(14.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

To byl záměr tohoto odložení zákona. A já nepřipouštím v žádném případě ani na vteřinu věty o tom, že poraženým je tato vláda, která se snaží hrůzu, která se valila na naše studenty a na celý školský systém, odvrátit.

Tolik jsem potřebovala říci k tomuto tématu a děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Bičík. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, vládo, kolegové a kolegyně, já bych si pouze dovolil upřesnit vystoupení paní místopředsedkyně, a sice v tom smyslu, že školský zákon byl 30. června 2004 schválen poslanci ČSSD, ale také poslanci Unie svobody a KDU-ČSL. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. O slovo se přihlásil pan poslanec Kafka. Pane poslanče, máte slovo. Připraví se paní poslankyně Bohdalová.

 

Poslanec David Kafka: Dobrý den. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážení členové Poslanecké sněmovny, dovolte mi, abych ve smyslu jednacího řádu tady sdělil, že v tisku č. 82/3 v části C, kterou jsem tedy přednesl ve druhém čtení, byly provedeny drobné legislativně technické úpravy a že se s těmito úpravami ztotožňuji tak, jak jsou v tomto tisku uvedeny. Já vám děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Bohdalová. Paní poslankyně, máte slovo. Další přihlášku nemám.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Vážení kolegové, vážené kolegyně, pane předsedo, vaším prostřednictvím paní místopředsedkyni Němcové.

Na naše studenty se nevalila hrůza, na naše studenty se pouze valila maturitní zkouška, kde nebyl změněn obsah, ale pouze forma. To je celý problém. A já ze své zkušenosti, protože po školách jezdím, a oslovila jsem 164 škol, vím, že kdyby nebyla rozpoutána hysterie kolem maturit, školy by nic proti maturitám v příštím roce neměly. (V sále je velký hluk a neklid.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. O slovo se přihlásila paní poslankyně Orgoníková. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Hezké odpoledne, vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, vážení členové vlády. Já bych chtěla zmínit jednu věc. Já se domnívám, že žijeme v středoevropském prostoru a jsou zde velké nároky na kvalitu lidí, na jejich vzdělání atd. Byla bych velmi nerada, kdyby se tohle tím, jak přistupujeme současně ke vzdělání, kdyby se to zkazilo. Já si dobře pamatuji na dobu, bylo to v 90. letech, asi 1993 nebo 1994, kdy se tady hovořilo o tom, že by se měla zrušit povinná školní docházka, poněvadž každý má právo se rozhodnout, zda bude či nebude vzdělán. Já bych byla velice nerada, kdybychom se touto cestou vydali! Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. O slovo se přihlásila paní ministryně Kuchtová. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dana Kuchtová Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, máme před sebou docela významné hlasování. Já bych se velmi přimlouvala za to, aby bylo oproštěno od emocí, které tady zaznívají, kdo je poražený a kdo je vítěz.

Já si myslím, že především máme k dispozici teď dva roky na to, abychom dokázali maturitu dovést ke zdárnému konci. Nedívejme se do minulosti, hleďme do budoucnosti. A prosím vás, abyste podpořili návrh na přijetí ve variantě paní poslankyně Šojdrové, varianta 1, a také vás žádám o to, abyste pokud možno ostatní pozměňovací návrhy řešili, nebo abychom je řešili odděleně v příštích novelách a abychom tím nekomplikovali toto hlasování. Domnívám se, že by mohla nastat docela složitá situace, protože některé pozměňovací návrhy jsou v určitých bodech sporné. A já se tady nechci k nim dlouze vracet. Jenom bych vás požádala o přijetí varianty 1 tak, jak ji navrhl pan Bartoš, paní Šojdrová.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Ptám se na závěrečná slova navrhovatele. Paní zpravodajky se ptám, jestli chce se závěrečným slovem vystoupit. Máte zájem vystoupit, nebo ne? Já nyní vyzvu paní zpravodajku, aby nám řekla nebo představila návrh na proceduru hlasování, jak budeme postupovat při hlasování, které nás čeká. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás nejprve seznámila s celou procedurou hlasování, kterou bychom schválili, a potom přistoupíme k samotnému hlasování o vlastních návrzích.

Ve druhém čtení návrhu zákona nebyl podán návrh na zamítnutí, proto můžeme hlasovat o návrzích.

Nejprve bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích uvedených v tisku 82/3 pod písmenem A. Jedná se o komplexní pozměňovací návrh přijatý usnesením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Bude-li tento návrh schválen, potom nejsou hlasovatelné poslanecké pozměňovací návrhy uvedené pod písmeny B1, B2, D1 a D2, které jsou předloženy k původnímu návrhu novely zákona k tisku 82.

Za druhé. Hlasování by bylo o pozměňovacích návrzích, které se vztahují ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu obsaženému v usnesení výboru č. 70, tedy k písmenu A. Jedná se o návrhy B3, D3. G1 - varianta 1. Nebude-li tato schválena, potom G1 - varianta 2.

Za třetí pak bychom v poslední části hlasovali o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmeny C1, E1 až E4 a F1 až F4.

Za čtvrté. Nakonec bychom schválili zákon jako celek.

Nyní bych vás seznámila s vlastní procedurou hlasování a požádala bych Sněmovnu o její schválení a pak bychom schválili legislativní pozměňovací návrhy, které jsou uvedeny v tisku pod písmeny A1.5.1 a A1.5.2. A bude-li schválen pozměňovací návrh B6, musíme schválit úpravu v úvodní části, jak jsem již informovala v obecné rozpravě.

Je tady malá korekce ze strany legislativní přípravy. Omlouvám se Sněmovně.

Končím bodem 4, který jsem vyjmenovala. Nakonec bychom schválili zákon jako celek.

Takže zrekapituluji, abych vás uvedla zase zpátky. Procedura hlasování by měla vypadat takto.

Za prvé bude hlasování o komplexním pozměňovacím návrhu pod písmenem A.

Za druhé bude hlasování o návrhu B3.

Za třetí hlasování o návrhu D3.

Za čtvrté hlasování o návrhu G1 - varianta 1.

Za páté, nebude-li schválen bod G1 - varianta 1, budeme hlasovat o bodu G1 - variantě 2.

Za šesté hlasování o návrhu C1.

Za sedmé hlasování o návrzích E1 až E4 jako celku.

Za osmé hlasování o návrzích F1 až F4 jako celku.

A za poslední tedy hlasování o celém návrhu zákona.

A nyní bych ráda požádala Sněmovnu o schválení této hlasovací procedury.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře. Děkuji, paní poslankyně. Já se zeptám Poslanecké sněmovny, jestli někdo má námitek proti tomuto postupu. Ano, do rozpravy se hlásí, nebo má námitku pan poslanec Bičík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Pane předsedající, paní zpravodajko, já bych chtěl požádat v souladu i s postojem a naším hlasováním při jednání ve výboru, kde se schvaloval bod označený pod písmenem A, aby o části komplexního pozměňovacího návrhu přijatého ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu označené římskou dvojkou, je to v článku 1, bylo hlasování samostatně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP