(11.10 hodin)
(pokračuje Bičík)

1. Část první, Změna školského zákona, zní: "Část první. Změna školského zákona. Článek I. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., se mění takto:

V § 55 odst. 2 zní: (2) Žákovi se zdravotním postižením může ředitel školy ve výjimečných případech povolit pokračování v základním vzdělávání do konce školního roku, v němž žák dosáhne dvacátého roku věku, v případě žáků vzdělávajících se podle § 16 odst. 8 věty druhé a § 48 pak se souhlasem zřizovatele do dvacátého šestého roku věku. V uvedených případech, pokud jde o přípravu na výkon povolání nebo pracovní činnosti, spolupracuje ředitel školy s příslušným úřadem práce."

Tento návrh v písemné podobě odevzdávám ke stolku zpravodajů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Chce někdo další v podrobné rozpravě? Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečné slovo navrhovatele, zpravodaje? Není. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji zástupci navrhovatelů panu poslanci Radimu Chytkovi. Děkuji zpravodaji Eduardu Zemanovi. Končím bod č. 48.

Podle schváleného pořadu schůze jsme se měli nyní zabývat zákony ve druhém čtení. Ale tyto zákony nemůžeme projednávat dříve než v 11.55, respektive ve 12.05. Jsou to body 16 a 17. Proto je odložím. Budeme se zabývat podle schváleného pořadu schůze do této doby prvním čtením.

 

Jako první bod bloku prvních čtení, které otevřu, bude bod

 

56.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů,
zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1195/ - prvé čtení

 

Požádám pana ministra životního prostředí Libora Ambrozka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. O totéž požádám pana poslance Václava Mencla, který je zpravodajem pro prvé čtení. Pan kolega Mencl se ptal, kdy to přijde na řadu, tak věřím, že přijde bezprostředně. Proto požádám pana ministra životního prostředí, aby z pověření vlády předložený návrh pro Poslaneckou sněmovnu uvedl. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, dovoluji si předložit novelu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

Jedná se o normu převážně transpozičního charakteru. Navrhovaná novela do našeho právního řádu přijímá požadavky vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/101 z 27. října 2004, kterou se s ohledem na projektové mechanismy Kjótského protokolu mění směrnice o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Evropské unii.

Základním principem nové úpravy, která bude doplňovat stávající ustanovení, je propojení systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů se systémem projektových mechanismů Kjótského protokolu. Nová úprava umožní provozovatelům zařízení spadajících do systému obchodování s emisemi pokrýt jejich emise kromě povolenek též jednotkami získanými investicí do projektových mechanismů podle Kjótského protokolu. Jedná se o dva druhy mechanismů, a sice projekty společné implementace a projekty mechanismu čistého rozvoje. Toto propojení rozšiřuje možnosti plnění systému obchodování pro provozovatele zařízení, kteří do tohoto systému spadají, tak, že za své emise mohou vyřadit nejen povolenky, ale i jednotky snížení emisí nebo jednotky ověřeného snížení emisí z těchto mechanismů. V případě potřeby tak provozovatel zařízení může vyšší potřebu povolenek danou například růstem emisí pokrýt nejen nákupem povolenek, ale i investicí do projektu v souladu s Kjótským protokolem.

V důsledku propojení systému obchodování se očekává snížení nákladů pro provozovatele, neboť emisní jednotky z realizace projektu by mohly být levnější než povolenky a budou tak zlevňovat náklady na splnění požadavku systému obchodování. Je to tedy snaha Evropské unie v podstatě umožnit ještě větší prostor pro ekonomické nástroje při snižování emisí, vyjít vstříc domácímu průmyslu tak, aby mohl plnění Kjótského protokolu pořídit i jinde, mimo Evropskou unii, kde se očekává, že to může být i levnější. Příznivý dopad na podnikatelské prostředí budou mít i ostatní části novely, neboť na základě dosavadních zkušeností s aplikací zákona se navrhuje například snížení povinných údajů při podávání žádosti o vydání povolení podle § 5 či zjednodušení emisního vykazování.

Vzhledem k tomu, že návrh novely transponuje právo Evropského společenství a již v této chvíli uplynula lhůta stanovená pro transpozici směrnice, dovoluji si požádat o zkrácení projednání návrhu ve výborech Poslanecké sněmovny o 30 dnů. Žádost v tomto smyslu byla současně zaslána předsedovi Poslanecké sněmovny. Dovoluji si proto požádat o propuštění tohoto návrhu do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru životního prostředí Liboru Ambrozkovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Mencl. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji za slovo, pane předsedo. Myslím, že pan ministr to zde popsal velmi jasně a jednoduše. Ono se jedná skutečně o docela závažnou změnu, protože k nynějšímu již probíhajícímu obchodování s povolenkami přibývají další mechanismy, které se budou dokonce odehrávat na daleko širším území. Domnívám se, že je to velmi závažná změna, velmi důležitá změna. Myslím si, že by bylo velmi užitečné, kdybychom při této příležitosti se za prvé podívali na to, jak vůbec dnešní mechanismy probíhají, protože je taková dobrá příležitost se vlastně ohlédnout teď trošku zpět. Za druhé bychom se měli s těmi, kteří již obchod provozují, zamyslet nad tím, jestli aplikace této věci je udělaná dokonale, jestli nemáme jako Sněmovna k tomu něco přičinit.

Proto bych se přimlouval za prvé pro to, aby kromě výboru pro životní prostředí se touto věcí zabýval také hospodářský výbor. Činím tak po dohodě s předsedou hospodářského výboru. Za druhé bych chtěl doporučit jako zpravodaj, abychom společně tyto dva výbory v mezičase mezi zasedáními Sněmovny udělaly k této věci seminář ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a na tomto semináři tuto problematiku zevrubně posoudily.

Vzhledem k tomu, že skutečně lhůta pro aplikaci do českého práva již uplynula, domnívám se, že by bylo velmi vhodné, abychom dobu zkrátili tak, jak navrhl pan ministr. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Václavu Menclovi jako zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do obecné rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Není o čem hlasovat, není ani třeba závěrečných slov.

Připomínám tedy, že organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Zpravodaj uvedl ve své zpravodajské zprávě, že projednal s předsedou hospodářského výboru také zájem o projednání v hospodářském výboru. Eviduji to jako návrh vznesený v rozpravě, pokud nikdo nenamítá proti mému postupu. Pan ministr a poslanec Libor Ambrozek navrhl ve svém úvodním slově, abychom lhůtu pro projednání zkrátili o 30 dnů, na což není potřeba žádného jiného souhlasu než návrh podle jednacího řádu. Tyto tři věci bychom nyní odhlasovali.

Pokusím se přivolat kolegy a kolegyně z předsálí. O těchto procedurálních návrzích bychom rozhodli. Samozřejmě, že vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami. Věřím, že během malinkého okamžiku dosáhneme, protože vidím více poslanců ve Sněmovně, než je potřebné kvorum 67, ale nejste přihlášeni, potřebného počtu.

 

Můžeme zahájit hlasování o přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, a to v hlasování pořadové číslo 98, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 98 z přítomných 88 pro 86, nikdo proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP