Neautorizováno !


 

(15.10 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Myslím, že můžeme ukončit tuto interpelaci. A máme další. Je to interpelace pana poslance Pavla Hrnčíře, který chce mluvit o čerpání financí z fondů Evropské unie. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane předsedo vlády, čeští občané jako daňoví poplatníci odvádějí část svých daní do Evropské unie a právem očekávají, že se jim tyto prostředky vrátí do různých programů, jako např. na opravu silnic, výstavbu čistíren odpadních vod, k řešení nezaměstnanosti či pomoci chudým regionům. Proto jsme všichni oprávněně znepokojeni informací, že se České republice nedaří čerpat peníze ze zdrojů Evropské unie. Evropskou komisí jsme hodnoceni na 24., tedy předposledním místě ve schopnosti získávat peníze z Evropské unie, neboť jsme ze zdrojů na léta 2004 až 2006 vyčerpali pouhých 18 %. Přitom v prosinci 2004 jste tehdy ještě jako ministr Ministerstva pro místní rozvoj sděloval veřejnosti, že na základě zpracované analýzy procesů čerpání ze zdrojů Evropské unie byl vypracován nápravný program a že vše už je dobře připravené, vyladěné a poběží hladce. Jak se nyní ukazuje, pravdu měli spíš pesimisté, kteří varovali, že to není pravda, neboť vámi prosazený model je přehnaně byrokratický, a to nad rámec pravidel Evropské unie. Důsledkem je, že váš nástupce pan ministr Martínek jezdí do Bruselu vysvětlovat evropské komisařce Hübnerové, proč Česká republika tak velmi zaostává za ostatními členy Evropské unie. Řada odborníků z podnikatelské, poradenské i neziskové nevládní sféry tvrdí, že z tria ministrů Němec, Paroubek a Martínek nesete právě vy největší díl zodpovědnosti za tento neutěšený stav.

Vážený pane premiére, ptám se vás: Přijímáte zodpovědnost za svou nekvalitní práci s mizernými výsledky a jaké z tohoto stavu vyvodíte důsledky?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana premiéra. Slovo má opět předseda vlády Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážený pane poslanče, vy jste hovořil o skepticismu. Já bych řekl, že vy jste profesionální skeptik, a samozřejmě že neočekávám tři měsíce před volbami nic jiného.

Já bych chtěl říci, když tady květnatě hovoříte o tom, co občané a jaký je jejich zájem, tak bych chtěl říci, že si myslím, že vím, jak zájem občanů ochránit. Na léta evropské finanční perspektivy 2007 až 2013 jsme získali nejvíce ze všech zemí, 890 miliard korun, zaplatíme do evropské kasy zhruba 240 miliard a každoročně budeme mít k dispozici zhruba 126 miliard korun hrubého, to znamená 890 milionů děleno sedmi.

Ať kouzlíte jak kouzlíte s časem, pane poslanče, já jsem nebyl v té situaci, že bych formuloval programy. Kdybych byl v té situaci, že bych formuloval programy, cítil bych asi odpovědnost osobní. Já jsem přišel na Ministerstvo pro místní rozvoj začátkem srpna 2004 a ihned, zhruba po měsíci, jsem začal uplatňovat nápravný program tak, aby věci přišly do souladu s požadavky Evropské unie, která tyto věci také kontrolovala, a celkem si myslím, že souvislosti z kontrolních zpráv byly známy. Jestli chcete slyšet, tak za formulaci programů já žádnou odpovědnost necítím, protože v době, kdy se formulovaly, tak jsem ve vládě neseděl.

Pokud jde o ministra pro místní rozvoj, ať to byl můj předchůdce nebo můj následovník nebo já, chtěl bych říci, že to jsou administrátoři programů s výjimkou jediného programu, a sice programu SROP, za který odpovídají. Já si myslím, že věci nejsou nastaveny tak, jak je líčíte. Věřím, že ve druhé polovině roku se čerpání změní z povahy věci. K 31. 1. 2006 objem prostředků za schválené programy, projekty v programech cíle jedna, dosáhl takřka 29 miliard korun, což představuje 271 % přidělených prostředků pro rok 2004. Hodnoty uzavřených smluv se pohybují na úrovni téměř 17 miliard korun, to znamená asi 160 % této alokace. Když si porovnáte tato dvě čísla, tak vidíte, že by neměl být zase tak velký důvod ke znepokojení z hlediska dodržení pravidla N+2. Objem zaslaných žádostí o platbu konečnými příjemci dosáhl přibližně 2,5 miliardy korun a představuje tak asi 24 % alokace roku 2004. Objem vyčerpaných prostředků byl ve výši přibližně miliardy 740 milionů korun, což představuje 16,5 % alokace roku 2004. Z hlediska dodržení pravidla N+2 pro alokaci roku 2004 byly zaslány žádosti o platbu Evropské komisi ve výši přibližně miliarda 125 milionů korun. Pro splnění pravidla N+2 zbývá do listopadu 2006 zaslat Evropské komisi žádosti o platbu ve výši 3 miliardy 200 milionů korun, což zajisté uznáte, že z těch částek, o kterých jsem hovořil předtím, nebude takový problém.

Pokud jde o porovnání v rámci Evropské unie z hlediska srovnání s dalšími novými členskými státy, je situace v čerpání prostředků v podstatě srovnatelná s ostatními zeměmi V4. Česká republika ani jiné státy zatím o žádné prostředky evropských fondů nepřicházejí. Prostředky, které jsou České republice k dispozici na daný rok, musí být vyčerpány během dvou následujících let. Opravdové zúčtování za prostředky roku 2004 tak přijde na řadu až na konci tohoto roku. Pak můžeme skutečně hovořit o konečném účtu. Z tohoto hlediska by mělo dojít k obratu k lepšímu v průběhu 2. a 3. čtvrtletí tohoto roku.

Pokud jde o hlavní příčiny zpoždění v dosavadním průběhu čerpání prostředků, tak to byla pomalá a složitá administrace velkého množství projektů v počátečních fázích implementace. Je potřeba si uvědomit, že jsme začali vlastně uplatňovat tuto praxi k 1. květnu 2004. Než se věci rozeběhly, tak jsme byli někdy v únoru, březnu roku 2005. Myslím si, že toto je hlavní důvod, proč věci nešly tak rychle, jak bychom si snad představovali. Ale myslím si, že není nic ztraceno, naopak si myslím, že s ohledem na to, jak jsou věci nasmlouvány a kolik projektů je k dispozici, předpokládám, že věci dokážeme zvládnout.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu premiérovi a nyní prosím pana poslance Hrnčíře, aby doplnil svou interpelaci.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane premiére, vaše slova jsou sliby a sliby a miliardy korun jsou ve slibech. Zkusme fakta. V roce 2005 bylo možno vyčerpat 35 miliard korun, schváleno bylo ale 17 miliard a skutečně zaplaceno bylo 2,2 miliardy korun, tak jak ukazuje tento graf. Výsledky práce politika, pane premiére, nelze hodnotit podle slov a slibů, ale podle skutečných činů. Že zdroje z EU nebudou (?) plně vyčerpány, to jste sliboval už mockrát a slibovali to také vaši ministři Sobotka a Martínek, když jsem je vloni v této věci interpeloval. Ale výsledky, pane premiére, skutečně nejsou. Hrozí to, že Česká republika bude dotovat bohatší Evropskou unii. Je čas se podívat pravdě do očí, přijmout kritiku a vyvodit důsledky.

Pane premiére, přijímáte ten fakt, že v přípravě již nelze nic dohnat a že zodpovědnost za tuto přípravu nese Česká strana sociálně demokratická, její vlády, které tuto agendu dlouhodobě podcenily?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane premiére.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP