepých a neslyšících osob, kdo tento návrh předložil. Kvituji s povděkem, že ve velice krátkém časovém úseku mezi druhým a třetím čtením bylo reagováno na naši připomínku o tom, že je zapotřebí upravit i celou řadu jiných legislativních norem, kde se termín znaková řeč vyskytuje. Takže se takto stalo a nyní v rámci rozpravy ve třetím čtení mi dovolte, abych uvedla několik opravdu formálních legislativně technických nedostatků předkládaného pozměňovacího návrhu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Paní ministryně, promiňte, já vás přeruším. Poprosím všechny kolegyně a kolegy, aby se ztišili. Pokud se neztiší, nebudeme dále pokračovat v jednání 32. schůze.

Prosím, paní ministryně, pokračujte.

 

Ministryně vlády ČR Džamila Stehlíková Jedná se o návrh oprav legislativně technických chyb ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, sněmovní tisk 429/2.

1. V § 1 se odstavec 3 zrušuje. Navrhujeme to z důvodu duplicity, neboť toto ustanovení je obsaženo ve školském zákonu.

2. V § 10 písmeno a) se za slovem "bezplatně" vypouští spojka "a".

3. V části druhé se slova "podle zvláštního právního předpisu" nahrazují slovy "podle jiného právního předpisu". Odůvodněním je soulad s novým názvoslovím legislativních pravidel vlády.

4. V části deváté se slova "znaková řeč" nahrazují slovy "znakovaná čeština". Jedná se o chybu v terminologii.

5. V části jedenácté se slova "podle zvláštního zákona" nahrazují slovy "podle jiného právního předpisu".

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní ministryně. Táži se, jestli se někdo dále hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Není tomu tak. Rozpravu ukončím.

Poprosím pana zpravodaje, aby navrhl postup při hlasování a budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, ve druhém čtení byl předložen této Sněmovně komplexní pozměňovací návrh, který kolegyně Levá ještě doplnila a který byl legislativou zapracován do sněmovního tisku 429/2, který máte k dispozici. Dnes paní ministryně načetla návrh legislativně technických úprav tohoto komplexního pozměňovacího návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP