(12.30 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Já bych o to ještě požádal v závěrečném slovu zpravodaje. Ale věřím, že pan zpravodaj je si vědom zákona o jednacím řádu.

Kdo další se hlásí do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím. Požádám tedy pana zpravodaje, aby se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Děkuji. Navrhuji tedy, aby tento zákon nabyl účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji vám. Má ještě někdo další zájem vystoupit v podrobné rozpravě? Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu.

Ptám se pana náměstka Rudolfa Blažka, jestli má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak, pan zpravodaj taky nemá zájem vystoupit.

Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu náměstku primátora Rudolfu Blažkovi, děkuji panu zpravodaji Pavlu Svobodovi a končím bod č. 12, třetí pevně zařazený bod na dnešní dopolední jednání.

 

V dopoledním jednání otevřu ještě další bod, kterým je

 

31.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb.,
o znakové řeči a o změně dalších zákonů
/sněmovní tisk 429/ - prvé čtení

 

Požádám, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa paní ministryně Džamila Stehlíková a pan poslanec Milan Bičík , který je zpravodajem.

Vidím pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ondřeje Lišku, který se hlásí, že uvede z pověření vlády za nepřítomnou paní kolegyni Stehlíkovou tento vládní návrh. Vidím, že ke stolku zpravodajů se už také blíží zpravodaj pan poslanec Milan Bičík.

Požádám tedy pana ministra školství, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, uvedl. Prosím, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych zastoupil paní ministryni Stehlíkovou, která se musela z vážných rodinných důvodů na chvíli vzdálit.

Úkol novelizovat zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, vychází z opatření 7.5 Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 až 2009, který byl schválen usnesením vlády ČR č. 1004 ze dne 17. srpna 2005. Tímto opatřením bylo paní ministryni Džamile Stehlíkové uloženo předložit novelu zákona o znakové řeči s cílem zajistit komunikační potřeby a prostředky občanům postižených hluchoslepotou. Důvodem k realizaci provedení novely tohoto právního předpisu jsou požadavky a zkušenosti organizací hájících zájmy hluchoslepých osob, které jednoznačně prokázaly, že při praktické aplikaci zákona o znakové řeči nejsou odpovídajícím způsobem garantovány potřeby a komunikační prostředky této skupiny osob při používání znakové řeči.

Předkládaná novela zákona je zaměřena zejména na řešení následujících okruhů problémů:

1. zajištění komunikačních potřeb a prostředků občanů postižených hluchoslepotou na stejné úrovni jako u osob neslyšících,

2. doplnění zákona o další v praxi používané systémy komunikace neslyšících a hluchoslepých osob,

3. zrušení těch částí zákona, které odkazují na již neplatná ustanovení některých právních předpisů,

4. terminologická zpřesnění některých ustanovení v textu zákona.

Předkládaný návrh nezakládá další nároky na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty, neboť i v současné době je potřebná podpora hluchoslepým osobám poskytována zejména v oblasti vzdělávání, tlumočnických služeb a cílem navrhovaného řešení je v prvé řadě právní zakotvení rovnoprávných nároků při užívání znakové řeči těmito osobami.

Je třeba upozornit, že hluchoslepota je kombinované zdravotní postižení, které je možno zařadit mezi ta nejtěžší. Pro osoby postižené hluchoslepotou patří mezi nejzávažnější problémy především otázky komunikace a získávání informací. Specifické potřeby a podmínky pro komunikaci a získávání informací u těchto osob nejsou dosud žádným způsobem právně upraveny. Přestože tyto osoby tvoří v naší společnosti jen málo početnou skupinu, je třeba jim garantovat právo na používání odpovídajících komunikačních systémů při používání znakové řeči.

Návrh novely zákona byl projednán a schválen vládou dne 4. února 2008 a dne 20. února 2008 byl dopisem předsedy vlády postoupen k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Ondřeji Liškovi za uvedení návrhu zákona. Nyní požádám pana zpravodaje poslance Milana Bičíka, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu v prvém čtení. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, přítomní členové vlády, kolegyně a kolegové. Jak už zde bylo panem ministrem řečeno, obsahem sněmovního tisku 429 je vládní návrh na změnu zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů.

Po prostudování tohoto návrhu jsem dospěl k přesvědčení, že předkládaná novela má velkou šanci získat vaši výraznou podporu, ať už v předkládané verzi, v předkládané podobě, nebo s některými rozšiřujícími a zpřesňujícími pozměňovacími návrhy, jejichž avízo jsem zaznamenal. Obsahem novely, jak už zde bylo také řečeno, je totiž - a je to uvedeno na straně 6 předkládací zprávy tohoto sněmovního tisku - zajištění komunikačních potřeb a prostředků pro občany postižené hluchoslepotou, a to na stejné úrovni, jako je tomu zatím podle zákona u osob neslyšících. Dochází k doplnění zákona o další, dosud v něm neuváděné systémy komunikace. A tady podotýkám, že se možná objeví některé pozměňovací návrhy, a to jak u neslyšících, tak u hluchoslepých osob; jsou obsaženy zejména v nově navrhovaném § 6a.

A konečně předmětem návrhu jsou některé legislativně technické úpravy reagující na změny v legislativě v období od přijetí původního zákona. Jednalo se zejména o změny zákonů č. 561 a č. 563/2004 Sb., tedy těch zákonů, které se týkají vzdělávání, a zákona č. 108/2006 Sb., což je zákon o sociálních službách.

Důvodová zpráva uvádí, a opět to potvrzuji, že přijetí návrhu nebude mít praktický vliv na státní ani na další veřejné rozpočty, na životní či podnikatelské prostředí, že není v kolizi s ústavním pořádkem České republiky ani s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, nebo s předpisy Evropského společenství. Mohu tudíž konstatovat, že vláda tímto návrhem činí krok k naplnění Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na léta 2006 až 2009, tedy krok ke splnění vládního usnesení č.1004 ze srpna roku 2005, a jako zpravodaj doporučuji Sněmovně propustit návrh do druhého čtení.

Děkuji, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do obecné rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Ano, paní poslankyně Marcela Mertinová. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, která zde není, dámy a pánové. Chtěla bych z tohoto místa také vyjádřit velkou podporu tomuto návrhu i proto, že k realizaci tohoto návrhu vlastně přistoupila veškerá odborná obec, jak zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, ale také zástupci organizací hájících zájmy neslyšících a hluchoslepých osob. Předložený návrh novely zákona vychází z jejich připomínek, podnětů a doporučení.

Toto postižení, se kterým se setkáváme v našem životě, zasahuje přibližně 4000 občanů, kteří mezi námi žijí. Ale já se domnívám, stejně tak jako kolega Bičík, že k tomuto návrhu se připojí ještě další návrhy týkající se znakové řeči jako takové, protože i v této moderní době se setkáváme s tím, že jsou rodiče, kteří, byť jsou na poměrně dobré sociální úrovni, si dovolí své hluchoněmé dítě neučit znakovou řeč nebo neumožnit mu socializaci tímto způsobem. Chtěla připomenout v nedávné době exemplární a otřesný případ sexuálně týrané holčičky v jižních Čechách, která skutečně ve svých sedmi letech ještě nebyla vzdělávána právě ve znakové řeči, která je jediným komunikačním prostředkem i hluchoněmých dětí.

Doporučuji tímto, aby tento návrh zákona byl ještě dále propracován ve školském výboru. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP