(Přestávka prodloužena do 11.00 hodin. Jednání pokračovalo v 11.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat po přerušení, a to bodem číslo 115. Tím je:

 

115.
Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2005

 

Vítám mezi námi guvernéra České národní banky Ing. Zdeňka Tůmu. Měli bychom hlasovat o souhlasu s jeho přítomností při projednávání tohoto bodu. V podstatě podle § 52 odst. 3 zákona o jednacím řádu schůze Poslanecké sněmovny se mohou účastnit i další osoby; projeví-li Sněmovna souhlas, předseda jim může udělit slovo. Máme ve zvyku při této zprávě vždycky tady nechat vystoupit pana guvernéra. Myslím si, že by to bylo dobré i nyní.

Já bych vás požádal o hlasování v této věci. Nejdříve vás odhlásím a požádám vás o novou registraci, protože pravděpodobně není shodný počet lidí v sále. I pana ministra práce a sociálních věcí a místopředsedu vlády požádám o registraci - přihlaste se, pane ministře, svou hlasovací kartou. Děkuji vám. Ještě chvilku. (Probíhá registrace.)

Požádám zároveň předsedy klubů, aby udržovali počty svých poslanců v jednotlivých klubech na minimálně jedné třetině, abychom byli schopni schválený program schůze projednat.

Než dosáhneme potřebného kvora, podám vám tuto informaci - dále bychom pokračovali v těch bodech, které již jednou propadly v pořadí schůze, protože předkladatelé nebyli přítomni. Takže po bodu 115 bude bod č. 106 a poté bod, na který jsme pozvali paní ministryni školství Petru Buzkovou, to jsou nejbližší tři body, které máme před sebou.

Požádám o registraci ještě ty, kteří došli do sálu, abychom mohli hlasovat. (Po dosažení nutného kvora: )

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 130 a ptám se, kdo je pro účast a vystoupení pana guvernéra České národní banky. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 130, z přítomných 76 pro 72, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tuto zprávu nám Česká národní banka předložila v souladu se zákonem číslo 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu projednal rozpočtový výbor na své 59. schůzi dne 5. dubna, přijal usnesení číslo 775, které vám bylo rozdáno.

Prosím, aby se nejdřív ujal slova pan guvernér České národní banky, poté zpravodaj výboru, místo pana poslance Kocourka bude pan poslanec Doktor. Prosím, pane guvernére, máte slovo.

 

Guvernér ČNB Zdeněk Tůma: Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení páni poslanci, jsem rád, že jsem ještě dostal příležitost dneska uvést tuto zprávu, protože si uvědomuji, že je to zřejmě naposledy při tomto složení parlamentu, kdy mám možnost zde vystoupit. Takže aniž bych chtěl předjímat výsledek dnešního projednávání, tak bych rád také poděkoval za tu několikaletou spolupráci.

Dnešní zpráva je, jak víte, standardní. Česká národní banka předkládá Poslanecké sněmovně zprávu o hospodaření, v tomto případě za rok 2005. V této roční zprávě o výsledku hospodaření jsou hlavní pasáže věnovány popisu dosažené výše nákladů a výnosů České národní banky a dále popisu vybraných položek aktiv a pasiv.

Hospodářský výsledek České národní banky za rok 2005 skončil se ziskem ve výši 19,957 miliardy Kč. Kursové rozdíly, které v minulých letech zcela jasně utvářely konečnou výši hospodářského výsledku ČNB, měly v roce 2005 pouze dílčí vliv. Jejich objem byl ke konci roku 2005 vyčíslen v kladné výši téměř 9 miliard Kč.

Kurs domácí měny vykazoval ve sledovaném období vůči oběma rezervním měnám odlišný vývoj. Zatímco koruna vůči euru meziročně posílila, vůči dolaru naopak mírně oslabila. V konečném důsledku tak došlo k plné kompenzaci kursovních ztrát realizovaných z eurových aktiv kursovými zisky dosaženými z aktiv dolarových. Po šesti letech tak byl v této oblasti vykázán zisk.

Co se týká měnové politiky, Česká národní banka využívala shodné měnové politické nástroje jako v předchozích letech. Hlavním měnovým nástrojem byly repooperace. Vzhledem k systémovému přebytku likvidity v bankovním sektoru slouží repotendry mimo jiné k odčerpávání likvidity. V průměru bylo v loňském roce sterilizováno 444 miliard Kč, což představuje meziroční pokles objemu o zhruba 5 %. Za rok 2005 dosáhl celkový objem čistých výnosů ze správy devizových rezerv přes 20 miliard Kč.

Výsledek dosažený při správě devizových rezerv odráží především vývoj úrokových sazeb v eurozóně a ve Spojených státech. Za rok 2005 byl dosažen vážený průměrný výnos portfolia ve výši 2,64 % ročně. Proti roku 2004 se tak mírně snížil, a to o 0,17 procentního bodu.

Na konci roku 2005 dosáhly devizové rezervy výše 727 miliard Kč a meziročně tak vzrostly o 91 miliard. Hlavním zdrojem tohoto zvýšení bylo přijetí devizových vkladů a odkup devizových prostředků v souvislosti s privatizací Českého Telecomu. Dalšími faktory byly: odprodej části výnosů realizovaných v předchozím období, tržní výnos investičních aktivit, klientské operace a kursová změna korunové hodnoty proti oběma rezervním měnám, to je proti euru a dolaru. Obdobně jako v roce 2004 nebyly použity žádné devizové intervence.

Hospodaření České národní banky ovlivnilo rovněž postupné ukončování některých případů souvisejících s konsolidací bankovního sektoru. Objem potenciálních nákladů na konsolidaci byl již v minulosti pokryt opravnými položkami, rezervami a případně i kryt vydanou státní zárukou.

Celkové provozní náklady mají v posledních letech klesající tendenci. Celková výše nákladů v roce 2005 meziročně poklesla o 3,3 %, to je absolutně téměř o 70 milionů Kč. Rozhodující podíl na snížení měly odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku, dále pak postupné ukončení odprodejů neprovozního majetku. Naopak rostly náklady na zaměstnance, zejména mzdy a odvody pojistného, přičemž v roce 2005 dosáhl jejich podíl na celkové výši provozních nákladů 44,6 %. Dlouhodobé snižování provozních nákladů mimo jiné souvisí i s důsledným uplatňováním principů optimalizace rozsahu činností a efektivnosti.

Objem výdajů vynaložených v ČNB na pořízení majetku byl v roce 2005 o 69 % vyšší než v roce 2004.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP