(9.50 hodin)

Poslanec Petr Bratský: Dobrý den, pane předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové. Nebudu vás zdržovat dlouhými řečmi ke svému pozměňovacímu návrhu. Jenom bych vám chtěl vysvětlit, že jsem vyšel při svém pozměňovacím návrhu z komplexního pozměňovacího návrhu výboru. Chtěl jsem vás na to upozornit, abyste věděli, s čím tedy budete porovnávat můj návrh. Jinak se k němu hlásím. Je podepsán a řádně rozdán včas.

Chtěl jsem říci jenom to, že jsem chtěl zdůraznit odpolitizování problému při tvorbě rady tím, že by ji jmenoval ministr a vláda, nikoliv tedy Sněmovna. Považuji to skutečně za důležité, protože se mi zdá, že řadu různých rad kamenujeme ve Sněmovně různými zástupci státu. Prochází spíše procesem takového zpolitizování problému. Stejně zde vládní politici mají většinu a potom při hlasováních to tak většinou dopadá. Tak mi připadlo, že je rozumnější, když bude většinu v této radě navrhovat přímo ministerstvo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bratskému. Ptám se, kdo další do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. - Paní zpravodajka do obecné rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Chtěla jsem, vážené kolegyně, vážení kolegové, mít takovou drobnou poznámku, kterou jsme na výboru poměrně dramaticky řešili. Jedná se o počet členů rady fondu kinematografie, a to jakým způsobem bude tento počet členů a tato rada vlastně koncipována. Ministerstvo kultury přes návrh, který si osvojil kolega Strnad, navrhuje poměr 9 na 6. Přiznám se, že se mi daleko více líbí model, který jsme dlouho diskutovali s panem kolegou Plevou a který on navrhuje, a to je počet členů 16, s tím, že by 8 jmenovala vláda a 8 Ministerstvo kultury a Poslanecká sněmovna by už nezasahovala do této volby a nebyla by to Poslanecká sněmovna, která by volila tyto členy rady fondu kinematografie, které nám v minulosti vždy předkládalo a najmenovávalo Ministerstvo kultury.

My jsme se tady většinou dobírali poměrně problematických situací, kdy pro řadu z vás, kolegové, nebyla akceptovatelná některá jména. Často se nám stávalo, že v minulosti byl fond paralyzován tím, že mu chybělo 3, 4, 5, někdy i 6 členů. My si musíme uvědomit, jakou práci tito lidé ve fondu kinematografie odvádějí. Málokdo z veřejnosti to ví. Troufnu si říci, že málokdo i z vás, kolegové, ví, že ti lidé jsou povinni přečíst za půl roku třeba 70 scénářů. A pokud to dělají v počtu 9 nebo v počtu 15, tak bych řekla, že je to poměrně velký rozdíl.

Myslela jsem si, že bychom mohli podpořit návrh, který by jakýmsi způsobem posunoval koncipování tohoto orgánu mimo Poslaneckou sněmovnu. Padly tam některé námitky, které hovořily o tom, že tak jako Poslanecká sněmovna volí Radu České televize, nebo volí členy velké rady, tak by to mělo zůstat i v tomto případě. Ale tam jde o úplně jiný problém. My jsme povinni ze zákona kontrolovat hospodaření těchto rad. Kdežto co se týče fondu kinematografie, tak nemáme s jeho hospodařením a s jeho činností příliš moc nic společného. Proto si myslím, že návrh, který předložil pan kolega, by byl určitě posunem směrem k lepšímu fungování fondu kinematografie. To je jenom poznámka. Zatím děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr.

 

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák: Děkuji paní poslankyni, která mě nutí přemýšlet a některé věci přehodnocovat. Děkuji za to.

Samozřejmě asi nebudu akceptovat a část Poslanecké sněmovny i část umělecké veřejnosti také, aby to bylo půl na půl, protože přece jenom zástupci, kteří tam budou, budou z privátního sektoru. A zcela logicky by upřednostňovali témata a věci, které budou mít šanci na úspěch, tedy i na komerční úspěch.

Za druhé bych chtěl říci, že souhlasím asi s paní poslankyní v tom, že si myslím, že kvůli urychlení a jistotě a i určité odpovědnosti, kterou bych na sebe vzal nebo i můj následovník, bych zbytek jmenoval já, a nikoliv že bych s tím obtěžoval Poslaneckou sněmovnu. Děkuji. Jinak samozřejmě mnohé podněty budou ještě zapracovány.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě stále v obecné rozpravě pan poslanec Petr Bratský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji za slovo. Podruhé. Jenom bych upřesnil, poté co pan ministr Jandák teď vystoupil, že bych ho upozornil na to, že v mém návrhu, o kterém jsem hovořil před chvílí, se hovoří o 15 členech rady, 8 členů jmenuje ministr a 7 jmenují distributoři a další. Tam poměr je samozřejmě ten, že to není půl na půl, je to ve prospěch návrhu ministerstva.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Kdo má zájem v obecné rozpravě? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo, když bylo vystoupení v obecné rozpravě. Nikoliv.

Otevírám rozpravu podrobnou. První přihlášeným je Petra Pleva, ale protože zpravodajka má přednost, tak vystoupí. Počítám s tím, že budeme hlasovat o základu pro projednání. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Vážený pane místopředsedo, to je přesně to, co jsem jako zpravodaj chtěla navrhnout. Chtěla bych navrhnout, abychom nejdříve hlasovali o tom, co odhlasoval výbor pro vědu, vzdělání, kulturu a tělovýchovu, a to, co bylo odhlasováno, abychom vzali za základ pro projednávání ve druhém čtení a podávání pozměňovacích návrhů k návrhu, který byl odhlasován ve znění, které odsouhlasil výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Poznamenal jsem si to z vašeho vystoupení v obecné rozpravě. Přivolám kolegy z předsálí.

První, co bychom nyní udělali je, že bychom procedurálně rozhodli, že základem pro projednání v podrobné rozpravě ve druhém čtení je tisk 854/4, to znamená usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 316. Odhlásím vás všechny. Požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O tomto procedurálním návrhu bez rozpravy rozhodneme v hlasování pořadové číslo 95, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 95 z přítomných 92 pro 90, nikdo nebyl proti. Základem pro projednání ve druhém čtení v podrobné rozpravě je tisk 854/4.

 

Nyní tedy první přihlášený pan poslanec Petr Pleva. Připraví se paní poslankyně Táňa Fischerová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, vážený a ctěný pane ministře, vážená paní zpravodajko, dámy a pánové, chtěl bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který se vztahuje k tisku 854/4, tedy usnesení výboru. Nebudu vám číst body 1 až 3, které zůstávají, ale u bodu 4 jsem učinil drobné úpravy a ještě navrhuji nový bod 5, takže si dovolím body 4 a 5 přečíst a poté také krátce zdůvodnit.

Bod 4 zní: Za § 8e se vkládá nový § 8f, který zní: § 8f - Stát prostřednictvím Ministerstva financí poskytuje fondu každoročně dotaci, která se rovná výši 50 % DPH, kterou odvedou za uplynulé zdaňovací období do státního rozpočtu povinné osoby podle § 8a až 8d.

Tento pozměňovací návrh předkládám ve třech variantách k výši této dotace. První varianta je tedy již načtených 50 % DPH. Alternativa 2 je 25 % DPH. Alternativa 3 je 15 % DPH.

Potom ještě pozměňovací návrh č. 5. V § 8d odst. 3 se číslovka "0,5 %" nahrazuje číslovkou "2 %".

Krátké zdůvodnění k těmto dvěma posledním návrhům. Myslím si, že když stát tímto zákonem nutí distributory, pořadatele filmových představení, televize, aby přispívali do fondu kinematografie, měl by se také sám podílet na tomto příspěvku na tvorbu českých filmů. Tento příspěvek jsem vztáhl na část daně z přidané hodnoty, kterou osoby povinné, které musí odvádět peníze do fondu, odvedou. Myslím, že to je transparentní a spravedlivé.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP