(11.30 hodin)
(pokračuje Říman)

Domnívám se, že každý zákon, kterým vstupujeme do právního pořádku České republiky, by měl být založen na hluboké, pečlivé analýze problémů, a nikoliv na víře v dobrý úmysl.V důvodové zprávě tohoto návrhu žádnou takovou analýzu nevidím. Proto budu veden, a náš, klub tímto postupem: Necháme tento zákon projít do druhého čtení, a pokud předkladatelé v rámci rozpravy ve výborech nepředloží opravdu solidní analýzu toho, na základě jakých předpokladů se domnívají, že dojde ke zlepšení situace po přijetí tohoto zákona, tak se rozhodneme ve druhém čtení dále.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má pan ministr vnitra Bublan.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, jak již řekl zpravodaj, Ministerstvo vnitra dalo kladné stanovisko k tomuto návrhu zákona. Já chápu a souhlasím s předřečníkem, že to nevyřeší noční krádeže, to je mi zcela jasné, nicméně je to omezí. O tom jsem pevně přesvědčen. A můžeme si klást otázku, proč jsou tyto bazary otevřeny především v noci. No proto, že je to ta nejlepší příležitost k tomu, aby předmět, který se ukradne, byl následně do několika minut prodán, a tak se zamezilo třeba případnému vyšetřování apod.

Samozřejmě policie se v posledních měsících soustředila velmi silně na tyto bazary, nicméně je to taková trošku obtížná práce, protože to bychom těch policistů museli mít skutečně velké množství, abychom všechny tyto zastavárny dokázali nějakým operativním způsobem obsadit. Samozřejmě se tak neděje, děje se to pouze v některých vybraných případech. Některé úspěchy zaznamenány byly, ale nebylo jich zase tak příliš mnoho. Já toto opatření, které vyplyne z případně přijatého zákona, uvítám, ale současně říkám, že nám to samozřejmě tu situaci absolutně nevyřeší, nicméně to pomůže. Pomůže to, a proto se přikláním k tomu, abyste tento zákon projednali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Kdo se další hlásí do rozpravy? Nevidím žádnou přihlášku. Rozpravu tedy končím.

Budeme hlasovat nejprve o návrhu na přikázání, posléze o návrhu pana kolegy Beneše na zkrácení lhůty.

 

Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 101. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Ze 100 přítomných pro návrh 72, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o zkrácení lhůty o 30 dnů.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 102. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 102 pro návrh 56, proti 10. I tento návrh byl přijat.

 

Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

58.
Návrh poslanců Břetislava Petra, Radima Turka, Miroslava Opálky,
Josefa Víchy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1031/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1031/1 a prosím pana kolegu Břetislava Petra, aby předložený návrh uvedl.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, dámy a pánové, návrh na změnu zákona 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, také ve znění pozdějších předpisů, reaguje na některé situace a skutečnosti, ke kterým dochází v posledním období, kdy v důsledku výrazné poptávky po železném odpadu, kterého je na našem trhu citelný nedostatek, a prosperita mnoha metalurgických subjektů do jisté míry je závislá na této komoditě, dochází k situacím, že v důsledku nedokonalosti výše citovaných zákonů dochází ke zcizování a výrazným krádežím železného materiálu.

Při současné výrobě oceli v České republice, která se pohybuje na úrovni 5,5 mil. tun, je nezbytné, aby hutě byly zásobeny asi 3,5 mil. tun šrotu. A jelikož šrot je výraznou komoditou, která se uplatňuje i na zahraničních trzích, hodnotí se situace tak, že zhruba se sebere v jednom roce v České republice 5 mil. tun šrotu. Uvažuje se s tím, že 30 procent šrotu je získáváno zcizováním a dalšími nekalými praktikami, a při ceně šrotu zhruba asi dvě koruny za kilogram se jedná o byznys, který představuje 3 miliony (? - správně miliardy) korun.

Předkladatelé soudí, že tomuto nelegálnímu obchodu je třeba zabránit, nebo ho aspoň výrazně omezit, neboť při nelegálním sběru šrotu jsou zcizovány kovové konstrukce, na nichž jsou uváděny nezbytné bezpečnostní a orientační informace, dopravní značky, ukazatele směru, součásti železničních vleček, které nejsou pravidelně užívány, ale jsou nezbytné pro podnikatelské záměry, jsou zcizovány některé součásti provozovaných kolejových tratí, výhybky, závaží, panely signalizačních zařízení, závory, z městských komunikací jsou zcizovány kanalizační výpusti, a může tak i dojít výrazným způsobem k dopravním haváriím, jsou zcizovány součásti veřejného osvětlení, takže živé části se dostávají nekryté na povrch; hrozí zejména u dětí úrazy elektrickým proudem apod.

Návrh novely zákona 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, má za cíl zabránit výše popsaným skutečnostem tím, že provozovatelům sběren železného odpadu se ukládají další povinnosti, a to zajistit identifikaci prodávajících, zajistit evidenci a identifikaci přijatého železného odpadu; v případech, kdy se jedná nebo jsou zjevné případy odcizení tohoto odpadu, vyloučit možnost spoluúčasti a podílnictví na likvidaci nebo rozebírání strojního zařízení značné hodnoty po určitou dobu, kterou dává možnost poškozeným subjektům, aby dohledaly zcizený majetek, a zejména možnost určeným orgánům provádět kontrolu všech objektů, v nichž se provádí sběr, možnost určeným orgánům za porušení těchto ustanovení ukládat pokuty.

Předkladatelé zákona po konzultacích s odborníky dospěli k názoru, že původní požadavek, aby vykupovatelé kovových odpadů měli povinnost mít koncesovanou živnost pro nakládání s kovovými odpady, je nesystémový a stanovuje vysoké požadavky na odbornou způsobilost, která pro výkup těchto kovových odpadů není nezbytná. Po těchto konzultacích předkladatelé dospěli k názoru, že tato část bude v rámci druhého čtení upravena.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP