(12.20 hodin)
(pokračuje Filip)

O přikázání předloženého návrhu v tisku 436, zákona o nemocenském pojištění, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 42.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro sociální politiku. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 42. Z přítomných 155 pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministru práce a sociálních věcí a místopředsedovi vlády Petru Nečasovi. Děkuji panu zpravodaji panu Jiřímu Petrů a končím bod číslo 34, dnes druhý pevně zařazený bod.

 

Vážené paní kolegyně, páni kolegové, dalším pevně zařazeným bodem našeho jednání je bod číslo

 

12.
Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona,
kterým se mění některé zákony v oblasti cen
/sněmovní tisk 341/ - druhé čtení

 

Vítám mezi námi pana náměstka primátora hlavního města Prahy Rudolfa Blažka a požádám ještě, než mu udělím slovo, o to, aby se dostavil ke stolku zpravodajů pan poslanec Pavel Svoboda, který je zpravodajem rozpočtového výboru k tomuto tisku. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali rozpočtovému výboru. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 341/1.

Nyní žádám pana náměstka primátora Rudolfa Blažka, aby se ujal slova. Prosím, pane náměstku, máte slovo.

 

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám, jak bylo již avizováno, tisk 341, což je návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti cen. První čtení proběhlo 30. ledna tohoto roku a 27. února byl tento návrh projednán rozpočtovým výborem, o čemž pan zpravodaj jistě bude hovořiti. Nicméně rozpočtový výbor vyslovil s tímto návrhem souhlas s jedinou připomínkou a to byla připomínka k navržené účinnosti. Samozřejmě s touto připomínkou, která zpřesňuje tento náš návrh, bezpochyby není možno nesouhlasit. Pochopitelně jako zástupce předkladatele s tímto souhlasím.

Jak již jsem uvedl v rámci prvního čtení, jedná se v zásadě o dvě na pohled vypadající drobné změny dvou zákonů. Na druhou stranu pro město Prahu pro aplikaci zákona o cenách v našem případě, věřím, že i v případě některých jiných měst a obcí, případně krajů, je to věc zásadní. Jde o to, že v § 17 odst. 4 zákona 526/1990 Sb., o cenách, mohou cenové kontrolní orgány uložit pokutu do jednoho roku ode dne, kdy se o porušení cenových předpisů dozvěděly, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane náměstku, já vás na chvilku přeruším a požádám Sněmovnu o klid. Není to úplně běžná záležitost, ale je potřeba si uvědomit, že to je vážná věc, která se týká zákona o cenách, paragrafu 9 a cenové regulace. Prosil bych ty, kdo mají jiný zájem a nechtějí se zúčastnit projednávání, aby opustili jednací sál, své hovory přenesli do předsálí a nechali pana náměstka v klidu a řádně odůvodnit tento text. Děkuji vám.

Pane náměstku, pokračujte.

 

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek: Nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení těchto cenových předpisů došlo. Vzhledem ke skutečnosti, že uložením pokuty ve lhůtě jednoho roku se rozumí pravomocné rozhodnutí o uložení pokuty a za den, kdy se cenový kontrolní orgán dozvěděl o porušení cenových předpisů, se považuje den, kdy došlo k samotné cenové kontrole nebo den, kdy cenovému kontrolnímu orgánu došel podnět o porušení cenových předpisů, je z hlediska praxe bohužel zákonem stanovená subjektivní lhůta nedostačující.

Celou řadu argumentů jsem v rámci prvého čtení zde uvedl, ale myslím, že je třeba říci, že správní orgány na jedné straně provádějí značný objem kontrol směřujících k prověření, zda nedochází k porušování cenových předpisů, a v případě, že k takovémuto porušení dojde a zjistí tento problém rovněž ve velkém objemu, musí zahájit správní řízení, v němž účastníci řízení často bohužel záměrně způsobují průtahy, protože se jedná o současně velmi zásadní pokuty, které jsou v řádech - mohu říci z praxe - statisíců korun. Například se jedná o problém doručování, uplatňování opravných prostředků, pochopitelně možnost soudního přezkumu a podobně. Výsledkem je bohužel situace, která poměrně jednoduše umožňuje vyhnout se uložení této pokuty, neboť cenový kontrolní orgán ve stanovené lhůtě i při dodržení všech zásad správního řízení, zejména zásady rychlosti, nevydá pravomocné rozhodnutí a věc je nutno odložit. Proto navrhujeme změnit tento paragraf na znění "Pokutu lze uložit do tří let ode dne, kdy se o porušení cenových předpisů cenové kontrolní orgány dozvěděly, nejpozději však do pěti let ode dne, kdy k porušení cenových předpisů došlo." Tedy jedná se o prodloužení subjektivní a objektivní lhůty pro uložení pokuty.

V logice věci je součástí návrhu i změna zákona 265/1991 Sb., kdy jde o to, že chceme, aby krajský úřad mohl provádět cenovou kontrolu a ukládat, vymáhat a vybírat pokuty za porušení cenových předpisů, respektive to samé pro obecní úřad, neboť v této chvíli - zjednodušeně řečeno - nemůže ať krajský či obecní úřad na podnět řešit problémy, které jsou s touto problematikou spojené. Musí vždy reagovat a konat pouze na základě vlastního zjištění, což se domníváme, že v pořádku není, a je to určitá úprava v logice věci toho příslušného zákona.

Jsem přesvědčen, že v případě, že podpoříte tento návrh změny zákona o cenách obecně i toho druhého zákona, dojde k posílení hlavního účelu, té represivní stránky věci, té sankce, ale samozřejmě i určité motivace výchovné, motivační a preventivní, neboť v této chvíli se skutečně relativně snadno lze vyhnouti sankci za porušení cenových předpisů, což se domnívám, že v pořádku není, a proto vás žádám o podporu našeho návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu náměstku Rudolfu Blažkovi a nyní žádám, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Pavel Svoboda. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já jako zpravodaj rozpočtového výboru chci konstatovat, že rozpočtový výbor návrh tohoto zákona na své 24. schůzi dne 27. února 2008 přijal k návrhu zastupitelstva hlavního města Prahy usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s návrhem zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání tohoto zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti cen, které jsou uvedeny v tisku 341, aby vyslovila souhlas s připomínkou, že navrhuje, aby účinnost zákona byla prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, v němž byl návrh zákona schválen.

Já osobně se domnívám, že tato úprava zákona bude mít především praktický dopad do oblastí, které tady zmínil předkladatel, a že určitě bude mít zásadní vliv na vymáhání a účinnost opatření, která s vymáháním těchto sankcí souvisí. To je vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu ve druhém čtení. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Není o čem hlasovat, protože žádný návrh nepadl. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu ve druhém čtení a konstatuji, že také nemám žádnou písemnou přihlášku do podrobné rozpravy. Má někdo zájem se přihlásit do podrobné rozpravy?

Ano, vidím pana poslance profesora Zdeňka Jičínského. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, moje vystoupení bude velmi krátké. Jenom chci říci, pokud pan zpravodaj navrhuje změnu, pokud jde o účinnost zákona, musí to podat jako návrh v podrobné rozpravě, aby s tím bylo možno pracovat. Takže to, co řekl v obecné rozpravě, nemá povahu návrhu, který bychom mohli ve třetím čtení schválit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP