(11.00 hodin)
(pokračuje Bičík)

Bod 6 legislativně ukotvuje v podstatě obnovení odborného a poradního orgánu vlády pro oblast vzdělávání a jeho cílem je vytvoření široké platformy, na které by se stěžejní otázky fungování a rozvoje vzdělávací soustavy a vzdělávání jako celku mohly vzájemně dobře diskutovat, projednávat a zaujímat k nim stanoviska jak zástupci státní správy a vzdělávacích institucí, tak i další subjekty vstupující do výchovy, do vzdělávání, i subjekty zainteresované na výsledcích vzdělávání.

Bod 7 pak časově vymezuje časovou hranici zahájení činnosti tohoto orgánu, a to první svolání do konce letošního roku.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Milanu Bičíkovi, ne jako zpravodaji, ale jako předkladateli pozměňovacího návrhu. Nyní paní poslankyně Michaela Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Já se nehlásím k pozměňovacím návrhům, ale chci se jen krátce vyjádřit k tomu návrhu, který tady právě zazněl od kolegy Bičíka, a sice k návrhu na zrušení školného na vyšších odborných školách. Já nevím, jakou on má zkušenost, ale za období devíti let působení v této Poslanecké sněmovně za mnou nepřišel jediný rodič ani jediný ze studentů, kteří by mi hlásili problémy s placením školného na vyšší odborné škole. Nechápu, odkud vzniká tento neustálý tlak, nebo opakovaný tlak ze strany kolegů z KSČM na zrušení toho školného. Lépe řečeno nechápu - rozumím tomu, že je to strana, která odmítá programově školné, v tomto smyslu ano, chápu, ale podle mého názoru nevyplývá z praktických důvodů, se kterými bych se v praxi setkávala.

Pokud se týká návrhu na odložení termínu maturit, velmi bych varovala před touto změnou, protože si myslím, že se také setkáváte se studenty středních škol, s jejich učiteli, řediteli a víte dobře, že určité obavy panují, ale příprava je velmi intenzivní a není nic horšího než neustále znejisťovat terén, zda nové maturity budou, ano, či ne a od kdy. Samozřejmě, že budou žáci zkoušeni z obsahu učiva, které absolvovali. V zákoně toto ustanovení, které navrhl ve výboru kolega Máša a o kterém budeme hlasovat, pojistí tuto jistotu všech studentů i kantorů, z jakého obsahu budou při maturitě zkoušeni, ale budou zkoušeni novou maturitou, novou formou maturity v té společné části, nikoli z různého obsahu. Domnívám se, že to je věc, která už v terénu začíná být zažitá jak mezi učiteli, tak mezi žáky. Nedoporučuji znejisťovat veřejnost tlakem na odložení zavedení nové formy maturity.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Šojdrové. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Milan Bičík, potom pan kolega Miroslav Máče.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych vaším prostřednictvím oslovil kolegyni Šojdrovou. Ano, je to tak. Jestliže systém vyšších odborných škol je součástí školského zákona, čili oblasti regionálního vzdělávání, tak princip bezplatného vzdělávání v této oblasti ctíme, a proto byl také tento návrh předložen. Znovu tedy opakuji, není to otázka ekonomická, je to otázka principiální ve vztahu k počátečnímu vzdělávání v oblasti regionálního školství.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Miroslav Máče. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Máče: Také bych se rád vyjádřil k příspěvku paní Šojdrové. Otázka placení na vyšších odborných školách je dost nepříjemná. Já jsem učitelem na Jihočeské univerzitě a ze své zkušenosti vím, že všichni naši studenti, kteří k nám přicházejí do bakalářských studií, většinou přicházejí proto, že zde na vysoké škole v bakalářském studiu je to studium zdarma, a podle své úrovně často tito studenti spíš patří na vyšší odbornou školu. Dělá nám to problémy. Kvalita studentů, kteří potom postupují do magisterských studií, je tím pádem nižší, a kdyby tato část studentů se mohla v budoucnu přesunout na vyšší odborné školy, nezatěžovali by nám bakalářské studium a úroveň absolventů by byla vyšší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo další do podrobné rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu končím.

Pan zpravodaj mě kontroluje - myslím, že nepadl žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat. Děkuji paní ministryni školství Petře Buzkové, děkuji všem zpravodajům jednotlivých výborů a končím projednávání bodu č. 45.

 

Dalším bodem našeho jednání podle schváleného pořadu schůze je bod 48. Tímto bodem je

 

48.
Návrh poslanců Radima Chytky, Břetislava Petra, Aleny Páralové
a Ivo Vykydala na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
/sněmovní tisk 1136/ - druhé čtení

 

Požádám, aby pan poslanec Radim Chytka zaujal místo u stolku zpravodajů, stejně tak požádám pana poslance Eduarda Zemana, aby zaujal své místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Připomínám, že usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1136/2. Návrh uvede za navrhovatele pan poslanec Radim Chytka. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Radim Chytka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, já bych pochopitelně chtěl poděkovat výboru pro vědu, výzkum, kulturu, mládež a tělovýchovu. Tento výbor myslím dosti pečlivě projednával tuto naši celkem jednoduchou novelku školského zákona a já myslím, že na tom výboru jsme si zcela jasně vyjasnili, že v případě výjimečného pokračování v základním vzdělávání rozhodně nejde o nějaký posun věkové hranice plošně, že rozhodně nejde o klasické základní školy, ale že jde o zdravotně a mentálně postižené děti, které se chtějí něco naučit, které samozřejmě tím, co se naučí, tak jsou potom v životě více soběstačné. Že jde o speciální školy pro děti se zdravotním a mentálním postižením, tedy že jde o speciální školy pro děti s kombinovanými vadami, a že jde, a já jsem se tím nikdy netajil, i o ty rodiče, kteří nechtějí své děti zavírat do týdenních stacionářů, ale chtějí se o ně postarat sami, chtějí, aby se jejich děti něco naučily. A na závěr, že jde opravdu v rámci celé České republiky o několik výjimečných případů, že jsou to desítky, pouhé desítky případů na celém území České republiky.

V tuto chvíli vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radimu Chytkovi. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1136/2. Prosím nyní zpravodaje pana poslance Eduarda Zemana, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu.

 

Poslanec Eduard Zeman: Děkuji. Pane předsedající, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu na své 52. schůzi ze dne 18. ledna 2006 přijal stanovisko, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s návrhem poslanců Radima Chytky, Břetislava Petra, Aleny Páralové a Ivo Vykydala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, uvedený v tisku 1136.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Má někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě? Není tomu tak, obecnou rozpravu končím.

Otevírám podrobnou rozpravu a také konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku. Eviduji přihlášku pana poslance Milana Bičíka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Bičík: Kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že nepadl žádný pozměňovací návrh k návrhu tohoto zákona, dovolím si ho předložit já. Předkládám pozměňovací návrh k poslaneckému návrhu na změnu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, sněmovní tisk 1136, takto.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP