(11.10 hodin)
(pokračuje Tůma)

Toto zvýšení bylo způsobeno vyššími výdaji na pořízení hmotného majetku, a to zejména v souvislosti s budováním záložního pracoviště ČNB a současně též s pořizováním a obnovou techniky pro úschovu, manipulaci a zpracování hotovosti. V 2006 ovšem předpokládáme výrazný pokles výdajů na pořízení majetku a to bude zejména důsledkem jak dokončení realizace objektu záložního pracoviště, tak i dokončení obnovy zařízení pro počítání a zpracování bankovek na pobočkách České národní banky. Počítáme s tím, že i v roce 2007 by výdaje na pořízení majetku měly dále poklesnout.

V oblasti zadávání zakázek je důsledně uplatňován zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, který byl promítnut i do našich vnitřních předpisů.

V říjnu 2005 byla ukončena kontrola NKÚ zaměřená na výdaje na pořízení majetku a na provoz České národní banky, která byla zahájena již v listopadu 2004. Jak vyplývá z kontrolního závěru, nebyly zjištěny systémové nedostatky ve vnitřním hospodaření ani v zadávání zakázek.

Co se týká rozdělení hospodářského výsledku, ten byl použit na úhradu ztráty z předchozích období a na doplnění sociálního fondu v souladu s kolektivní smlouvou na rok 2006. Přestože při rozdělování zisku byla naprostou prioritou úhrada kumulované ztráty, je možno konstatovat, že i po provedení úhrady zůstane v bilanci nadále neuhrazená ztráta z předchozích období, která bude uhrazena ze zisků dosažených v příštích letech.

Výsledek hospodaření ČNB za rok 2005 vychází z roční účetní závěrky přezkoušené auditorskou firmou Price and Waterhouse Cooper audit, která k účetní závěrce za rok 2005 vydala zprávu obsahující výrok bez výhrady.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu guvernérovi. Nyní žádám zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Doktora, aby se ujal slova se svou zpravodajskou zprávou. Prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych zastoupil v roli zpravodaje pana poslance Kocourka.

Rozpočtový výbor se projednáváním Roční zprávy o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2005 zabýval na své schůzi, která proběhla dne 5. dubna 2006, a přijal usnesení č. 775, které vám bylo rozdáno v písemné formě. Věřím, že jeho obsah není nutné opětovně číst.

Rozpočtový výbor věnoval projednávané věci velmi rozsáhlou debatu. Pokud bych měl podtrhnout dva nejdůležitější body, kterými se budeme nepochybně zabývat i v budoucnosti, pak je to kumulovaná ztráta České národní banky, která byla sice za rok 2005 o něco snížena díky ziskové bilanci daného roku, a pak je to odhad nákladovosti, který bude znamenat přijetí některých dozorových činností, kterými bude povinna Česká národní banka od dubna, respektive května letošního roku.

Jistě všichni víte, že jsme Českou národní banku zatížili povinnostmi vyplývajícími z dozoru nad kapitálovými a finačními trhy tím, že jsme zrušili čtyři samostatné instituce a jejich pravomoci přešly právě na Českou národní banku. Nemyslím si, že z pohledu objemu celkových nákladů České národní banky to bude znamenat nějakou dramatickou, ať už organizační nebo nákladovou zátěž. Nepochybně ovšem dojde k růstu nákladovosti zejména v oblasti mezd.

To je vše, co bych uvedl k proběhlé rozpravě. Navrhuji, abychom hlasovali pro přijetí usnesení č. 775, které vám bylo rozdáno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím.

Otevírám podrobnou rozpravu. Tady připomínám, že návrh hlasování máte písemně rozdán, tak jak řekl zpravodaj. Označil ho už ve své zpravodajské zprávě, není třeba ho tedy opakovat v podrobné rozpravě. Má někdo jiný návrh v podrobné rozpravě k usnesení? Není tomu tak.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jej předložil, jak ho máte rozdaný ve svých materiálech, tedy usnesení č. 775 rozpočtového výboru.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 131. Kdo je pro toto usnesení? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 131 z přítomných 89 pro 73, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Děkuji zpravodaji, děkuji guvernérovi České národní banky. Končím bod č. 115.

 

Dalším bodem jednání je bod

 

106.
Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2005
/sněmovní tisk 1170/

 

Zprávu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1170 a stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu jako sněmovní tisk 1170/2. Předloženou zprávu uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach za ministra financí Bohuslava Sobotku. U stolku zpravodajů zaujme své místo pan poslanec Miroslav Svoboda, zpravodaj výboru rozpočtového.

Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych v zastoupení ministra financí pana Sobotky přednesl úvodní slovo ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2005.

V souladu s ustanovením § 20 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, předložila vláda v polovině října 2005 Poslanecké sněmovně Zprávu o plnění státního rozpočtu za 1. pololetí 2005, v níž hodnotila vývoj ekonomiky, plnění státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a vývoj státních finančních aktiv a pasiv včetně stavu státních záruk vývoje státního dluhu.

Úvodem bych se chtěl stručně zmínit o ekonomickém vývoji České republiky v 1. pololetí roku 2055.

Hrubý domácí produkt po růstu v roce 2004 o 4,4 % ve stálých cenách vzrostl v prvním čtvrtletí roku 2005 o 4,7 %. Ve druhém čtvrtletí dokonce o 5,1 %. K růstu za celé první pololetí přispělo především rychlé zlepšování obchodní bilance při stagnaci bilance služeb. Dynamika vývozu služeb a služeb ve stálých cenách byla o více než 7 % vyšší než tempo dovozu, což vypovídá o rostoucí konkurenční schopnosti české ekonomiky.

Spotřeba domácností včetně neziskových organizací přispěla k růstu HDP podstatně méně. Meziročně se zvýšila o 1,9 % proti 2,1 % z celého roku 2004.

Spotřeba vlády v souvislosti s úsporným chováním zaznamenala po poklesu v roce 2004 o minus 2 % další pokles o minus 1,2 %, a to i přes nákup letounů Gripen.

Produktivita práce na národohospodářské úrovni vzrostla o 4,4 %. Růst průměrné mzdy tak nevyvolával inflační tlaky.

Průmyslová produkce vzrostla v prvním pololetí 2005 o 4,2 % proti 10,2 % v prvním pololetí 2004, přičemž tohoto výsledku dosáhl průmysl při meziročním růstu počtu pracovníků o půl procenta, průměrné měsíční mzdy o 4,2 % a produktivity práce z tržeb o 6,4 %.

Stavební výroba se v prvním pololetí 2005 meziročně snížila o 1,2 %, zatímco v prvním pololetí roku 2004 meziročně vzrostla o 16,4 %. Tento výsledek byl ovlivněn extrémně vysokou produkcí vykázanou v březnu a dubnu 2004, která zřejmě souvisela s předfakturací staveb ještě za sníženou sazbu DPH. Objem prací na nové výstavbě, modernizacích a rekonstrukcích se v prvním pololetí 2005 zvýšil o 1,9 %.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP