(Jednání pokračovalo v 10.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, budeme pokračovat dalším bodem, kterým je bod 103, což je návrh na zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost všechny osoby zařazené nařízeními ministra vnitra do specializovaného týmu Mlýn.

Pan ministr František Bublan je omluven z rodinných důvodů, jak jsem byl konstatoval na začátku dnešní schůze, takže se chci zeptat Jana Vidíma, jak vidí možnost projednat tuto záležitost bez pana ministra Františka Bublana. - Protože ani jeden z aktérů není přítomen, nezbývá mi než odložit tento bod na závěr příslušného bloku.

 

Budeme se tedy věnovat bodu číslo

 

104.
Zpráva o stavu vysílání a činnosti
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2004
/sněmovní tisk 903/

 

Já prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala zpravodajka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu paní poslankyně Ivana Levá. Připomenu, že sněmovní tisk byl projednáván 17. března na 54. schůzi. Po ukončení obecné rozpravy byl usnesením přerušen a odročen do příští schůze. V tuto chvíli poprosím paní zpravodajku, aby nás seznámila se svým názorem, jak dále postupovat.

Pan poslanec Škromach má náhradní kartu číslo 11.

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění předsedy Rady pro rozhlasové vysílání, tehdejšího předsedy pana Pospíchala, zpravodajské zprávě poslankyně Levé a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně vzít zprávu na vědomí a pověřuje atd. Po tomto usnesení bylo přerušeno jednání, další usnesení nebylo přijato, takže považuji toto usnesení za jediné možné k hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Já vám děkuji. Přistoupíme k rozpravě podrobné, kterou jsem otevřel. Pokud se nikdo do podrobné rozpravy nehlásí, podrobnou rozpravu končím.

Všechny vás odhlásím a poprosím o novou registraci a pozvu vás k hlasování. Prosím, přihlaste se kartami.

Přečtu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Zprávu o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2004 ve sněmovním tisku 903."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 127. Kdo s tímto usnesením souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 85 poslanců, pro bylo 59, proti 19, přesto byl návrh přijat.

 

Já děkuji paní poslankyni Levé a končím projednávání tohoto bodu.

Obdržel jsem dopis od pana ministra Jana Mládka, že omlouvá svou neúčast ve dnech 20. a 21. dubna z důvodu dlouhodobě plánovaného bilaterálního jednání se spolkovým ministrem zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouska panem Josefem Pröllem, ve Vídni. Tak to vezměte, prosím, na vědomí.

Ovšem jak si poradíme s následujícím bodem, netuším, protože tím bodem je dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky podle sněmovního tisku 958. Paní ministryně Petra Buzková není a pan zpravodaj Walter Bartoš také není. Takže nechť se na mne příznivci tohoto záměru nezlobí, ale v tuto chvíli se tím zabývat nemůžeme.

Bod 106. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za první pololetí roku 2005. Zprávu máme k dispozici jako sněmovní tisk 1170 a stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu jako sněmovní tisk 1170/2. Pan ministr financí Bohuslav Sobotka je omluven. Je připraven pan ministr Škromach jej zastoupit v této věci? (Domluva mimo mikrofon.) Takže bod 106 není možné vzhledem k nepřítomnosti pana ministra Sobotky projednat, stejně tak bod cenová kontrola. A zpráva o životním prostředí je vzhledem k nepřítomnosti a omluvě pana ministra Ambrozka neprojednatelná. Takže dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je vládní návrh na zapojení České republiky do sedmé rotace Sil rychlé reakce - ale to jsme přeložili.

 

Takže bod číslo

110.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
uskutečněných přes území České republiky ve 4. čtvrtletí 2005
/sněmovní tisk 1269/

 

Karel Kühnl coby ministr obrany je srdečně zván k mikrofonu, aby bod uvedl. Prosím, aby se slova ujal pan ministr Karel Kühnl. Ostatní prosím o klid.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jednak děkuji za srdečné pozvání, kterému jsem rád vyhověl, jednak vláda předkládá informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 4. čtvrtletí roku 2005. Tento materiál poskytuje jako vždy přehled o průjezdech a přeletech těchto ozbrojených sil přes naše území, které byly realizovány na základě příslušného usnesení vlády, které bylo přijato 22. prosince roku 2004.

Pozemní a letecké přepravy byly v tomto období realizovány prakticky výlučně z důvodu účasti na vojenských cvičeních, nácvicích a jednáních a k zabezpečení mezinárodních operací. V části II Předkládací zpráva jsou potom uvedeny souhrnné údaje o jednotlivých přeletech, průjezdech atd. Nově je v příloze číslo 3 uvedeno porovnání počtu přeletů uskutečněných od roku 2002 do roku 2005 a tento přehled bude napříště vždy zařazován do informace za 4. čtvrtletí.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, žádám o projednání předloženého materiálu a jeho vzetí na vědomí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám pane ministře za vaše úvodní slova. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu a bezpečnost. Usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk 1269/1 a já prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Jan Škopík a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP