Schválený pořad a stav projednávání 15. schůze

Od 5. 6. 2007 14:00 do 20. 6. 2007 17:00
Aktuální stav k 21. 6. 2007, 10:26


Zákony - druhé čtení

 1. 1.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 149/ - druhé čtení  (ukončena)  

 2. 2.

  Návrh poslanců Waltera Bartoše, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Tomáše Hasila, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 82/ - druhé čtení  (ukončena)  St 13.6.-2.bod po 3.čt.

 3. 3.

  Návrh poslanců Milana Bičíka, Kateřiny Konečné, Zdeňka Maršíčka, Ivany Levé, Stanislava Grospiče a Soni Markové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 114/ - druhé čtení  (ukončena)  

 4. 4.

  Návrh poslanců Karla Šplíchala, Pavla Ploce a Petra Bratského na vydání zákona o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům, kteří získali medailové ocenění na olympijských hrách /sněmovní tisk 126/ - druhé čtení  (ukončena)  

 5. 5.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 158/ - druhé čtení  (ukončena)  St 13.6.-4.bod po 3.čt.

 6. 6.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 190/ - druhé čtení  (ukončena)  

 7. 7.

  Senátní návrh zákona o přechodu některých dalších věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /sněmovní tisk 14/ - druhé čtení  (ukončena)  St 13.6.-3.bod po 3.čt.

 8. 8.

  Návrh zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 141/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zákony - prvé čtení

 1. 9.

  Návrh poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb. /sněmovní tisk 172/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (souhlas)  

 2. 10.

  Návrh poslanců Aleše Řebíčka, Pavla Hojdy, Věry Jakubkové, Karla Korytáře, Karla Sehoře, Milana Šimonovského, Evy Dundáčkové a Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 174/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  

 3. 11.

  Návrh poslanců Libora Ježka, Jaroslava Fialy, Daniela Reisiegela, Jindřicha Valoucha, Jana Látky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 183/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  

 4. 12.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 213/ - prvé čtení  (přikázán)  St 13.6.3.bod odpol.

 5. 13.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - prvé čtení  (přikázán)  St 13.6.-4.bod odpol.

 6. 14.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 225/ - prvé čtení  (přikázán)  St 13.6.-5.bod odpol.

 7. 15.

  Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) /sněmovní tisk 223/ - prvé čtení  (přikázán)  

 8. 16.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím /sněmovní tisk 224/ - prvé čtení  (přikázán)  

 9. 17.

  Návrh poslanců Miloslava Kaly, Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Zdeňka Jičínského, Cyrila Zapletala a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů /sněmovní tisk 171/ - prvé čtení  (přikázán)  St 13.6.-po bl.3.čtení

 10. 18.

  Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a Michala Haška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb. /sněmovní tisk 173/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 11. 19.

  Návrh poslanců Zdeňka Jičínského, Jiřího Paroubka, Michala Haška, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 192/ - prvé čtení  (přikázán)  St 13.6.-6.bod odpol.

 12. 20.

  Návrh poslance Jana Klase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 205/ - prvé čtení  Út 19.6.-1.bod odpol.

 13. 21.

  Návrh poslance Jana Klase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 206/ - prvé čtení  (přikázán)  

 14. 22.

  Vládní návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 222/ - prvé čtení  (přikázán)  St 6.6.-1.bod

 15. 23.

  Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 169/ - prvé čtení  (vrácen)  Út 19.6.-3.bod

Smlouvy - druhé čtení

 1. 24.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Tádžickou republikou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Dušanbe dne 7. listopadu 2006 /sněmovní tisk 135/ - druhé čtení  (souhlas)  

 2. 25.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Marockým královstvím na straně druhé o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) /sněmovní tisk 150/ - druhé čtení  (souhlas)  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 26.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuské úmluvy) /sněmovní tisk 194/ - prvé čtení  (přikázán)  

 2. 27.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí změn čl. 25 a čl. 26 Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer (Helsinky, 17. března 1992) /sněmovní tisk 195/ - prvé čtení  (přikázán)  

 3. 28.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé /sněmovní tisk 204/ - prvé čtení  (přikázán)  

 4. 29.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství, podepsaná v Praze dne 23. března 2007 /sněmovní tisk 208/ - prvé čtení  (přikázán)  

 5. 30.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Moskvě dne 27. dubna 2007 /sněmovní tisk 218/ - prvé čtení  (přikázán)  

Zákony - třetí čtení

 1. 31.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 149/ - třetí čtení  (souhlas)  

 2. 32.

  Návrh poslanců Waltera Bartoše, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Tomáše Hasila, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 82/ - třetí čtení  (souhlas)  St 20.6.-1.bod

 3. 33.

  Návrh poslanců Milana Bičíka, Kateřiny Konečné, Zdeňka Maršíčka, Ivany Levé, Stanislava Grospiče a Soni Markové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 114/ - třetí čtení  (souhlas)  St 13.6.-1.bod odpol.

 4. 34.

  Návrh poslanců Karla Šplíchala, Pavla Ploce a Petra Bratského na vydání zákona o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům, kteří získali medailové ocenění na olympijských hrách /sněmovní tisk 126/ - třetí čtení  (zamítnut)  

 5. 35.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 158/ - třetí čtení  (souhlas)  St 20.6.-2.bod odpol.

 6. 36.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 190/ - třetí čtení  (souhlas)  

 7. 37.

  Senátní návrh zákona o přechodu některých dalších věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /sněmovní tisk 14/ - třetí čtení  (neschválen)  

 8. 38.

  Návrh zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 141/ - třetí čtení  (souhlas)  St 13.6.-2.bod odpol.

Zprávy, návrhy a další body

 1. 39.

  Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny   

 2. 40.

  Návrh na volbu členů Rady České televize   

 3. 41.

  Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu   

 4. 42.

  Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře   

 5. 43.

  Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání   

 6. 44.

  Návrh na volbu člena Dozorčí rady České konsolidační agentury   

 7. 45.

  Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky   

 8. 46.

  Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě   

 9. 47.

  Informace vlády o situaci ve vládní agentuře CzechInvest   Út 12.6.- 2.bod

 10. 48.

  Informace ministra spravedlnosti o výsledcích práce zvláštní skupiny Vrchního státního zastupitelství při prověřování tzv. Kubiceho zprávy   Út 12.6.- 3.bod

 11. 49.

  Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2006 /sněmovní tisk 154/  (schváleno)  

 12. 50.

  Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec - prosinec 2006 /sněmovní tisk 165/  (vzato na vědomí)  

 13. 51.

  Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2006 /sněmovní tisk 170/  (vzato na vědomí)  St 20.6.-1.bod odpol.

 14. 52.

  Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2006 /sněmovní tisk 176/  (schváleno)  

 15. 53.

  Roční účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2006 /sněmovní tisk 177/  (schváleno)  Čt 14.6.-1.bod po PI

 16. 54.

  Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2006 /sněmovní tisk 180/  (neschválena)  

 17. 55.

  Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 4. čtvrtletí 2006 /sněmovní tisk 181/  (vzato na vědomí)  

 18. 56.

  Zpráva o činnosti finančního arbitra České republiky za rok 2006 /sněmovní tisk 193/  (vzato na vědomí)  

 19. 57.

  Informace o podpořeném financování za rok 2006 /sněmovní tisk 197/  (vzato na vědomí)  

 20. 58.

  Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - prosinec 2006) /sněmovní tisk 215/  (vzato na vědomí)  

 21. 59.

  Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 /sněmovní tisk 198/  (schváleno)  Út 19.6.-2.bod

 22. 60.

  Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2006 /sněmovní tisk 209/  (schváleno)  

 23. 61.

  1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2007 /sněmovní tisk 212/  (vzato na vědomí)  

 24. 62.

  Návrh Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání   

 25. 63.

  Návrh na prodloužení lhůty pro předložení zprávy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností výběrového řízení a uzavření smlouvy na dodávku výkonového mýta pro nákladní vozidla nad 12 tun mezi Českou republikou a firmou Kapsch   Út 12.6.-4.bod

 26. 64.

  Seznámení s textem písně ministryně obrany Vlasty Parkanové věnované prezidentu Georgu Bushovi   

 27. 65.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   Čt 9.00 - 11.00 h

 28. 66.

  Ústní interpelace   Čt 14.30 - 18.00 h

Zákony - druhé čtení

 1. 67.

  Návrh poslanců Aleše Řebíčka, Pavla Hojdy, Věry Jakubkové, Karla Korytáře, Karla Sehoře, Milana Šimonovského, Evy Dundáčkové a Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 174/ - druhé čtení  (ukončena)  Út 12.6.-5.bod

Zákony - třetí čtení

 1. 68.

  Návrh poslanců Aleše Řebíčka, Pavla Hojdy, Věry Jakubkové, Karla Korytáře, Karla Sehoře, Milana Šimonovského, Evy Dundáčkové a Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 174/ - třetí čtení  (souhlas)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 69.

  Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2006   Út 12.6.-1.bod odpol.

 2. 70.

  Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky   Út 19.6.- 4.bod   (odročeno, přerušeno)


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze